Serra Húnter - Didàctica i Organització Escolar
IMG_AQULector 04.10.2021  - 

Oferta de Contractació de la segona convocatòria 2021 Programa SERRA HÚNTER /

Recruitment offer of the second call 2021 SERRA HÚNTER program


Categoria: Professorat LECTOR
Perfil: Didàctica i Organització Educativa
Perfil docent: 

  • Els centres d’educació infantil (GEI: grau en educació infantil)
  • Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents (GEI: grau en educació infantil)
  • L'activitat didàctica en el cicle de 0 a 3 (GEI: grau en educació infantil)
  • Educació i Contextos educatius (GEI: grau en educagradoció infantil)

 

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Category: LECTOR Teaching
Profile: Didacts and Educational Organization 
Teaching profile: 

  • Infant education centers (GEI: degree in early childhood education)
  • Organization of the school space, materials and teaching skills (GEI: degree in early childhood education)
  • Didactic activity in the cycle from 0 to 3 (GEI: degree in early childhood education)
  • Education and educational contexts (GEI: degree in early childhood education)

 

Total hours of dedication in teaching (face-to-face classes, lessons preparation, final degree project, tutorials, follow-up, evaluation): 477 annual hours ( around 150 face-to-face hours).

 
Anar a Notícies
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona