Defensa de tesi doctoral d'Albert Sánchez
Tesis 11.01.2022  - 

Defensa de tesi doctoral d'Albert Sánchez el pròxim 14 de febrer de 2022 a les 16:00


Defensa de tesi doctoral d'Albert Sánchez el pròxim 14 de febrer de 2022 a les 16:00 amb el títol 'Condicions socials i de vida dels estudiants, trajectòries acadèmiques i modalitat d’universitat: una aproximació a l’abandonament universitari'

Més informació

 

 

Resum:

En les darreres dècades, un conjunt de canvis i reformes han configurat un nou escenari d’educació superior caracteritzat per un increment de l’heterogeneïtat dels perfil d’estudiants, un augment del percentatge d’estudiants majors de 30 anys i un increment de l’edat mitjana de graduació. Aquest procés evidencia una creixent diversitat de les condicions socials i de vida de la població universitària i posa de manifest una major complexitat en les formes de participació i en les trajectòries acadèmiques dels estudiants. Diverses evidències internacionals mostren com les oportunitats educatives divergeixen entre els estudiants segons aquestes condicions socials perjudicant especialment a estudiants no tradicionals, és a dir, aquells estudiants adults i/o amb responsabilitats externes a la universitat.  L’emergència i consolidació dels models d’educació a distància, caracteritzats per una major flexibilitat, poden jugar un paper crucial entre els estudiants amb múltiples responsabilitats externes a la universitat minimitzant els riscos d’abandonament i facilitant la participació i la graduació.
L’objectiu d’aquesta tesi en format de compendi d’articles és aprofundir en els processos de desigualtat educativa a la universitat a partir de l’anàlisi de les condicions socials dels estudiants i de la modalitat d’universitat. Amb aquest objectiu, el desenvolupament teòric ofereix un conjunt d’explicacions per entendre els efectes de les condicions socials dels estudiants tant, per una banda,  en el rendiment i en les trajectòries universitàries com, per altra banda, en el procés de presa de decisió de continuar o d’abandonar. 
Els resultats constaten l‘existència d’efectes múltiples de les condicions socials dels estudiants que perjudiquen l’assoliment universitari en el cas dels estudiants no tradicionals. Per una banda, es constata un efecte sobre el rendiment de manera que els estudiants no tradicionals tenen un rendiment inferior que els seus companys tradicionals. Al mateix temps, s’evidencia com les condicions socials tenen un efecte sobre la presa de decisions de continuar a la universitat. En concret, es posa de manifest com el rendiment acadèmic és interpretat de manera diferent segons les condicions socials, penalitzant als estudiants no tradicionals que no continuen tot i tenir un bon rendiment.
A partir de l’anàlisi longitudinal de les trajectòries en tres universitats, dues presencials i una en línia, es mostren diferències en les trajectòries d’abandonament segons modalitat d’universitat. Així mentre que l’abandonament dels estudiants no tradicionals és molt superior en el cas de les universitats presencials, a la modalitat d’universitat a distància es constata com l’abandonament no és un fenomen exclusiu dels estudiants no tradicionals sinó que té un impacte similar entre tot el conjunt d’estudiants que hi accedeixen. Aquests resultats constaten l’especificitat de la modalitat a distància en relació amb l’abandonament amb gairebé un abandonament que afecta a dos de cada tres estudiants que hi accedeixen.
Per tal d’aprofundir en aquests resultats, s’analitzen les característiques socials dels estudiants a la universitat a distància i les motivacions i retorns que esperen obtenir del seu pas per la universitat. Els resultats evidencien una gran diversitat interna dels estudiants en línia que van més enllà dels estudiants amb responsabilitats externes a la universitat. Al mateix temps, s’observen múltiples lògiques d’accés i participació a la institució que varien segons el perfil dels estudiants sent aquells més grans els que mostren una concepció més intrínseca de l’experiència universitària dissociada de recompenses exclusivament professionals o de racionalitats econòmiques. La incorporació d’una mirada més àmplia en relació amb les motivacions d’accés i participació a la universitat ens permet identificar múltiples estratègies de participació a la universitat sovint no relacionades amb lògiques de fracàs acadèmic ni a l’adquisició d’un títol universitari.
 

 
Anar a Notícies

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sociologia

Edifici B, Carrer de la Fortuna
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

T + 34 93 581 11 52
d.sociologia@uab.cat

Us informem que degut a la pandemia, l'atenció personalitzada al departament de Sociologia serà de forma virtual. Per qualsevol tràmit o consulta podeu contactar amb el departament per email: d.sociologia@uab.cat


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona