Estudiants visitants

Durant els últims anys un nombre creixent d’estudiants han manifestat el seu interès per accedir temporalment a la nostra Universitat amb la intenció de completar la seva formació acadèmica, però sense integrar-se regularment en els ensenyaments oficials que permeten obtenir un títol de grau o de màster. Per aquest motiu, la Universitat ha regulat la matrícula extraordinària d’aquests estudiants.

Tindran la consideració d’estudiants visitants tots aquells estudiants o graduats universitaris que han estat admesos per a cursar estudis parcials de les titulacions impartides a la UAB, i que no han accedit a través dels procediments ordinaris previstos per a l’accés als estudis oficials o a través dels programes d’intercanvi o dels convenis bilaterals amb altres universitats que preveuen aquest tipus de mobilitat.

Normativa:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (Text refós aprovat per l'Acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011) (Títol VIII: matrícula extraordinària estudiants visitants).


Oferta formativa en la que poden participar i informació sobre l’accés i matrícula a la mateixa:

Programes específics (Study Abroad Programmes)