Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

UAB Exchange Programme Màster

UAB Exchange Programme Màster

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El UAB Exchange Programme (Programa Propi) en la seva convocatòria de màster universitari facilita als estudiants matriculats en un màster universitari a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l’estudiant haurà acordat amb el seu coordinador d'intercanvis abans de marxar.

L’estudiant abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s’especifiqui el contrari.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Requisits

 • Tenir matrícula durant el curs 2023/24 a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en un màster universitari que tingui signat un acord d’intercanvi detallat al quadre de destinacions
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Cada centre pot afegir altres requisits específics per al seu alumnat. Consulteu el web de la vostra facultat.
 • Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació al llistat de destinacions publicat a l'apartat 'Destinacions' d'aquesta pàgina web).

 
Criteris de selecció:

 • L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. L'alumnat que no hagi fet estudis previs a la UAB, haurà de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. El barem que s’aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació en escala de 0 a 10 i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, inclòs el  No Presentat i el No  Avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.
 • L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant faci estudis mentre estigui obert el període de sol·licitud. Tot l'alumnat que vulgui participar en una estada Erasmus+ estudi i que no disposi de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podrà fer una prova al Servei de Llengües que permetrà obtenir un certificat d'acreditació de coneixement lingüístics.
 • Les sol·licituds de l'alumnat que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagi renunciat per causes no justificades o incomplert els requisits sol·licitats, quedaran desplaçades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.
 • Les sol·licituds de l'alumnat que hagi fet anteriorment una estada d’intercanvi en el mateix programa, serà considerada només en cas que les places sol·licitades quedin vacants. En cap cas es tornarà a concedir cap beca. 
 • En cas que ho considerin necessari, els centres podran afegir altres requisits específics per al seu alumnat. Consulteu el web de la vostra facultat.

Convocatòria Màster 2023-2024

En funció del pressupost per al curs 2023/24 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme.

Els criteris que s’utilitzaran per atorgar aquests ajuts, a més de la nota resultant utilitzada per a la selecció, serà la importància estratègica per a la universitat.

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de les quals dependran del període que l’estudiant estigui a la universitat de destinació:

 • Un semestre: 750 €
 • Estades iguals o inferiors a 3 mesos:  500 €

La beca s'abonarà en dos terminis: el primer pagament correspondrà al 80% de l'ajut econòmic i s’abonarà un cop l’estudiant hagi justificat l’arribada al centre de destinació. El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de l’estudiant i un cop hagi presentat tota la documentació requerida.

AVÍS A SOL·LICITANTS: a data 30 de novembre del curs següent al de l’estada, qui no hagi lliurat la documentació exigida, se’l requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.

 • Presentació de sol·licituds: del 16 al 22 d’octubre de 2023 (tots dos inclosos)
 • Resolució i publicació: 10 de novembre de 2023
 • Acceptació o renúncia de plaça assignada: del 11 al 17 de novembre de 2023 (tots dos inclosos)

L'alumnat haurà de tenir en compte que, dins dels terminis previstos, haurà de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

 • Acceptació / No acceptació de la plaça
 • Documents de sol·licitud a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit).
 • Contractació d’una assegurança mèdica per l’estranger
 • Formalització del document de compromís i d’altra documentació que se li requereixi
 • Tramitació del visat

A continuació trobareu la resolució així com documents informatius i formularis importants per a la realizació de la vostra estada d'intercanvi.

Si us plau, llegiu el Dossier Erasmus+ i també el document anomenat "Checklist", el qual resumeix els principals passos a seguir en la gestió de la vostra mobilitat. Seleccionats i documentació curs 2023-2024

En data 10 de novembre de 2023 es publica la resolució del curs 2023-24, podeu acceptar la plaça fins el 17 de novembre.