Consells per fer el CVEn preparar el currículum, el primer que s’ha de valorar és el següent:

 - Quin és l’objectiu professional (de què es buscarà feina).
 - A quina feina es vol optar (tipus d’empresa, categoria laboral, funcions).
 

Un cop valorats aquests aspectes, es decidirà quina és la informació que s’ha d’incloure, doncs s’ha de tenir en compte que el currículum no és un llistat de la vida laboral, sinó que és el document on es posarà la informació rellevant sobre la persona de la manera més visual i competitiva possible per tal de destacar entre tots els candidats que hi hagi per a una mateixa vacant. No tot el que s’hagi fet serà interessant per al reclutador de personal.

Aspectes a tenir en compte per poder elaborar un currículum actual i efectiu:

 
 Evitar seguir models preestablerts, s’ha de fer personalitzat. Pensar bé l’estructura, que sigui entenedora, atractiva, fàcil de llegir i adequada a la feina cercada.

 Per destacar coses importants va bé l’ús de les negretes, dels colors, les tipografies, les mides de la lletra i el disseny de pàgina.

  No és obligatori afegir una fotografia, ni titular el document.


  Si es decideix posar una fotografia, és recomanable fer-la mida DNI i amb bona resolució, a color i amb un fons neutre. És important somriure, però sense exagerar.


Es desaconsella posar “selfies”, fotografies en entorns lúdics o fotos retallades, entre altres. La imatge ha de ser professional i d’acord amb el lloc de feina que interessi.


Ha de ser una fotografia actual, fàcil de reconèixer, i on no surtin altres persones.


Si el currículum l’has d’enviar a altres països de la UE o als Estats Units, per norma no s’accepta que portin fotografia.
 

  Es recomana no incloure el número de DNI/NIE ni l’adreça del domicili per raons de confidencialitat i seguretat. Sí que cal posar la població de residència.


  Cal fer constar una adreça de correu electrònic que es consulti habitualment i un telèfon de contacte habilitat per al país on es cerqui feina.


  Si es cerca feina d’allò que s’ha estudiat no cal especificar els estudis anteriors als universitaris. Si s’inclou formació complementària només cal posar la que sigui rellevant per al lloc de feina, indicant el nom del curs, el centre d’estudis, el número d’hores realitzades i l’any de finalització.


  A l’apartat d’experiència professional és important detallar breument les tasques desenvolupades i les competències adquirides.


  Adaptar el currículum a la feina que s’està cercant, destacant els punts en comú entre l’experiència passada i la nova possible feina. 


  Incloure les competències professionals, contextualitzant-les en relació a les feines i cursos que s’hagin fet.


  Els coneixements d’idiomes i informàtics s’han d’especificar de manera clara, tant si es té com si no es té acreditació, i es recomana indicar-los gràficament, fugint de descripcions vagues.