Com preparar l'entrevista de feinaEn ser citat per anar a una entrevista de feina és convenient que ens informem abans sobre l’empresa/institució. Així podrem situar-nos en el context del lloc de treball (per exemple, consultant el web de l’empresa) i conèixer les característiques de la vacant a cobrir per tal de mirar de trobar punts en comú amb les feines realitzades anteriorment o la formació rebuda. Es facilita a continuació un petit guió amb punts a tenir en compte amb el propòsit d’encarar l’entrevista amb més seguretat i tranquil·litat.


· Valors, missió, filosofia, història, finançament.

· Productes, projectes i/o serveis més destacats. Èxits de l’empresa.

· Mercat empresarial al que pertany l’empresa/institució. Informació de l’àmbit o sector empresarial. Empreses que poden ser competidores. Posició de l’empresa respecte els seus competidors.

· Delegacions i/o països on té seus.

· Estructura organitzativa. Política de RRHH.


· Categoria professional, tasques a realitzar i en dependència de qui.

· Coneixements d’idiomes, informàtica, altres eines i/o formació necessària.

· Habilitats i competències requerides per dur a terme la tasca.

· Experiència laboral i/o professional que valoraran.

· Tipus de relació a establir (contracte laboral, conveni de pràctiques, etc).

· Ubicació geogràfica del lloc de treball. Si la feina requereix desplaçaments.

· Sou ofert (en cas que el sou sigui a convenir o a negociar, s’aconsella conèixer la graella dels salaris vigent al mercat per a la posició a la qual s’aspira).

· Pla de carrera a l'empresa.


·Els punts forts, els punts a millorar, les qualitats, les competències, els valors, etc., que es tenen com a persona i/o professional per tal de valorar què es pot aportar a l'empresa/institució.

· Els objectius personals i professionals.

· La disponibilitat horària, per fer hores extres, per viatjar a nivell local, nacional i/o internacional, per a utilitzar el vehicle propi, etc.


· Les preguntes habituals bàsiques relacionades amb el contingut del currículum (per exemple, sobre l’experiència laboral, les tasques desenvolupades, ubicació dins l’organigrama de l’empresa/institució, eines utilitzades, etc.).

· Les preguntes poc comuns o aparentment fora de context (per exemple, les relacionades amb aspectes personals o situacions conflictives que s’hagin pogut viure en altres llocs de feina, o durant els estudis, si no es té experiència professional).

· Les respostes per fer que d’allò aparentment negatiu se’n pugui derivar una competència assolida i aplicable al lloc de treball que es pretén ocupar.

· Brevetat en les respostes.

· Un resum de la trajectòria professional i/o personal en 5 minuts per tenir un esquema mental clar d'allò que es destacarà durant l’entrevista.

· El que es dirà i com es dirà, tant amb llenguatge verbal com amb el no verbal.


·Tenir ben anotats el dia, l’hora i el lloc on es farà l'entrevista. És preferible no tenir cap altre compromís el mateix dia, abans o després de l’entrevista, perquè pot generar nerviosisme.

·Tenir les dades de contacte perquè, si surt algun imprevist greu que faci que no es pugui assistir a l’entrevista, es pugui avisar la persona entrevistadora amb la màxima antelació possible.

· Buscar amb antelació com arribar al lloc de l’entrevista i saber quant temps es trigarà en el desplaçament. Cal arribar amb temps suficient.

· Conèixer, si és possible amb anterioritat, el nom de la persona entrevistadora i el càrrec que ocupa a l’empresa/institució.

· Portar còpies del currículum actual, cartes de recomanació, documents acreditatius de la formació realitzada, del coneixement d’idiomes i/o d’eines informàtiques, etc. (i/o de feines fetes, si és necessari), de manera organitzada en una carpeta o cartera.

· Dur paper i bolígraf, agenda, calendari o qualsevol altre dispositiu electrònic per si cal prendre alguna anotació o fixar dates per a les següents fases del procés de selecció o de lliurament de documentació.