Consells per fer un escrit de presentacióQuan es vulgui contactar amb una empresa/institució per tal de donar-se a conèixer, cal tenir en compte si es fa:

· Com a candidatura espontània, perquè es té interès en treballar en aquella empresa.

· Com a resposta a una oferta publicada.

· Perquè s’ha sabut que busquen personal per mitjà d’una persona (interna o externa a l’empresa).


En totes les opcions, cal fer un redactat personalitzat, intentant mostrar punts de coincidència i afinitat entre la vacant (o possible vacant) a l’empresa/institució i la trajectòria formativa i professional de qui es vol donar a conèixer. No s’ha d’exagerar ni posar excessius adjectius descriptius per semblar el que no s’és. S’ha de ser objectiu, concret i explicar les coses de manera clara i entenedora.
 
Aquest escrit de presentació (que sovint serà el text d’un correu electrònic) serà la primera impressió que l’empresa/institució tindrà i s’ha de pensar que, en base al redactat i al contingut, es suscitarà més o menys interès per veure el currículum que l’acompanyi. Per això cal cuidar molt l’expressió i l’ortografia (hi ha molts diccionaris i correctors en línia).
 
L’estructura i les dades que s’haurien d’incloure són:
 

· Salutació inicial. Exemples:
"Senyors, senyores," (si no es coneix el nom de la persona a la que s’ha d’adreçar).
"Senyor X," (X = nom i/o cognom de la persona, si es coneix el nom de la persona a la qual cal adreçar-se).

 
· Presentació (primer paràgraf):
Per què es posa en contacte (per exemple: perquè se sap que estan buscant un professional de l’àmbit X).
D’on s’ha tret la informació de la vacant (per exemple: perquè s’ha vist una oferta de feina publicada a X).

 
· Punts importants del currículum que són rellevants i estan vinculats al que l’empresa/institució fa o necessita (segon i tercer paràgrafs, segons el que calgui explicar):
Formació relacionada.
Experiència en el mateix sector o àmbit professional.
Competències adquirides, tècniques i transversals.
Coneixements específics bàsics per al lloc de treball.

 
· Tancament i petició d’entrevista (paràgraf final). Exemples:
"Agrairia que contactés amb mi per a poder concretar una entrevista amb vostè i així ampliar-li els punts més importants del meu perfil professional".
"Resto a l’espera de poder concretar una entrevista amb vostès per tenir l’oportunitat d’ampliar la informació detallada en el meu currículum".

 
· Comiat. Exemples:
"Resto a l’espera de les seves notícies,"
"Salutacions cordials,"
"Atentament,"
"Agraint-vos per endavant la vostra atenció, rebeu una cordial salutació,"

 
· Informació personal, de contacte:
Nom i cognom.
Adreça de correu electrònic de contacte.
Telèfon de contacte.