INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Permís de Residència per Cerca de Feina / Emprendedoria

Permís de Residencia per Cerca de Feina / Emprenedoria

RDL 11/2019, de 31 d’agost Títol III

El Permís de Residencia per cerca de feina / emprenedoria (Job Seeking Visa), es una autorització de residencia a Espanya per a poder cercar una ocupació adequada al seu camp i nivell d’estudis o per emprendre un projecte empresarial, una vegada finalitzats els estudis oficials de nivell superior.

Aquest és un permís de residencia no lucratiu, el que vol dir que no permet treballar. Un cop s’hagi trobat una feina, serà la pròpia empresa qui tramiti el canvi de visat de cerca de feina a visat de treballador.

La duració màxima del permís és de fins a 24 mesos improrrogables, a comptar des de la caducitat de l’anterior autorització d'estada per estudis. 

Termini de sol·licitud: es pot sol·licitar entre 60 dies abans i 90 dies després del venciment de l’autorització d'estada per estudis. 

Requisits
 • Ser titular d’una prèvia Autorització d’Estada per Estudis.
 • Disposar d’un títol oficial d’educació superior (grau, màster oficial o doctorat) superat a Espanya.
 • Assegurança medica pel termini de vigència.
 • Disposar dels mitjans econòmics suficients pel termini de vigència.
Documentació necessària
 • Passaport
 • Formulari EX01
 • Justificant de pagament de la taxa 790/052 (opció 2.1)
 • Títol dels estudis superiors oficials (o Certificat Substitutori del Títol)
 • Assegurança medica
 • Justificar la suficiència de mitjans econòmics d'aquesta Taula mitjançant el següent model de Declaració Responsable Suficiencia Económica
 • Certificat digital (per presentar la sol·licitud de forma electrònica)
Procediment

La sol·licitud ha de presentar-se per mitjans electrònics a través de la plataforma Mercurio, per això es necessari que el sol·licitant disposi d’un certificat digital.
La signatura electrònica es pot obtenir en aquesta web, recordeu que no es pot obtenir amb el NIE caducat. Després d’omplir la sol·licitud, és necessari personar-se a l’Oficina de Registre més propera o a la Unitat de l’Arxiu General i Registre de la UAB.

A l’ISS podem revisar l’expedient de sol·licitud abans de la presentació. També podem ajudar en el procediment de l’obtenció de la signatura electrònica i en el procés de presentació telemàtica dels documents.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar tota la documentació mencionada anteriorment (la mida màxima permesa és de 5 MB, recomanem unir tots els PDF en un i comprimir l’arxiu final).
La sol·licitud ha d’anar dirigida a l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona o a la Subdelegació / Delegació del Govern a Barcelona.

El termini per la resolució serà de 20 dies, transcorreguts els quals s’entén concedida per silenci administratiu.

Familiars

Els familiars que hagin tingut una Autorització d’Estada per Estudis per Familiars, podran també disposar del Permís de residencia per cerca de Feina / Emprenedoria per Familiars. Aquest permís no autoritza a treballar.
Per justificar els mitjans econòmics dels familiars, s’haurà d’acreditar el 75% de l’IPREM per al primer familiar i el 50% per la resta.