Fer la sol·licitud

Formalitza la teva participacióLa sol·licitud es formalitza a través d’un formulari en línia on cal completar la informació demanada i adjuntar la documentació obligatòria següent:

  • Document de conformitat de la facultat, escola o centre adscrit, amb les signatures corresponents.
  • Document d’acceptació de l’entitat d’acollida signat i segellat, o un correu electrònic de l’entitat d’acollida on consti explícitament l’acceptació de l’estada, el nom i els cognoms de l’estudiant, les dates en les quals es farà l’estada i les dades de l’empresa o institució on aquesta es durà a terme.
  • Còpia (ambdues cares) del DNI o NIE vigent durant tota la mobilitat.

Només per a estudiants de màster i doctorat que no hagin cursat aquests estudis previs a la UAB:

  • Expedient baremat de les titulacions anteriors.

Només per a estudiants de doctorat:

  • Document de compromís per optar a la Menció de Doctor Internacional.

Addicionalment, per pujar nota en el procés de selecció, es pot aportar:

  • Acreditació del coneixement de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida i/o del país on es faci l’estada.
  • Acreditació del coneixement d’anglès (vàlid per a tots els països). Més informació al següent enllaç.


Termini expirat, veure Calendari. La propera convocatòria es publicarà els mesos d'abril-maig de 2022.