Concurs de professorat 2019
26.03.2020 Convocatories i Concursos  -  Oferta de contractació de professorat del departament
 

 


Oferta de Contractació de la primera convocatòria Programa SERRA HÚNTER (2019)
Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent


 
En data 11 de desembre de 2019, s’ha publicat en el DOGC la convocatòria dels processos selectius per a les places de lector en el marc del Pla Serra Húnter (Convocatòria núm. 2019/D/LEM/CL/4)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8021/1774812.pdf
Per tant el termini de presentació de sol·licituds, 20 dies hàbils, finalitza el proper 14 de gener de 2020.
Totes les persones interessades en prendre part en aquests concursos, hauran de formalitzar la corresponent sol·licitud a través del formulari que està disponible a la pàgina web  de la Universitat (convocatòries).
La documentació que caldrà adjuntar al formulari és la següent:

 

  • Fotocòpia del document d’identitat
  • Títol de doctor o doctora, o resguard d’haver sol·licitat el títol
  • Acreditació o informe favorable ANECA/AQU.
  • Currículum vitae complet, en format lliure.
  • Document on s’especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents...) d’acord amb el model que es troba a la pàgina web de la universitat.
  • Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina), d’acord amb el model que es troba a la pàgina web de la universitat
  • Una declaració succinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l’àmbit de cl contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les sis pàgines, d’acord amb el model que es troba a la pàgina web de la universitat.


Atesa la composició de les Comissions de Selecció, es recomana que la documentació estigui, com a mínim, en llengua anglesa.

 

Correu electrònic  Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
 
Anar a Notícies
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona