Informació general

Presentació

Il·lustració de presentació del programa de mobilitat KA107

La Comissió Europea, en el marc del programa Erasmus+, ha encetat un nou programa per a fomentar les mobilitats per pràctiques internacionals arreu del món a partir de 2018: es tracta del programa de mobilitat KA107 a països associats. Aquest té com a objectiu principal promoure la cooperació i la mobilitat amb els països associats de la Unió Europea.

Amb els fons que ens han adjudicat en el marc d'aquest programa es presenta la convocatòria per a mobilitats per pràctiques per estudiants de grau, de màster i de doctorat per als centres de la UAB que les han sol·licitat i que des del SEPIE s'ha resolt atorgar, que són:

  • Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH).
  • Facultat de Biociències.
  • Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
  • Facultat de Veterinària.

Recomanem llegir tots els apartats d’aquesta pàgina web. Si, després d’haver-ho fet, necessites més informació, pots contactar-nos a: erasmus.practiques.ka107.so@uab.cat

Aquesta convocatòria ha estat aprovada per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística el 24 de març de 2021.

Les mobilitats i els ajuts econòmics estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats competents amb relació a la situació sanitària i a la continuïtat dels programes de mobilitat per a pràctiques.

Aquest projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquest web és responsabilitat exclusiva de la Universitat Autònoma de Barcelona i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer-se de la informació publicada aquí.

Les mobilitats s'han de realitzar entre el 29 de juny de 2021 i el 7 de juliol de 2023.
Durada i destinacions
Països Nombre de mobilitats i durada Entitats d'acollida Centre UAB
Argentina 1 (3 mesos) CONICET Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Austràlia 1 (4 mesos) University of New South Wales Facultat de Biociències
Canadà 1 (5 mesos) Thomson Rivers University Facultat de Biociències
Uganda 3 (2 mesos) Makerere University Facultat de Veterinària
Xina 1 (5 mesos) Hotel Melià Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH)


  Tenint present el comptador de mesos d'estades Erasmus+ anteriors dins del mateix cicle.
  Els estudis de Medicina i Veterinària tenen un màxim de 24 mesos.
 La durada de les mobilitats ha de ser l'establerta pel programa.

El període i el formulari de sol·licitud de les places de mobilitat romandran oberts des del 17 de maig de 2021 fins el 16 de gener de 2023.
Calendari i resolució
  Data límit de sol·licitud Data de resolució Data d'inici de mobilitats
1a resolució 15/06/2021 22/06/2021 30/06/2021
2a resolució 15/09/2021 22/09/2021 03/09/2021
3a resolució 14/01/2022 24/01/2022 31/01/2022
4a resolució 15/06/2022 22/06/2022 30/06/2022
5a resolució 15/09/2022 22/09/2022 30/09/2022
6a resolució 16/01/2023 23/01/2023 30/01/2023

Dotació econòmica
Països Màxim total manutenció Viatge Màxim total ajut
Argentina 700 €/mes x 3 mesos = 2.100 € 1.500 € 3.600 €
Austràlia 700 €/mes x 4 mesos = 2.800 € 1.500 € 4.300 €
Canadà 700 €/mes x 5 mesos = 3.500 € 1.500 € 5.000 €
Uganda 700 €/mes x 2 mesos = 1.400 € 820 € 6.600 €
Xina 700 €/mes x 5 mesos = 3.500 € 1.500 € 5.000 €


  L'estudiant rep l'ajut per transferència bancària.

  Per tal de rebre l'ajut econòmic, l'estudiant ha d'haver lliurat correctament la documentació requerida en els terminis establerts per aquesta convocatòria.

  L'ajut econòmic es percep en tres pagaments:

Requisits KA107

 

  Cal tenir matrícula vigent i l'expedient obert en una titulació oficial de grau o doctorat segons la distribució següent:

Requisits acadèmics
Països Cicle d'estudis Entitat d'acollida Centre UAB
Argentina Doctorat CONICET Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Austràlia Doctorat University of New Wales Facultat de Biociències
Canadà Grau Thomson Rivers University Facultat de Biociències
Uganda Doctorat Makerere University Facultat de Veterinària
Xina Grau Hotel Melià Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH)


  Durant tota l’estada, tenir la nacionalitat, el permís de residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants en el programa Erasmus+ Pràctiques: els 27 estats membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Sèrbia, Turquia i la República de Macedònia del Nord.

  Disposar, en el moment de la sol·licitud, del Learning Agreement completat i, com a mínim, signat per la persona participant, i signat i segellat per la persona responsable de la UAB.

  Atès que, en el marc del programa Erasmus+ es poden realitzar un màxim de 12 mesos de mobilitat per cicle d'estudis (24 mesos en el cas de Veterinària), les persones participants no podran haver realitzat mobilitats anteriors amb el programa Erasmus+ que superin aquest límit.

  En el cas de l'alumnat de Doctorat, adquirir el compromís d'optar a la Menció de Doctor Internacional. Cal adjuntar el document de compromís del doctorand i assegurar que es farà el tràmit per tal d'obtenir-la.

  No gaudir simultàniament de cap altra beca de mobilitat de la UAB. És possible gaudir d’altres beques de mobilitat sempre que les estades es facin de manera consecutiva.

  Acreditar la cobertura de l'assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula o de la modificació de la matrícula per tal d’incloure l’assegurança. També s'ha d'acreditar la cobertura d'una assegurança mèdica addicional.

  Completar tota la documentació requerida.

Les sol·licituds rebudes es prioritzen en funció dels criteris d’adjudicació següents:

  Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic. S’aplica el barem 27 (per a més informació podeu consultar aquest document).

  Coneixement de l’anglès o dels idiomes del país de destinació. Es poden rebre entre 0,5 i 2 punts, d’acord amb allò que estipula al document Valoració del coneixement d’idioma. L'alumnat que estigui cursant graus amb itineraris curriculars en anglès; Estudis Anglesos i estudis de Traducció i Interpretació; o graus combinats en la llengua del país de destinació; està exempt de presentar l’acreditació d’aquest idioma i se li atorguen 1,5 punts per coneixement d’idiomes, sempre que hagi superat, com a mínim, 90 crèdits del grau en el moment de la sol·licitud. Les persones estudiants que acreditin estudis previs de batxillerat, grau o màster en centres o universitats d’altres països en anglès o en les llengües del país de destinació, reben 1,5 punts, sempre que no siguin nadiues del país de destinació. En cas que la llengua vehicular de les pràctiques sigui un dels idiomes oficials a Catalunya, no s’atorga puntuació addicional.

  Les sol·licituds d'aquelles persones que hagin obtingut plaça en alguna convocatòria anterior i no hi hagin renunciat expressament, queden relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

  Aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits de la convocatòria queden automàticament excloses.

  Cada centre docent pot determinar altres requisits específics per al seu alumnat. Cal consultar-ne el web per veure si n’hi ha i quins són.

Assegurança complementària de mobilitat

  Totes les persones participants l’han de contractar obligatòriament.
  L’ofereix Ómnibus a través de la UAB. Té un preu de 7,91 € (curs 2020-2021).
Check  L’assegurança ha d’estar vigent durant tot el període de pràctiques.
Check  Per contractar-la, cal fer la modificació de la matrícula a la Gestió Acadèmica de la facultat o escola.
Check  En el cas dels centres adscrits, cal posar-se en contacte amb l’oficina responsable dels intercanvis al centre per consultar el procediment de contractació de l’assegurança.
Check  Posteriorment, cal fer arribar al Servei d’Ocupabilitat una còpia de la matrícula on consti el pagament per tal d'acreditar que s'ha contractat.

 

Assegurança mèdica

Check  Totes les persones participants l’han de contractar obligatòriament.
Check  Serveix com a assegurança addicional per incrementar el capital necessari assegurat fins a un mínim de 30.000 € per a despeses mèdiques.
Check  Pot contractar-se a través d’Ómnibus, o bé es pot contractar una assegurança diferent de la que ofereix la UAB sempre que s’acrediti que aquesta ofereix, com a mínim, les mateixes cobertures.
Check  S’ha de lliurar al Servei d’Ocupabilitat el Certificat d’existència de la cobertura de l’assegurança, més la còpia de la pòlissa o certificat emès per l’asseguradora.

IconaDrets:
  Rebre la formació adient per a desenvolupar les tasques d’aprenentatge que els siguin encomanades.
  Ampliar els seus coneixements i concretar els seus interessos per als estudis de grau, màster i doctorat.
  Rebre les dotacions econòmiques corresponents fixades en aquesta convocatòria.
  Disposar d’un document que acrediti la seva condició de persones becades pel programa.
  Rebre atenció abans, durant i després de l’estada per qüestions de gestió de la beca.
  Altres que puguin fixar les normatives de rang superior.

 

IconaDeures:
  Obtenir el visat que permeti fer l'estada.
  Emplenar la documentació requerida en el termini establert.
  Fer les tasques que els siguin assignades, d’acord amb el Learning Agreement, secció Before the Mobility, segons les indicacions que els faciliti la persona responsable a la institució d’acollida.
  Assistir a les sessions formatives i aplicar els coneixements adquirits en els estudis en el desenvolupament de les seves tasques.
  Atendre aquelles comunicacions del Servei d’Ocupabilitat i del seu centre docent respecte la gestió de la beca i el reconeixement acadèmic posterior.
  Lliurar el certificat d'estada original i la documentació requerida en un termini de 20 dies després de la finalització de la mobilitat.
  Completar l'avaluació en línia que sol·licita la Comissió Europea a través de la Mobility Tool.
  Els que es fixen en el reglament de l’Erasmus+ Pràctiques (més informació en aquest enllaç).
  Els que es fixen en les normatives de rang superior.

 

IconaA tenir en compte:
Icona  L’incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors pot comportar la rescissió de la beca (excepte en casos motivats per causes de força major).
Icona  En el cas de rescissió de la beca, la persona beneficiària ha de reemborsar els fons que hagi rebut en concepte d’ajuts.

El programa Erasmus+ té uns ajuts econòmics addicionals establerts per a les persones amb necessitats especials en l’àmbit de l’educació superior que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Si la persona beneficiària amb necessitats especials ha estat seleccionada en la convocatòria de beques, pot rebre del SEPIE un finançament addicional per cobrir les despeses extraordinàries derivades de la seva participació en la mobilitat. No ha de sol·licitar aquest ajut al SEPIE, sinó que ho ha de fer directament a la institució d’educació superior, és a dir, a la UAB.

En aquest enllaç trobareu la informació que ofereix el SEPIE.

Les persones participants amb necessitats especials han de marcar en el formulari de sol·licitud la casella corresponent, sempre que disposin del certificat oficial. El Servei d’Ocupabilitat els demanarà la informació i la documentació corresponent per a poder sol·licitar el finançament addicional al SEPIE.

El pagament a la persona beneficiària d’aquest ajut complementari no es pot fer fins que la UAB no disposi de la resolució oficial del SEPIE.

GIF d'enllaç al SEPIE