Oferta de contractació de professor lector de Comunicació i Periodisme
IMG_OFERTACONTRACTACIO 19.12.2017 Convocatories i Concursos  -        

Oferta de contractació de la segona convocatòria Programa SERRA HÚNTER (Juliol 2017) 
Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Comunicació i Periodisme
Perfil docent: Graus i assignatures on el candidat haurà de poder participar com a Docent en Grau de Periodisme:
- Assignatures aferents a les matèries de Investigació en Comunicació i Escriptura periodística 
- Assignatura de Història de la Comunicació


Oferta de contratación de la segunda convocatoria Programa SERRA HÚNTER (Julio 2017) 
Categoría: Profesor LECTOR
Perfil: Comunicación y Periodismo
Perfil docente: Grados y asignaturas donde el candidato ha de poder participar como docente en Grado de Periodismo: 
- Asignaturas aferentes a las materias de Investigación en Comunicación y Escritura periodística
- Asignatura de Historia de la Comunicación


Contracts offered in the second call 2017 SERRA HUNTER Programme (July 2017)
Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Communication & Journalism
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should can participate as a lecturer: Degree in Journalism:
- Courses related to the areas of Communication Research and Journalistic Writing
- History of Communication

 
Anar a Notícies
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona