Informació general

Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships

Mobilitat professional internacional

Els programes de beques per a la mobilitat professional internacional Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships tenen com a objectius principals:

  • Ajudar les persones joves a adquirir habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a l’estranger.
  • Millorar la qualitat de l’ensenyament a la UE i de la formació de l'alumnat.
  • Contribuir a la modernització dels sistemes d’educació i de formació professional.
  • Promoure la participació del jovent a la societat.

En els següents apartats trobareu tota la informació de la convocatòria de beques i, en aquest enllaç, el detall de les bases de la convocatòria, aprovada per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en data 22 d'octubre de 2021.

Les mobilitats i els ajuts econòmics estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats competents amb relació a la situació sanitària i a la continuïtat dels programes de mobilitat per a pràctiques.

Aquest projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquest web és responsabilitat exclusiva de la UAB i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer-se de la informació publicada aquí.

Es convoquen les places de mobilitat adreçades a l'alumnat de la UAB d'estudis oficials de grau, màster i doctorat per fer estades de pràctiques en empreses o institucions d’altres països en els períodes següents:

  • Erasmus+ Pràctiques: entre el 13 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022.
  • UAB Exchange Programme Traineeships: entre el 13 de desembre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.


Durada de l'estada de pràctiques

*Els 27 estats membres de la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Sèrbia, Turquia i la República de Macedònia del Nord.

  Regne Unit és un país elegible en el marc del programa Erasmus+ Pràctiques i les mobilitats del projecte 2020 i futurs queden garantides, tot i que les condicions d’entrada al país han canviat des de l’1 de gener de 2021.

Les persones estudiants i recent graduades que viatgin a Regne Unit per realitzar pràctiques requeriran el visat Tier5 GAE (Government Authorised Exchange). Caldrà fer els tràmits necessaris per obtenir aquest visat amb un mínim de 8 setmanes d’antelació respecte la data prevista d’inici de les pràctiques.

En aquest enllaç es pot trobar un document amb els passos a seguir i els enllaços a les pàgines web oficials de Regne Unit per informar-se i procedir.


Suïssa queda fora del programa Erasmus+ Pràctiques; per a fer una estada de pràctiques en aquest país, cal sol·licitar finançament a Swiss-European Mobility Programme.

 

*Els 27 estats membres de la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Sèrbia, Turquia i la República de Macedònia del Nord.


Informació sobre el pagament*Les persones beneficiàries d'un ajut econòmic de 300 euros o inferior rebran l’ingrés de la beca en un únic pagament a la finalització de l’estada.

L’endarreriment en els terminis de presentació de la documentació justificativa de la mobilitat suposa l’endarreriment en el pagament de l’ajut econòmic corresponent. La no presentació de la documentació suposa l’obligació de reintegrament de la totalitat de l’ajut percebut per l’estudiant. En cas que no es presenti algun dels documents, l’estudiant no pot gaudir del reconeixement corresponent a la mobilitat.

En cas que finalment s’hagi fet una estada inferior a l’acordada inicialment en el conveni del programa, en el segon pagament s’ajusta l’import de la beca a la durada real de l’estada i, si escau, l’estudiant ha de retornar l’import excedent.

Taula de requisits


  Durant tota l’estada, tenir la nacionalitat, el permís de residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants en el programa Erasmus+ Pràctiques: 27 estats membres de la Unió Europe, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Sèrbia, Turquia i la República de Macedònia del Nord.


  Disposar, en el moment de la sol·licitud, de l'acceptació d’una entitat d'acollida (pública o privada) per fer-hi una estada de pràctiques. Es recomana consultar al web del Servei d’Ocupabilitat l’apartat de Pràctiques a l’estranger, on trobareu els portals de cerca de pràctiques, així com el document Recomanacions per cercar pràctiques o feina internacionals.

  Tenir prou coneixements de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida.

  Acreditar la cobertura de l'assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula o de la modificació de la matrícula per tal d’incloure l’assegurança.

  En cas d’estades de pràctiques fora de la UE, també s’ha d’acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica addicional.

  No gaudir simultàniament de cap altra beca de mobilitat de la UAB. És possible gaudir d’altres beques de mobilitat sempre que les estades es facin de manera consecutiva.

  Completar tota la documentació requerida.

Jornada   Jornada completa.
  6 i 8 hores diàries.
Entitat d'acollida L'entitat d'acollida pot ser:
  Organització pública o privada.
  Representació diplomàtica del país d’origen de l’estudiant.
No són elegibles en el programa Erasmus+ Pràctiques:
  Les institucions europees o altres organismes de la UE, incloses les agències especialitzades.
  Les organitzacions encarregades de gestionar programes de la UE, com ara les agències nacionals.
Període   Les dates d’inici i final han de ser dies laborables.
  Poden incloure dies no laborables en el cas dels estudiants de Veterinària, Medicina, Infermeria i Turisme, si s’escau, per la situació de l’entitat d’acollida.
  No hi poden haver interrupcions durant el període de pràctiques.
Nombre d'estades   Es pot fer més d’una estada de pràctiques en més d’una institució d’acollida dins d’una mateixa convocatòria, sempre que l’estudiant faci una sol·licitud per a cadascuna de les estades.
  Es prioritzarà el finançament de la primera mobilitat.
Conveni   Per iniciar l’estada cal tenir obligatòriament el conveni corresponent signat. A més, cal completar i lliurar, en els terminis fixats, tota la documentació que es publica en aquesta convocatòria i que es detalla en l'apartat Documentació requerida.

Les sol·licituds rebudes es prioritzen en funció dels criteris d’adjudicació següents:

  Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic. S’aplica el barem 27 (per a més informació podeu consultar aquest document).

  Coneixement de l’anglès o dels idiomes del país de destinació. Es poden rebre entre 0,5 i 2 punts, d’acord amb allò que estipula al document Valoració del coneixement d’idioma. L'alumnat que estigui cursant graus amb itineraris curriculars en anglès; Estudis Anglesos i estudis de Traducció i Interpretació; o graus combinats en la llengua del país de destinació; està exempt de presentar l’acreditació d’aquest idioma i se li atorguen 1,5 punts per coneixement d’idiomes, sempre que hagi superat, com a mínim, 90 crèdits del grau en el moment de la sol·licitud. Les persones estudiants que acreditin estudis previs de batxillerat, grau o màster en centres o universitats d’altres països en anglès o en les llengües del país de destinació, reben 1,5 punts, sempre que no siguin nadiues del país de destinació. En cas que la llengua vehicular de les pràctiques sigui un dels idiomes oficials a Catalunya, no s’atorga puntuació addicional.

  Les sol·licituds d'aquelles persones que hagin obtingut plaça en alguna convocatòria anterior i no hi hagin renunciat expressament, queden relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

  Aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits de la convocatòria queden automàticament excloses.

  Del total de places, es reserva un 90% dels ajuts per a l'alumnat de grau i màster i un 10% dels ajuts per a estudiants de doctorat.


Cada centre docent pot determinar altres requisits específics per al seu alumnat. Cal consultar-ne el web per veure si n’hi ha i quins són.
Abans de l’estada, l’estudiant ha d’acordar amb la persona tutora de pràctiques i la persona coordinadora d’intercanvis:

  • El reconeixement de la formació que durà a terme a l’estranger.
  • Com formalitzar la matrícula segons la modalitat.
  • El calendari que estableixi cada facultat o escola.


Reconeixement de les pràctiques

  Les persones que fan l’estada en la modalitat acabades de titular han de tramitar obligatòriament l’Europass Mobility, document oficial de la Unió Europea que registra i certifica els coneixements i les capacitats adquirides durant la mobilitat. També poden fer constar l’estada en el seu expedient acadèmic a través del SET, sempre que no hagi sol·licitat encara l’expedició del títol corresponent.

  L'alumnat de doctorat ha d’introduir a Sigma la seva mobilitat per tal que la validi la persona coordinadora del programa de doctorat i que quedi recollida a l’expedient.

L’assegurança ha d'incloure les cobertures: mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil.


Assegurança complementària de mobilitat
 

  Totes les persones participants l’han de contractar obligatòriament.
  L’ofereix Ómnibus a través de la UAB. Té un preu de 8,14 € (curs 2021-2022).
Check  L’assegurança ha d’estar vigent durant tot el període de pràctiques.
Check  Si l’estada es duu a terme entre dos cursos acadèmics (per exemple, estades de 01/07 al 30/09) és necessària l’assegurança complementària de mobilitat per als dos cursos acadèmics.
Check  Per contractar-la, cal fer la modificació de la matrícula a la Gestió Acadèmica de la facultat o escola.
Check  En el cas dels centres adscrits, cal posar-se en contacte amb l’oficina responsable dels intercanvis al centre per consultar el procediment de contractació de l’assegurança.
Check  Les persones acabades de titular, pel fet de no tenir matrícula vigent, han de contractar l’assegurança complementària de mobilitat per a Espanya i l’estranger directament a Ómnibus (8,14 €, curs 2021-2022).
Check  Posteriorment, cal fer arribar al Servei d’Ocupabilitat una còpia de la matrícula on consti el pagament per tal d'acreditar que s'ha contractat.

 

Assegurança mèdica addicional
 

Check  És obligatòria només en cas d’estades de pràctiques fora de la Unió Europea.
Check  Serveix com a assegurança addicional per incrementar el capital necessari assegurat fins a un mínim de 30.000 € per a despeses mèdiques.
Check  Pot contractar-se a través d’Ómnibus, o bé es pot contractar una assegurança diferent de la que ofereix la UAB sempre que s’acrediti que aquesta ofereix, com a mínim, les mateixes cobertures.
Check  S’ha de lliurar al Servei d’Ocupabilitat el Certificat d’existència de la cobertura de l’assegurança, més la còpia de la pòlissa o certificat emès per l’asseguradora.

 

Informació sobre assegurances

L'alumnat que estigui en el seu últim curs de grau o cursant un màster i que faci la mobilitat més enllà de la data de finalització del curs acadèmic, haurà de sol·licitar l’extensió de l’assegurança complementaria de mobilitat.

  Obligatòriament, tot l'alumnat que obtingui una plaça del programa Erasmus+ Pràctiques ha de fer una prova de nivell d'idioma (OLS) en iniciar la mobilitat.
  Si una persona estudiant no fa la prova inicial, no podrà començar la seva mobilitat en el marc del programa (n'està exempt l'alumnat nadiu en la llengua vehicular de l’estada).
  Per fer la prova de nivell inicial, l’estudiant rep un correu electrònic amb les instruccions per a registrar-se i fer el test.
  En funció dels resultats de la primera prova, l’estudiant té l’opció de fer un curs de llengua en línia.
  Tant les proves de nivell com els cursos són totalment gratuïts.
  Idiomes disponibles: alemany, anglès, búlgar, croat, danès, eslovac, eslovè, estonià, finès, francès, grec, hongarès, irlandès, italià, letó, lituà, maltès, holandès, polonès, portuguès, romanès, suec, txec.

Si l'estada no s'ha iniciat, cal remetre el document de renúncia al Servei d'Ocupabilitat.
Drets Drets:
  Rebre la formació adient per a desenvolupar les tasques d’aprenentatge que els siguin encomanades.
  Ampliar els seus coneixements i concretar els seus interessos per als estudis de grau, màster i doctorat.
  Rebre les dotacions econòmiques corresponents que es fixin a la convocatòria de la beca.
  Disposar d’un document que acrediti la seva condició de persones becades pel programa.
  Rebre atenció abans, durant i després de l’estada per qüestions de gestió de la beca.
  Altres que puguin fixar les normatives de rang superior.
Deures Deures:
  Emplenar la documentació requerida pel programa en temps i forma.
  Fer les tasques que els siguin assignades, d’acord amb el Learning Agreement, secció Before the Mobility, o el contracte de pràctiques, segons les indicacions que els faciliti la persona responsable a la institució d’acollida.
  Assistir a les sessions formatives i aplicar els coneixements adquirits en els estudis en el desenvolupament de les seves tasques.
  Atendre aquelles comunicacions del Servei d’Ocupabilitat i del seu centre docent respecte la gestió de la beca i el reconeixement acadèmic posterior.
  Llegir amb atenció la Documentació requerida del programa corresponent.
  Els que es fixen en el reglament de l’Erasmus+ Pràctiques (més informació en aquest enllaç).
  Els que es fixen en les normatives de rang superior.
A tenir en compte A tenir en compte:
  L’incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors pot comportar la rescissió de la beca (excepte en casos motivats per causes de força major).
  En el cas de rescissió de la beca, la persona beneficiària ha de reemborsar els fons que hagi rebut en concepte d’ajuts.

Beques MOBINT de l'AGAUR:
  L’AGAUR convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiant amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes-MOBINT.
  En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200 € mensuals, per a un màxim de 6 mesos.
  Les persones interessades han de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dins dels terminis establerts per aquesta agència.
  Un cop realitzada la resolució, el Servei d’Ocupabilitat emet la credencial de participant del programa a totes les persones beneficiàries. Cal presentar aquest document per a sol·licitar la beca MOBINT.
  Més informació en aquest enllaç.

El programa Erasmus+ té uns ajuts econòmics addicionals establerts per a les persones amb necessitats especials en l’àmbit de l’educació superior que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Si la persona beneficiària amb necessitats especials ha estat seleccionada en la convocatòria de beques, pot rebre del SEPIE un finançament addicional per cobrir les despeses extraordinàries derivades de la seva participació en la mobilitat. No ha de sol·licitar aquest ajut al SEPIE, sinó que ho ha de fer directament a la institució d’educació superior, és a dir, a la UAB.

En aquest enllaç trobareu la informació que ofereix el SEPIE.

Les persones participants amb necessitats especials han de marcar en el formulari de sol·licitud la casella corresponent, sempre que disposin del certificat oficial. El Servei d’Ocupabilitat els demanarà la informació i la documentació corresponent per a poder sol·licitar el finançament addicional al SEPIE.

El pagament a la persona beneficiària d’aquest ajut complementari no es pot fer fins que la UAB no disposi de la resolució oficial del SEPIE.

En el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships, l’estudiant que acrediti una discapacitat en grau igual o superior al 33% pot obtenir el doble de l’import corresponent a la destinació i la durada de l’estada.

SEPIE