Notificació Externa

Modalitats

A) Instal·lacions i activitats confinades amb organismes genèticament modificats
Per a utilitzar per primera vegada instal·lacions destinades a treballar amb organismes genèticament modificats (OGM) i dur a terme aquest tipus d’activitat és obligatori comunicar-ho prèviament al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tant si les activitats es duen a terme en règim de confinament (laboratori, hivernacle, animalari, etc.) com si es pretén alliberar material al medi ambient sense finalitat comercial (assajos a l'aire lliure, assajos clínics, en granges, etc.).

Aquesta comunicació prèvia no és exigible per a activitats posteriors del tipus 1. Per a les primeres utilitzacions confinades del tipus 2 o les utilitzacions posteriors, en instal·lacions que hagin estat prèviament notificades, s’ha de presentar una notificació. Per a les primeres utilitzacions confinades del tipus 3 i del tipus 4 o les utilitzacions posteriors, s’estableix la necessitat d’obtenir l’autorització expressa corresponent.
 

Les activitats següents s’han de notificar o sotmetre a autorització: 

Activitat

Patògens

OGM

primera

posteriors

primera

posteriors

Tipus 1

NO

NO

SÍ (notificació)

NO

Tipus 2

SÍ (notificació)

NO

SÍ (notificació)

SÍ (notificació)

Tipus 3

SÍ (notificació)

NO

SÍ (autorització)

SÍ (autorització)

Tipus 4 (*)

SÍ (notificació)

SÍ (notificació)

SÍ (autorització)

SÍ (autorització)

(*) Les activitats de tipus 4 no es poden dur a terme a la UAB per inexistència d'instal·lacions adequades.

Per sol·licitar les autoritzacions administratives necessàries cal emplenar els formularis corresponents.

Quan l'objecte de l'activitat amb OGM és per a un potencial ús en medicina humana o veterinària, futura comercialització o el sol·licitant té finançament de l'Administració Nacional les notificacions o autoritzacions s'hauran de fer al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Un cop rebudes les notificacions, l’administració pot atorgar l’autorització per a la instal·lació assignant-li un nivell de contenció (d’1 a 3) que permetrà utilitzar-la per a activitats d’acord amb el propi nivell de risc (d’1 a 3). En tot cas, sempre cal adjuntar l’avaluació de risc mediambiental.

Cal recordar que, en cas d'iniciar qualsevol nova activitat de tipus 1 en instal·lacions de tipus 1 ja inscrites, no serà necessari presentar cap nova comunicació a l'administració però si caldrà indicar-ho al registre intern (aplicatiu del CBS-UAB), tal i com indica la normativa vigent en la matèria, i a disposició dels serveis oficials de control.

En aquest petit qüestionari podreu esbrinar fàcilment la competència en matèria d'OMG (Generalitat vs. Ministeri) per a cada activitat.


B) Patògens naturals
En el cas d’agents biològics amb risc per a humans, també hi ha l’obligació legal de notificar a l’autoritat laboral (art. 10 del RD 664/97) la utilització per primer cop dels agents dels grups de risc 2 o superior. Hi ha un procediment intern que cal seguir per tots aquells IP o responsables de pràctiques docents que requereixin fer aquesta notificació. 

Tal com passa amb les activitats amb OGM de tipus 1, en el cas que es treballi amb altres agents biològics del grup 2 diferents dels especificats en la notificació, només caldrà tenir registre de l'avaluació del risc de la nova activitat mitjançant l'aplicatiu del CBS-UAB.

D'altra banda, la manipulació d'organismes de quarantena (fitopatògens) amb finalitat d'investigació requereix una autorització expressa de l'autoritat en Sanitat Vegetal de la Generalitat. 


En tots dos casos, les notificacions han de ser revisades prèviament pel CBS-UAB, abans de ser presentades a l’autoritat competent (laboral o mediambiental).

Si necessiteu assessorament sobre com emplenar els formularis podeu contactar el CBS per telèfon (8049) o correu electrònic (comite.bioseguretat@uab.cat).

Per saber-ne més:

  1. Procediment intern per a la notificació d'instal·lacions i activitats per a ús confinat d'OGM
  2. Guía para la presentación de notificaciones de utilización confinada de OGM (març 2023)
  3. Preguntas y respuestas sobre trámites de solicitud de notificaciones de OMG (CNB)
  4. Esquema del procediment administratiu per autoritzar activitats amb OGM a Catalunya
  5. Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB)