En què consisteix

El programa Erasmus Pràctiques permet que els estudiants facin una estada de pràctiques en escoles o institucions educatives en països europeus inclosos dintre del programa Erasmus+.

Els estudiants poden buscar una institució que els accepti per fer les pràctiques, però caldra que estiguin autoritzades pel/per la Coordinador/a d’Intercanvis de la titulació i supervisades pel/per la tutor/a assignat/da per la Facultat.

Cal que tingueu en compte que:

Els alumnes de Grau en Educació Primària cal que curseu un dels pràcticums de 12 ECTS (PII, IV o V) a Catalunya per conèixer la realitat de les escoles d'aquí.

Els alumnes de Grau en Educació Infantil que per qüestions de mobilitat hagin fet el PII a 3-6 (prèvia autorització, ja que la guia diu 0-3), el PIV l'hauran de fer a 0-3.

 


1. Cercar una escola o institució educativa per a realitzar les pràctiques
Teniu dues opcions per a cercar un centre on realitzar les pràctiques en el marc d’aquest programa:

 

       ►Cercar a títol propi un centre 

En aquest cas, el propi alumne cerca un centre o institució educativa què l'aculli com alumne en pràctiques. Caldrà obtenir el Document d’Acceptació de l’entitat d’acollida emplenat i signat. Per facilitar-vos la cerca, teniu l’opció de consultar:


    ►Escollir un centre coordinat per la Facultat

A les escoles de La Bressola, Brussel·les, Munich i Regne Unit podeu realitzar una estada en la modalitat erasmus pràctiques. Mes informació sobre els destins i el procediment d'entrevistes de selecció


2. Contactar amb el/la Coordinador/a d’Intercanvis de la titulació
En el cas de trobar un centre a títol propi (no coordinat per la facultat), caldrà que contacteu amb el/la coordinador/a d’intercanvis de la vostra titulació per a que autoritzi les pràctiques que voleu fer. Haureu de portar-li el Document de Conformitat emplenat i signat per vosaltres així com el Document d’Acceptació del centre.

3. Fer la sol·licitud de plaça en el període de la convocatòria oficial del Servei d'Ocupabilitat
Durant el mes de maig a la web del Servei d'Ocupabilitat es publica la convocatòria del programa Erasmus Pràctiques i els períodes de sol·licitud i resolució.
Quan s’hagi obert el període de sol·licitud, haureu d’omplir la sol·licitud on-line, i adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.


4. Resolució i adjudicació de places i ajuts.
Una vegada es publiquin les places i els ajuts a la web del Servei d'Ocupabilitat, els alumnes que no obtinguin un ajut, és a dir, que quedin en llista d’espera, podran realitzar l’estada sense subvenció sempre i quan ho informin al Servei d'Ocupabilitat i tramitin la documentació de la mateixa manera que les persones amb beca concedida.

Cal tenir en compte que fina ara s'atorga l'ajut fins a un màxim de 3 mesos, independentment que el període d’estada pugui ser superior.