Personal FUAB

Formació per al personal

Des de la Direcció Jurídica i de RH de la FUAB es coordinen i es gestionen les activitats formatives per al personal de les institucions de la FUAB.
 
Les activitats formatives han de facilitar els mitjans adequats per al desenvolupament de les capacitats tècniques i les competències actitudinals dels treballadors i de les treballadores, i dotar-los de coneixements, eines i estratègies que els permetin abordar amb eficàcia els reptes i les situacions que es troben diàriament, atenent els valors corporatius.
 
Les accions formatives poden estar dirigides:

 1. Al desenvolupament de competències qualitatives, habilitats o qualitats necessàries per al desenvolupament amb èxit del lloc de treball.

 2. Al desenvolupament de competències i coneixements tècnics específics del lloc de treball.

 
La FUAB organitza formació interna i també coordina formació externa.
 
Les activitats de formació externa són aquelles que s’organitzen, es coordinen i es desenvolupen per entitats públiques o privades alienes a l’entorn FUAB.
 
Les sol·licituds d’assistència a activitats de formació poden ser de tres tipus:

 1. Per interès de l’empresa, a iniciativa del/de la director/a corresponent. En aquest cas la institució es pot fer càrrec de la totalitat de la despesa que generi l’activitat de formació.

 2. Per interès de la persona sol·licitant a proposta del/de la director/a corresponent quan el contingut de l’activitat de formació tingui relació directa amb les funcions pròpies del lloc de treball que ocupa la persona sol·licitant. En aquest supòsit, la institució es pot fer càrrec de part o de la totalitat de la despesa derivada.

 3. Per interès particular de la persona sol·licitant. En aquest cas, totes les despeses derivades de l’activitat han de ser a càrrec de la persona interessada, que haurà de tenir autorització prèvia del/de la director/a corresponent per als dies de permís que correspongui mitjançant la sol·licitud d’assistència a activitats de formació.

Accedeix a la sol·licitud d’assistència a activitats de formació

 


Cofinançament de les activitats de formació externa
 
El cofinançament de les activitats de formació externa té lloc quan les despeses derivades de l’assistència a aquests tipus d’activitats són compartides entre l’empresa i el/la treballador/a.
 
Els criteris de cofinançament responen a una necessitat doble:

 

 

 1. Adaptar el finançament de les activitats de formació a l’escenari de contenció de la despesa.

 2. Adequar progressivament la formació al lloc de treball, sens perjudici de tenir en compte la possibilitat de desenvolupar activitats lligades a la promoció professional del/de la treballador/a relatives a àmbits no estrictament propis o específics del seu lloc de treball, per tal d’afavorir l’evolució professional en la mateixa institució.

 
Criteris generals per a l’aplicació de cofinançament d’activitats de formació externa
 
La quantitat a subvencionar s’ha de determinar en funció del grau d’adequació de l’activitat de formació al lloc de treball i als objectius assignats a la persona sol·licitant de l’activitat. També cal tenir en consideració les activitats de formació adreçades a la promoció interna del personal. De manera orientativa, s’estableixen tres nivells de cofinançament:

 

 

 1. Relació directa dels objectius de l’activitat de formació sol·licitada amb les funcions del lloc de treball i/o els objectius assignats. Nivell de finançament per part de la institució: del 75 al 100%.

 2. Relació amb les funcions de la seva àrea. Nivell de finançament per part de la institució: del 50 al 75%.

 3. Relació amb les funcions generals de la institució: Nivell de finançament per part de la institució de fins al 25%.

 
La responsabilitat en l’assignació de cadascun d’aquests nivells haurà de ser del/de la director/a que fa la proposta prèvia consulta a la Direcció Jurídica i de RH. La part subvencionada pot comprendre tant la inscripció, com les dietes i els desplaçaments.
 
Per tal d’aplicar correctament el cofinançament, cal tenir en consideració els punts següents:

 

 

 1. Quan el cofinançament s’apliqui a la inscripció, cal tenir en compte que la persona assistent, segons les característiques de l’activitat, ha d’avançar el pagament de la inscripció, el qual, posteriorment, li serà retornat en la part finançada per l’empresa. No obstant això, i sempre que sigui possible, la institució procedirà a avançar les quantitats finançades.

 2. Quan estigui justificat i s’acordi finançar les despeses en concepte de desplaçaments i locomoció, la institució les finançarà en la seva totalitat.

En concepte de dietes, tant d’allotjament com de manutenció, la institució pot subvencionar el nombre de dietes que s’acordin en relació amb el total dels dies emprats i pressupostats per dur a terme l’activitat de formació.
 
Aspectes complementaris que es poden tenir en compte a l’hora de determinar el cofinançament:

 

 

 1. Resultats que assoleixi el/la professional en el seu lloc de treball
 2. Costos de l’activitat en termes de temps
 3. Quantitat de cursos duts a terme per la persona sol·licitant
 4. Retribució de la persona sol·licitant

Tots aquests aspectes complementaris són orientatius i es poden considerar tant conjuntament com individual, sempre que el/la director/a corresponent cregui necessari que, a més de l’adequació al lloc de treball, també s’hagin de tenir en compte els criteris següents i consideracions sobre activitats de formació específiques:
 
Mestratges i postgraus: es recomana que, per aquest tipus de formació, es financi com a màxim el 75% en el cas dels mestratges i el 50% en el cas dels postgraus, i que s’estableixi un compromís empresarial i professional per tal que el/la treballador/a romangui un temps mínim en la seva institució un cop fet el mestratge o postgrau. Si això no s’acomplís, el/la treballador/a retornaria a l’empresa una part de l’import que s’ha subvencionat.
 
Congressos, jornades, etc: quan la persona sol·licitant presenti una comunicació, es pot finançar el 100% del cost de l’activitat. En la resta de casos, cal tenir en compte els criteris generals de cofinançament aplicables a les activitats de formació externa, llevat que s’hi assisteixi per interès de l’empresa.
 
En qualsevol cas es valorarà la idoneïtat quan es proposi l’assistència de més de dues o tres persones.