Defensas de Tesis Doctorales
Defensas de Tesis Doctorales
06.09.2017 El departamento  - 
.

PRÓXIMAS DEFENSAS DE TESIS DOCTORALES

Análisis contrastivo de las traducciones al español de Shi Jing
Elaborada por Qian Wu
Director/a: Dra. Lucía Molina
21 de junio de 2019
Sala Jordi Arbonès - 11h

Resum
L'objectiu general que es planteja en aquesta recerca és realitzar un estudi descriptiu i contrastivu de les dues traduccions a l'espanyol dels referents culturals de Shi Jing. Com un dels Cinc Llibres del confucianisme, Shi Jing ocupa una posició transcendental en la civilització xinesa. Aquesta obra també gaudeix de gran prestigi i desperta no menys interès en l'àmbit de la traducció. Però possiblement a causa de la seva escassa incursió en el món de les lletres hispanes, els estudis dedicats a les traduccions de Shi Jing l'espanyol són realment escassos. Creiem que el nostre treball pot contribuir, d'alguna manera, a donar una mica de llum sobre aquesta magna obra. El segon motiu que ens porta a plantejar aquesta investigació rau en el nostre desig per continuar investigant sobre el transvasament dels referents culturals en la traducció. La investigació que ens proposem realitzar s'emmarca dins dels estudis descriptius de traducció literària. Analitzarem els paratextos de les dues traduccions, tant els peritextos com els epitextos per tal de descriure el mètode traductor seguit per les traduccions. Després, analitzarem la manera en què cadascuna de les dues traduccions ha traslladat els elements culturals emprant com a instrument les tècniques de traducció. Prestarem especial atenció a les dieyinci, paraules reduplicadas, donada la seva freqüència en el text original, el que fa que sigui tret característic de l'obra. Farem una revisió sobre les dieyinci en xinès i les construccions reduplicativas en espanyol per observar les similituds i diferències existents entre les dues. Al final, triangularemos les dades obtingudes en els resultats obtinguts en l'anàlisi dels paratextos amb els resultats obtinguts en l'anàlisi de les tècniques de traducció.

Abstract
The general objective of this research is reaching a descriptive comparative study of the two Spanish translations of cultural elements of Shi Jing. As one of the Five Books of Confucianism, Shi Jing occupies a crucial position in the Chinese civilization. This work also enjoys great prestige and arouses no less interest in the field of translation. But possibly due to late introduction into the world of Hispanic literature, the studies devoted to the Spanish translations of Shi Jing are really scarce. We believe that our work could contribute, in some way, to shed some light on this great work. The second reason that leads us to raise this research lies in our desire to continue researching the transfer of cultural elements in translation. The research we propose to make is part of the descriptive studies of literary translation. We will analyze the paratexts of the two translations, both peritexts as epitexts in order to describe the translator method followed by the two translators. Then, we will analyze the way in which each of the two translations has transmitted the cultural elements, using as tool translation techniques. We pay special attention to the dieyinci, reduplicated words, given their frequency in the original text, which makes it be the characteristic feature of the original text. We will do a review of the dieyinci in Chinese and Spanish reduplicative constructions to observe the similarities and differences between the two. Finally, we will cross data from the results obtained in the analysis of paratexts with the results obtained in the analysis of translation techniques.

Resumen
El objetivo general que se plantea en esta investigación es realizar un estudio descriptivo y contrastivo de las dos traducciones al español de los referentes culturales de Shi Jing. Como uno de los Cinco Libros del confucionismo, Shi Jing ocupa una posición trascendental en la civilización china. Esta obra también goza de gran prestigio y despierta no menos interés en el ámbito de la traducción. Pero posiblemente debido a su escasa incursión en el mundo de las letras hispanas, los estudios dedicados a las traducciones de Shi Jing al español son realmente escasos. Creemos que nuestro trabajo podría contribuir, de algún modo, a arrojar algo de luz sobre esta magna obra. El segundo motivo que nos lleva a plantear esta investigación estriba en nuestro deseo por continuar investigando sobre el trasvase de los referentes culturales en la traducción. La investigación que nos proponemos realizar se enmarca dentro de los estudios descriptivos de traducción literaria. Analizaremos los paratextos de las dos traducciones, tanto los peritextos como los epitextos a fin de describir el método traductor seguido por las traducciones. Luego, analizaremos la manera en qué cada una de las dos traducciones ha trasladado los elementos culturales empleando como instrumento las técnicas de traducción. Prestaremos especial atención a las dieyinci, palabras reduplicadas, dada su frecuencia en el texto original, lo que hace que sea rasgo característico de la obra. Haremos una revisión sobre las dieyinci en chino y las construcciones reduplicativas en español para observar las similitudes y diferencias existentes entre las dos. Al final, triangularemos los datos obtenidos en los resultados obtenidos en el análisis de los paratextos con los resultados obtenidos en el análisis de las técnicas de traducción.

 

 
Ir a Noticias

CONTACTA CON NOSOTROS

Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Horarios secretaría:
lunes - jueves: de 11.00 a 13.30 y de 15.00 a 16.00
viernes: de 11.00 a 13.30
julio: de 11.00 a 13.30
agosto: cerrado

Edifici K
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 27 61
FAX +34 93 581 27 62

d.traduccioarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona