Sol·licitud, documentació i resolució


1. Formulari de sol·licitud
2. Documentació requerida
3. Resolució
NOU!!! Resolució quarta convocatòria
 
4ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships. Curs 2018-2019.

Tota la informació sobre la resolució en aquest enllaç.

 

1. Formulari de sol·licitud

El període i el formulari de sol·licitud de les places de mobilitat per ambdós programes roman permanentment obert des del 2 de maig de 2018 fins a l’1 de febrer de 2019.


Tornar a dalt2. Documentació requerida

Tota la documentació de la convocatòria s’ha de tramitar de manera electrònica. Tan sols cal conservar durant l’estada i entregar al Servei d'Ocupabilitat, presencialment o per correu postal (UAB, Servei d’Ocupabilitat, Edifici RR, Planta Primera, 08290 Cerdanyola del Vallès), en format original, els dos documents en què consta i es demana expressament.
A continuació, es detallen els documents requerits en cada moment del procés:

a) En el moment de fer la sol·licitud
La sol·licitud es formalitza a través d’un formulari en línia en què cal completar la informació demanada i adjuntar la documentació obligatòria següent:

 • Document de conformitat de la facultat o el centre adscrit, amb les signatures corresponents.
 • Document d’acceptació de l’entitat d’acollida signat o un correu electrònic de l’entitat d’acollida, on consti explícitament l’acceptació de l’estada, el nom i els cognoms de l’estudiant, les dates en les quals es farà l’estada i les dades de l’empresa o institució on es durà a terme l’estada.
 • Còpia del DNI o NIE.
 • Expedient baremat de les titulacions anteriors (només per a estudiants de màster i doctorat que no hagin cursat aquests estudis previs a la UAB).
 • Document de compromís per optar a la Menció de Doctor Internacional (només per a estudiants de doctorat).

Addicionalment, per apujar nota en el procés de selecció es pot aportar:
 • Acreditació del coneixement de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida i/o del país on es faci l’estada.
 • Acreditació del coneixement d’anglès (vàlid per a tots els països). Per a més informació podeu consultar l’annex 2.


b) A partir de la data de la resolució i, fins a quinze dies abans d’iniciar l’estada
Els participants de cada programa, tant si han obtingut finançament com si no n’han rebut (Beca Zero), per poder tenir l’empara i estar dins del marc del programa al qual han optat, han de presentar obligatòriament la documentació degudament completada que es detalla a continuació:

Un cop lliurada aquesta documentació, el Servei d’Ocupabilitat elabora el conveni per a cada persona beneficiària i l’envia a través del correu electrònic. L’estudiant ha de retornar aquest conveni com a mínim tres dies abans de l’inici de l’estada a través del correu electrònic. En el cas del programa Erasmus+ Pràctiques ha d’estar signat per l’estudiant. En el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships ha d’estar signat per l’estudiant i pel degà/na de la facultat o centre. En el cas dels estudiants de doctorat, ha d’estar signat per la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat.

 • Conveni de pràctiques original signat, en el cas de les estades d’Erasmus+ Pràctiques.

c) Durant l’estada i, com a màxim quinze dies després d'haver iniciat l'estada
En el marc del programa Erasmus+ Pràctiques:

En el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships:

Aquesta documentació és necessària per a poder efectuar el primer pagament corresponent al 70 % de la beca.

d) Durant l’estada, en cas de modificacions
En el marc del programa Erasmus+ Pràctiques:

En el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships:

 • En cas de modificacions cal informar el Servei d’Ocupabilitat i la gestió d’intercanvis del centre. El Servei d’Ocupabilitat, si s’escau, elaborarà l’Addenda al conveni corresponent.


e) En finalitzar l’estada i, com a màxim, tres setmanes després de la data final d’estada
En el marc del programa Erasmus+ Pràctiques:

En el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships:

 • Arrival and Attendance Certificate (cal entregar el document original degudament completat).
 • Conveni de pràctiques (cal entregar el document original degudament completat).

L’endarreriment en els terminis de presentació de la documentació justificativa de la mobilitat suposa l’endarreriment en el pagament de l’ajut econòmic corresponent. La no presentació de la documentació justificativa de la mobilitat suposa el reintegrament de la totalitat de l’ajut percebut per l’estudiant. En cas que no es presenti algun dels documents, l’estudiant no pot gaudir del reconeixement corresponent a la mobilitat.

Tornar a dalt

 

 


3. Resolució

En el quadre següent es concreta i es resumeix la informació relativa al calendari de la convocatòria, les dates de resolució i la distribució de les places: 

  Data límit de sol·licitud Data de resolució Data d’inici de les mobilitats Distribució de places
Primera resolució 1.6.2018 15.6.2018 22.6.2018 50 %
Segona resolució 3.9.2018 21.9.2018 28.9.2018 20 %
Tercera resolució 1.11.2018 15.11.2018 22.11.2018 20 %
Quarta resolució 1.2.2019 15.2.2019 22.2.2019 10 %


El Vicerectorat de Relacions Internacionals fa pública la proposta d’adjudicació de les places i de la llista d’espera. Els participants que en la resolució quedin en llista d’espera amb Beca Zero poden cursar de nou la sol·licitud a través del formulari per obtenir finançament en resolucions següents, en el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships. En el cas del programa Erasmus+ Pràctiques també han de cursar de nou la sol·licitud i poden obtenir finançament si l’estada no ha finalitzat.


Resolució primera convocatòria

1ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships. Curs 2018-2019.

1ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques amb adjudicació de fons. Programa Erasmus+ Pràctiques.Resolució segona convocatòria
 
2ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships. Curs 2018-2019.
Resolució tercera convocatòria

3ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships. Curs 2018-2019.


Resolució quarta convocatòria
 
4ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships. Curs 2018-2019.Programa Erasmus+ Pràctiques

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades i en llista d'espera han de preparar la documentació d’inici d’estadaquinze dies abans de la data d’inici.

Les sol·licituds en llista d’espera sense finançament quedaran ordenades segons la puntuació obtinguda i podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses amb finançament. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiàries.

Tanmateix, les persones en llista d'espera poden realitzar l’estada a través de “beca zero”, és a dir, tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i poder optar a finançament en següents convocatòries, sempre i quan no hagin finalitzat la mobilitat i mantinguin l’expedient acadèmic obert.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.


Programa UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants d’aquest programa que estan seleccionades i en llista d'espera han de preparar la documentació d’inici d’estada, quinze dies abans de la data d’inici.

Les sol·licituds en llista d’espera sense finançament quedaran ordenades segons la puntuació obtinguda i podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses amb finançament. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiàries.

Tanmateix, les persones en llista d'espera també poden realitzar l’estada a través de “beca zero”, és a dir, tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i poder optar a finançament en següents convocatòries.

Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar-ne el motiu en l’apartat d’observacions.


Tornar a dalt