Indicacions del rectorat per garantir l'activitat docent
16.03.2020  -  L’objectiu de les mesures és que aquesta situació excepcional no perjudiqui de manera significativa el seguiment del curs acadèmic de l'alumnat

1. Àmbit d’aplicació

Aquestes mesures són d’aplicació a tots els estudis i a totes les activitats formatives que s’imparteixen a la Universitat de manera presencial, tant oficials com propis. En el cas dels estudis de doctorat, s’ha adreçat una instrucció específica a les coordinacions del programes.

2. Docència virtual

• La docència ordinària passa a fer-se de manera virtual. Les activitats docents virtuals seran les adequades per a cada assignatura, d’acord amb la guia docent de l’assignatura.
Cada professor/a és responsable de comunicar al seu alumnat com adapta la guia docent a la situació actual, especificant quines activitats docents es faran durant aquest període i quines activitats d'avaluació es programaran.
• La tutorització de l’alumnat s’ha de mantenir amb la mateixa freqüència que la presencial però en format virtual. Per això el professorat haurà de resoldre dubtes o qüestions setmanalment.
• En el cas de la docència d’assignatures pràctiques, en laboratori, sortides de camp, etc., que no es puguin realitzar de manera virtual, el centre i la coordinació de l’estudi hauran de proposar accions específiques de substitució, que poden anar des de la realització de l’activitat en un altre període del calendari acadèmic fins a l’organització d’altres tipus d’activitats docents.
• La docència virtual efectuada durant el període de suspensió de les classes serà avaluada. Aquesta avaluació es podrà fer un cop s’hagi reprès l’activitat docent normal o durant el període de suspensió mitjançant proves avaluatives específiques, treballs o altres activitats que es puguin desenvolupar de manera virtual.
• La part del programa que no estigui inclosa en les activitats docents virtuals substitutòries no podrà ser avaluada.
• En relació a les activitats d’avaluació programades, que no es poden realitzar ni adaptar, caldrà ajornar-les. En l’avaluació de l’estudiant prevaldrà la comprovació de l’assoliment de les competències i dels resultats d’aprenentatge per sobre de l’assoliment de continguts específics.
• En relació als TFGs i TFMs, el seu seguiment i tutorització es farà de forma virtual.
• Per dur a terme aquestes activitats docents virtuals s’han agrupat totes les recomanacions i recursos al següent enllaç: www.uab.cat/coronavirus/ (docència virtual i recomanacions TIC). Amb independència dels recursos utilitzats, el professorat haurà d’estar en contacte amb el seu alumnat a través del correu electrònic institucional (les adreces estan disponibles tant a Moodle com a l’aplicació SIGMA).
• La universitat posa a disposició del professorat la tecnologia i els espais del campus per realitzar la seva docència virtual amb el suport informàtic que pugui necessitar.

3. Programes de mobilitat

• A l’alumnat dels programes de mobilitat IN que actualment es troba a la UAB se li aplicaran les mateixes mesures que a la resta d’alumnat de la UAB. L’ARI informarà als deganats i direccions de centre sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest alumnat.
• L’alumnat de mobilitat OUT que està realitzant estades fora de la UAB, i en funció de la zona geogràfica i/o la situació personal, podrà sol·licitar la cancel·lació de l’estada per a reincorporar-se a la UAB. Per aquest alumnat s’ha previst obrir un període de modificació de matrícula extraordinari del 16 al 27 de març (ambdós inclosos) perquè pugui modificar la seva matrícula. Aquesta informació haurà de ser traslladada a l’alumnat des dels centres docents, a partir de la indicació de la vicegerència d’ordenació acadèmica. Els centres també hauran d’informar al seu professorat dels estudiants que ho hagin sol·licitat. El professorat haurà d’adaptar per a aquest alumnat la docència realitzada, abans de les mesures excepcionals, i també l'avaluació.

4. Pràctiques externes curriculars i pràcticums

• Si les institucions d’acollida poden garantir la seguretat en el desenvolupament de les activitats formatives, ja sigui de manera presencial com no presencial, es podrà continuar l’estada de pràctiques, encara que impliqui algun canvi en el pla formatiu de l’estudiant.
• En cas que les entitats que col·laboren en el desenvolupament de les pràctiques no puguin assegurar la possibilitat de desenvolupar-les, es plantegen les possibilitats següents:
  - Programar les pràctiques de manera intensiva, una vegada s’hagi restablert la normalitat, i abans de la finalització del curs acadèmic. En aquest sentit, es poden reprogramar les pràctiques fins el dia 8 de setembre, data de finalització del curs acadèmic. Per a aquesta possibilitat, hi ha una instrucció de la Rectora que permet deixar en suspensió temporal els efectes dels convenis de pràctiques externes (curriculars i extracurriculars), fins que es deroguin les mesures extraordinàries.
  - En cas que no hi hagi cap altra possibilitat, es podrà fer l’anul·lació de l’assignatura i es retornarà l’import de la matricula corresponent, prèvia autorització del centre docent.

5. Seguiment i reajustament de les mesures

Les mesures contingudes en aquest document poden ser objecte d’extensió o d’actualització en funció del desenvolupament de la situació d’excepcionalitat. En cas de dubte o consulta, caldrà adreçar-se a les coordinacions de titulació i els deganats, que les resoldran en permanent coordinació amb el Vicerectorat de programació acadèmica i de qualitat.
La Universitat informarà regularment sobre la durada i l’evolució de la situació a través del web www.uab.cat/coronavirus i les xarxes socials. A més, la comunitat universitària pot dirigir les seves consultes a l’adreça info.coronavirus@uab.cat

13 de marc de 2020
 
Anar a Notícies
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona