Serra Húnter - Didàctica i Organització Escolar
IMG_AQULector 30.03.2020  - 

Informació sobre la Convocatòria de contractació Programa SERRA HÚNTER 2020: perfil en Didàctica i Organització Escolar.


Oferta de Contractació de la primera convocatòria Programa SERRA HÚNTER (inici de contractació després del concurs)
Categoria: Professor/a LECTOR/A, ref. UAB-LE-12007
Perfil: Didàctica i Organització escolar


Hores de dedicació total a la docència per curs (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de final d’estudis, tutories, seguiments, avaluació): 477 hores anuals.

Podeu consultar la Unitat de Didàctica i Organització Escolar aquí

Tipus de docència a impartir:

 • Comunicació i interacció educativa II [GUIA]
 • Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement [GUIA]
 • Pràcticum I Educació primària [GUIA]
 • Context Social i gestió escolar [GUIA]
 • Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes [GUIA]

----------
Oferta de Contractación de la primera convocatoria 2020 Programa SERRA HÚNTER (inicio de contractación después del concurso)
Categoría: Profesor/a LECTOR/A, ref. UAB-LE-12007
Perfil: Didáctica y Organización escolar

Horas de dedicación total a la docencia por curso (clases presenciales, preparación de clases, dirección de trabajos de final de estudios, tutorías, seguimientos, evaluación): 477 horas anuales.

Podéis consultar la Unidad de Didáctica y Organización Escolar aquí

Tipo de docencia a impartir:

 • Comunicación e interacción educativa II [GUIA]
 • Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento [GUIA]
 • Prácticum I Educación primaria [GUIA]
 • Contexto social y gestión escolar [GUIA]
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents [GUIA]

----------
Contract offered in the first call 2020 SERRA HÚNTER Programme (the contract will start after the selection process)
Category: Tenured-eligible lecturer, ref. UAB-LE-12007
Profile: School Didactics and Organization

Total dedication hours to teaching (classroom sessions, lesson preparation, end of studies project direction, tutorials, monitoring and evaluation): 477 hours per year.

You can see the School Didactics and Organization unit here

Type of teaching to be taught:

 • Communication and Educational Interactive II  [SYLLABUS]
 • Technologies for Learning and Knowledge [SYLLABUS]
 • Practicum I Primary Education [SYLLABUS]
 • Social context and School Management [SYLLABUS]
 • Organisation of the School Space, Teaching materials and Skills [SYLLABUS]
 
Anar a Notícies
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona