Contratación de profesorado lector en el departamento
Logo del Programa Serra Hunter 18.03.2021 Convocatoras y Concursos  - 

Oferta de contratación de la primera convocatoria 2021 del Programa SERRA HÚNTER


 

 

 

Categoria: Professor LECTOR

Perfil: Empresa

Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses / Grau de Comptabilitat i Finances: Introducció a la Comptabilitat, Comptabilitat de Costos, Comptabilitat Financera, Finances I, Direcció Estratègica I.

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).

--

Contracts offered in the first call 2021 SERRA HUNTER Programme
 
Category: Tenure-eligible lecturer

Profile: Business

Degree in Business Administration / Degree in Accounting and Finance: Introduction to Accountig, Cost Accounting, Financial Accounting, Finance I, Strategic Management I.

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).

Correo electrónico  Departamento de Empresa
 
Ir a noticias
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona