Convocatòria Programa Serra Húnter 2019
IMG_Noticia_280219_SerraHunterProgramme2019 28.02.2019 Convocatories i Concursos  -  El programa Serra Húnter ha fet pública l'oferta de places de professorat de les universitats catalanes.
Oferta de Contractació de la primera convocatòria Programa SERRA HÚNTER (Febrer 2019) 

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Ciencia de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat podrà participar com a docent

- Grau de Nanociència i Nanotecnologia: Termodinàmica, cinètica i transicions de fase; Laboratori de Microscòpies i tècniques de caracterització de materials (anual); Estat Sòlid; Nanofabricació
- Grau de Física: Laboratori Termodinàmica
- Grau d’Enginyeria Química: Ciència de Materials

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

Contracts offered in the first call 2017 SERRA HUNTER Programme (February 2019)

Category
: Tenure-eligible lecturer
Profile: Materials Science and Metallurgical Engineering
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate could participate as teacher

- Degree in Nanoscience and nanotechnology: Thermodynamics, Kinetics and Phase Transformations; Microscopy Lab and Material Characterization Techniques (year-long); Solid State; Nanomanufacturing
- Degree in Physics: Thermodynamics Laboratory
- Degree in Chemical Engineering: Materials Science

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately)


Oferta de Contractació de la segona convocatòria Programa SERRA HÚNTER (Setembre 2019)

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Física aplicada
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat podrà participar com a docent
   
- Grau de Física: Electricitat i Magnetisme; Electromagnetisme; Laboratori d’Electromagnetisme, Mètodes matemàtics I i II.
- Grau de Nanociència i nanotecnología:Estat sòlid; Termodinàmica, cinètica i transformacions de fase; Física i química de superficies.
- Grau de Ciències ambientals: Física de les radiacions i de la materia
- Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: Física bàsica

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Física atómica, molecular i nuclear
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat podrà participar com a docent
   
- Grau de Física: Mecànica clàssica; Mecànica i relativitat; Mètodes numèrics I i II; Laboratori de Mecànica; Iniciació a la física experimental; Estructura de la materia i termodinámica.  

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

Contracts offered in the second call 2017 SERRA HUNTER Programme (September 2019)

Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Applied physics
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate could participate as teacher

- Degree in Physics: Electricity and Magnetism; Electromagnetism; Electromagnetism Laboratory; Numerical Methods I and II.
- Degree in Nanoscience and nanotechnology: Solid State; Thermodynamics, Kinetics and Phase Transformations; Physics and Chemistry of Surfaces.
- Degree in Environmental Sciences: Radiation and Materials Physics.
- Degree Electronic Engineering for Telecommunication: Foundations of Physics

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately)

Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Atomic, Molecular and Nuclear Physics
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate could participate as teacher
   
- Degree in Physics: Classical Mechanics; Mechanics and Relativity; Numerical Methods I and II; Mechanics Laboratory; Introduction to Experimental Physics.Structure of Matter and Thermodynamics.

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately)

 
Més informació
Enllaç - Serra Húnter Programme
Ofertes Contractació Serra Húnter 2019
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Notícies de la UAB
Totes les notícies de la Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Física

Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat


 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona