Notificació Interna

Com presentar una sol·licitud d'avaluació d'activitats amb agents biològics?

diagrama de flux de presentació projectes bioseguretat

Sempre que es vagin a utilitzar agents biològics, modificats genèticament o no, de risc per a la salut (humana, animal o vegetal) o el medi ambient en investigació o pràctiques docents cal fer una avaluació de riscos i notificar/sol·licitar l'autorització expressa del CBS. Aquesta avaluació la farà l'IP o responsable docent i la notificarà per via telemàtica, com a màxim 15 dies abans que es celebri una reunió ordinària del CBS (consulteu el calendari). Això es fa extensiu per a les tramitacions de renovacions d'autoritzacions d'aquells procediments "caducats". Dita avaluació haurà d'estar documentada i a disposició de l'autoritat administrativa competent en matèria de protecció de la salut i del medi ambient.

Quines activitats requereixen ser avaluades i declarades al CBS?

Quines activitats no requereixen ser declarades al CBS?


Projectes de recerca o procediments experimentals
Tots els IP d'aquells projectes de recerca i/o procediments experimentals que tinguin implicacions en matèria de bioseguretat i que es realitzin tant a les instal·lacions pròpies de la UAB com a les d’organitzacions externes, ubicades al campus i adscrites al CBS-UAB, hauran de fer una avaluació dels riscos per a la salut o el medi ambient i presentar-la al CBS per via telemàtica. Per accedir a l'aplicatiu del CBS hem de tenir primer activat el Servei de Xarxa Privada Virtual (XPV) o el client de túnel (FortiClient). Més informació en "Connexió segura fora del campus".

Un cop a dins, ja podem pitjar el text hipervinculat "telemàtica", que es troba en el text d'aquesta pàgina o a la caixa de la columna de la dreta "Notificació d'activitat", existent a la majoria de les pàgines de la nostra web. En tots dos casos, apareixerà una pàgina d’accés a l’aplicació que demanarà validar-se amb el vostre usuari (NIU) i paraula de pas.  

A partir de la informació aportada l'assessor de bioseguretat del CBS revisarà si es compleixen els requeriments mínims definits per la legislació d’aplicació i posteriorment serà avaluat pels membres del CBS en la propera reunió ordinària. En el moment que sigui avaluat favorablement s’emetrà un certificat, signat per la presidència del CBS-UAB, que serà lliurat a l’IP.

En aquells casos on l’activitat proposada es realitzi a instal·lacions en règim de servei es requerirà un vist i plau previ del Supervisor o responsable de la instal·lació sobre la seva viabilitat sense que això suposi una valoració favorable des del punt de vista de la bioseguretat.

En el cas que es requereixi un certificat específic per a un procediment que ja ha estat notificat i aprovat, només caldrà enviar un correu electrònic (comite.bioseguretat@uab.cat ) indicant el motiu de la sol·licitud, el codi CBS del procediment i, en el cas de convocatòries d'ajuts a la investigació, el nom de la convocatòria i el títol del projecte que es presenta.


Pràctiques docents
La realització de pràctiques docents de caràcter experimental comporta riscos que cal conèixer i controlar amb mesures de seguretat amb el clar objectiu de prevenir accidents. Els riscos poden ser de naturalesa molt diversa en funció del tipus de pràctiques (ex. químics, biològics, mecànics, elèctrics, etc.). El personal docent responsable de la pràctica té l’obligació d’informar d’aquests riscos i de les mesures preventives adoptades en cada cas. És per això que el CBS-UAB, conjuntament amb el Servei de Prevenció de la UAB, ofereix la possibilitat d’avaluar les activitats de pràctiques docents des d’un punt de vista de la seguretat envers als estudiants, tot seguint el procediment intern establert.