Convocatòria

1. Presentació
2. Objecte, durada i destinacions
3. Requisits
4. Característiques
5. Terminis de sol·licitud i resolució
6. Criteris de selecció
7. Dotació econòmica i pagament
8. Reconeixement acadèmic
9. Assegurança
10. Renúcies
11. Drets i deures dels beneficiaris
12. Persones beneficiàries amb necessitats especials
13. Ajuts complementaris per a tots dos programes
14. Dossier informatiu i checklist
15. Preguntes freqüents1. Presentació

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el programa europeu de mobilitat Erasmus+ de 2014-2020 de la Comissió Europea i sol·licita fons econòmics per cofinançar estades de pràctiques per als seus estudiants en entitats col·laboradores dels països membres del programa. El SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació) és l’organisme estatal responsable de la coordinació, la gestió i la distribució d’aquests fons per a totes les universitats i els organismes de l’Estat.
La UAB, a més, conscient de la importància de les estades de pràctiques internacionals per al futur professional dels estudiants, disposa d’un programa propi de mobilitat per a pràctiques en empreses i institucions que fa possible estades arreu del món i mobilitats que no entren dins del marc del programa Erasmus+ Pràctiques.
Ambdós programes tenen com a objectius principals:

 • Fomentar la mobilitat d’estudiants i persones acabades de titular per fer pràctiques en empreses, centres de formació, centres de recerca i altres organitzacions.
 • Ajudar els joves a adquirir habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a l’estranger.
 • Completar la formació acadèmica amb un coneixement pràctic per facilitar la incorporació posterior al mercat laboral.
 • Facilitar l’aprenentatge de la realitat social, laboral i empresarial d’un altre país.

A continuació, es presenta la convocatòria per a ambdós programes: Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships (antic Programa Propi Pràctiques) per a la mobilitat d’estudiants de grau, màster i doctorat per al curs 2018-2019 de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovada per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en data 15 de març de 2018.

Tornar a dalt2. Objecte, durada i destinatacions

Es convoquen les places de mobilitat adreçades als estudiants de la UAB per fer estades de pràctiques entre el 22 de juny de 2018 i el 30 de setembre de 2019 en empreses o institucions d’altres països.

a) Durada
En el marc del programa Erasmus+ Pràctiques les estades han de tenir una durada mínima de 2 mesos (60 dies) i màxima de 12 mesos, tenint present el comptador de mesos d’estades anteriors dins del mateix cicle.

En el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships les estades han de tenir una durada mínima d’1 mes (30 dies) i màxima de 12 mesos.

b) Destinacions
El programa Erasmus+ Pràctiques permet fer estades en qualsevol dels 28 estats membres de la Unió Europea, incloent-hi Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i la República de Macedònia. Suïssa ha quedat fora del programa Erasmus+ Pràctiques i, per tant, aquells estudiants que vulguin fer una estada de pràctiques en aquesta destinació han de demanar finançament a través del Swiss-European Mobility Programme.

El programa UAB Exchange Programme Traineeships permet fer estades en qualsevol país del món. Si les pràctiques es duen a terme en països inclosos en el programa Erasmus+ Pràctiques, han de tenir una durada inferior a 2 mesos.

L’estada de pràctiques es formalitza de manera obligatòria mitjançant la subscripció d’un conveni tripartit entre la UAB, la persona interessada i l’empresa o institució, en el qual es regulen els principals aspectes de les pràctiques, així com els compromisos de cadascuna de les parts.

Tornar a dalt


3. Requisits de les persones candidates

Per poder optar a les places de la convocatòria, cal complir els requisits següents:

a) Per el programa Erasmus+ Pràctiques, estar matriculat i amb l’expedient obert en un ensenyament oficial de grau, màster o doctorat dels centres propis i adscrits de la Universitat Autònoma de Barcelona al moment de fer la sol·licitud. Per el Programa UAB Exchange Programme Traineeships, estar matriculat en un ensenyament oficial i tenir l’expedient obert durant tota l’estada de pràctiques. Per aquest programa queden exclosos els estudiants dels centres adscrits exceptuant els de la FUAB.

b) Tenir, durant tota l'estada, la nacionalitat, el permís de residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants en el programa Erasmus+ Pràctiques: els 28 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.

c) Disposar, en el moment de la sol·licitud, de l’acceptació d’una entitat d’acollida per fer-hi una estada de pràctiques. Aquesta entitat pot ser tant pública com privada i ha d’estar ubicada en qualsevol dels països participants. Cada facultat o centre adscrit informa els seus estudiants de possibles entitats d’acollida, en cas que disposi de convenis marc de pràctiques, i l’estudiant també pot cercar a títol individual una entitat que l’aculli com a estudiant de pràctiques en el marc d’aquesta convocatòria. Es recomana consultar, en el web del Servei d'Ocupabilitat, en l’apartat Pràctiques a l’estranger, els portals de cerca de pràctiques, així com el document «Recomanacions per cercar pràctiques o feina internacionals».
Des del Servei d’Ocupabilitat, s’ofereixen dos programes de beques per a titulacions especifiques.
    - Estades als camps de refugiats de Grècia, per estudiants i recent titulats principalment de les titulacions d’Educació, Psicologia, CC. Polítiques i Sociologia i Comunicació.
    - Estades a Brainport, Eindhoven, per estudiants i recent titulats principalment de les titulacions de Ciències, Biociències, Enginyeria, Ciència i Teconologia dels Aliments i Economia.
Si tens interès en aquestes estades, envía un CV i carta de motivació, concretant les dates en les quals voldries fer la mobilitat a occupational.mobility@uab.cat.

d) En el cas dels estudiants de grau, haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 60 crèdits de la titulació relacionada amb les pràctiques. També cal disposar del document de conformitat de l’estada signat pel tutor de pràctiques i/o pel coordinador d’intercanvis i adjuntar-lo en el moment de la sol·licitud.

e) En el cas dels estudiants de màster, disposar, en el moment de fer la sol·licitud, del document de conformitat de l’estada signat del coordinador del màster i pel coordinador d’intercanvis de la seva facultat o centre adscrit.

f) En el cas dels estudiants de grau i màster que sol·licitin plaça en el programa Erasmus+ Pràctiques com a «acabats de titular», tenir l’expedient obert quan presentin la sol·licitud i fer l’estada en els 12 mesos següents després del tancament d’actes.
El document de conformitat de l’estada ha d’estar signat per l’estudiant. La signatura del tutor de pràctiques i la del coordinador d’intercanvis no és obligatòria.

g) En el cas dels estudiants de doctorat, disposar, en el moment de fer la sol·licitud, del document de conformitat de l’estada, signat pel coordinador del programa de doctorat i per la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat. L’estada ha de ser d’un mínim de 3 mesos per optar a la Menció de Doctor Internacional. S’ha d’adjuntar el document de compromís del doctorand assegurant que farà el tràmit per obtenir-la.

h) Tenir prou coneixements de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida.

i) Acreditar la cobertura de l’assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula o de la modificació de la matrícula per tal d’incloure l’assegurança. En cas d’estades de pràctiques fora de la UE, també s’ha d’acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica addicional (consulteu l’apartat 8 d’aquesta convocatòria per a més informació).

j) No gaudir simultàniament de cap altra beca de mobilitat de la UAB. És possible gaudir de diverses modalitats sempre que les mobilitats es facin de manera consecutiva.

Tornar a dalt4. Característiques

a) Les places es concedeixen per fer una estada de pràctiques a jornada completa (d’entre 6 i 8 hores diàries) a l’estranger.
b) Les institucions d’acollida poden ser qualsevol organització pública o privada activa al mercat de treball o en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut. També s’hi inclouen les representacions diplomàtiques del país d’origen de l’estudiant.
No es consideren entitats d’acollida elegibles en el marc del programa Erasmus+ Pràctiques:

 • Les institucions europees o altres organismes de la UE, incloses les agències especialitzades (la llista està disponible en aquest enllaç).
 • Les organitzacions encarregades de gestionar programes de la UE, com ara les agències nacionals (per evitar possibles conflictes d’interès o finançament compartit).

c) No hi poden haver interrupcions durant el període de pràctiques. El tancament de la institució o empresa d’acollida no es considera interrupció. En les mobilitats a través del programa Erasmus+ Pràctiques es manté el dret a percebre l’ajut de la UE durant el temps de tancament. Els dies de tancament no computen per a la duració mínima de 2 mesos, però sí per a la duració màxima de 12 mesos. En el Programa UAB Exchange Programme Traineeships no es poden produir interrupcions durant el període de l’estada.
d) Es pot fer més d’una estada de pràctiques en més d’una institució d’acollida dins d’una mateixa convocatòria, sempre que l’estudiant faci una sol·licitud per a cadascuna de les estades. Es prioritza el finançament per a l’estada amb data d’inici més propera a la data de resolució de la convocatòria.
e) Per iniciar l’estada cal tenir obligatòriament el conveni corresponent signat i completar i lliurar en els terminis fixats tota la documentació obligatòria que es publica en aquesta convocatòria i que es detalla en el dossier informatiu.

Tornar a dalt5. Terminis de sol·licitud i resolució

En el quadre següent es concreta i es resumeix la informació relativa al calendari de la convocatòria, les dates de resolució i la distribució de les places:


  Data límit de sol·licitud Data de resolució Data d’inici de les mobilitats Distribució de places
Primera resolució 1.6.2018 15.6.2018 22.6.2018 50 %
Segona resolució 3.9.2018 21.9.2018 28.9.2018 20 %
Tercera resolució 1.11.2018 15.11.2018 22.11.2018 20 %
Quarta resolució 1.2.2019 15.2.2019 22.2.2019 10 %


Tornar a dalt


6. Criteris de selecció

Les sol·licituds rebudes es prioritzen en funció dels criteris d’adjudicació següents:
a) Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic. S’aplica el barem 27 (per a més informació podeu consultar l’annex 1).
b) Coneixement de l’anglès o dels idiomes del país de destinació. Es poden rebre entre 0,5 i 2 punts d’acord amb el que estipula el document de Valoració del coneixement d’idioma. Els estudiants que estiguin cursant itineraris curriculars en anglès, Estudis Anglesos i estudis de Traducció i Interpretació o graus combinats en la llengua del país de destinació estan exempts de presentar l’acreditació d’aquest idioma i se’ls atorga 1,5 punts per coneixement d’idiomes, sempre que hagin superat com a mínim 90 crèdits del grau en el moment de la sol·licitud. En cas que la llengua vehicular de les pràctiques sigui un dels idiomes oficials a Catalunya no s’atorga puntuació addicional.
c) Les sol·licituds d’aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hi hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, queden relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.
d) Aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits de la convocatòria queden automàticament excloses.
e) Del total de places, es reserven un 90% dels ajuts per a estudiants de grau i màster i el 10% dels ajuts per a estudiants de doctorat.

Cada facultat o centre adscrit pot determinar altres requisits específics per als seus estudiants. Cal consultar-ne el web per veure si n’hi ha i quins són. En aquest enllaç podreu trobar la informació de les facultats i els centres adscrits de la UAB.

Tornar a dalt


7. Dotació econòmica i pagament

Els ajuts econòmics d’aquesta convocatòria estan destinats a cobrir una part de les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament de la persona beneficiària durant l’estada a l’empresa o institució estrangera. L’ajut no pretén cobrir la totalitat de les despeses ocasionades per la mobilitat, sinó contribuir a finançar-la.

a)   Programa Erasmus+ Pràctiques
Es finança un mínim de 2 mesos (60 dies) i un màxim de 3 mesos. Aquesta informació està pendent de modificació atès que el SEPIE encara no ha fet pública la dotació econòmica de l’ajut per al curs 2018-2019. La informació que consta a continuació és la dotació aprovada per al curs 2017-2018, en què es van finançar en funció de la classificació de països que consten en el requadre i fins a una dotació màxima de 1.200 €.
 

Grup 1. Països amb un cost de vida més alt Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia 400 €/mes
Grup 2. Països amb un cost de vida mitjà
Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre
 
350 €/mes
Grup 3. Països amb un cost de vida inferior Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República de Macedònia, República Txeca, Romania, Turquia 300 €/mes


Es concedirà una quantitat addicional de 100 € mensuals als estudiants que es trobin en alguna de les situacions següents:

 1. Haver-se beneficiat d’una beca d’estudis de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, d’una beca per fer estudis universitaris i altres estudis superiors concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, o d’una beca per a l’escolarització d’estudiants de nivells no universitaris concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, el curs immediatament anterior al que es faci la mobilitat.
 2. Tenir la condició de refugiat o de persona amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.

 
b) Programa UAB Exchange Programme Traineeships
Es financen un mínim d’1 mes (30 dies) i un màxim de 9 mesos. S’atorga un màxim de 200 € mensuals per a estades fora d’Europa i de 120 € mensuals per a estades a Europa.

c) Beca Zero
Quan l’estudiant no obté finançament i queda en llista d’espera, té la possibilitat de fer l’estada amb la modalitat Beca Zero. Aquesta modalitat permet fer l’estada de pràctiques dins el marc d’ambdós programes però sense dotació econòmica. Si l’estudiant fa l’estada i completa la documentació obligatòria requerida pel programa amb Beca Zero, en cas que s’obtinguin fons addicionals o hi hagi romanents dels programes té dret a percebre l’ajut corresponent. En el cas del programa Erasmus+ Pràctiques, es pot rebre aquest finançament addicional sempre que no s’hagi acabat la mobilitat.


d) Forma de pagament
En els dos programes l’estudiant rep l’ajut per transferència bancària en dos pagaments: el primer, a l’inici de l’estada, per un import del 70 % del total adjudicat i el segon, en acabar l’estada, per un import del 30 % restant.
El càlcul de l’import de l’ajut atorgat per als dos programes es fa segons la fórmula utilitzada pel SEPIE, és a dir, finançant els mesos complets i el nombre de dies addicionals.
Per rebre l’ajut financer, l’estudiant ha d’haver lliurat correctament la documentació requerida en els terminis fixats en aquesta convocatòria i descrits al Dossier informatiu.
En cas que finalment s’hagi fet una estada inferior a l’acordada inicialment en el conveni del programa, en el segon pagament s’ajustarà l’import de la beca a la durada real de l’estada i, si escau, l’estudiant haurà de retornar l’import excedent.

Tornar a dalt

 

8. Reconeixement acadèmic

Les estades de pràctiques a través d’aquests programes de mobilitat es poden fer reconeixent l’estada a través de les pràctiques curriculars o de les pràctiques extracurriculars.
Prèviament a l’estada, l’estudiant ha d’acordar, amb el tutor de pràctiques i el coordinador d’intercanvis, el reconeixement de la formació que durà a terme a l’estranger, així com formalitzar la matrícula segons la modalitat i el calendari que estableixi cada facultat o centre adscrit.

El reconeixement acadèmic es pot fer de dues maneres:
a) Reconeixement de les pràctiques (pràctiques curriculars). L’estudiant pot reconèixer les pràctiques per una sèrie de crèdits o assignatures. Ha d’informar-se al seu centre sobre els possibles reconeixements i acordar-ho amb el tutor de pràctiques. Un cop fet efectiu el pagament de la matrícula, finalitzades les pràctiques i entregada la documentació obligatòria del programa (en el cas del programa Erasmus+ Pràctiques), se li reconeixen els crèdits al seu expedient. En el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships el lliurament de documentació obligatòria no condicionarà el reconeixement acadèmic.

b) Transferència a l’expedient (pràctiques extracurriculars). L’estudiant fa l’estada de pràctiques i finalment sol·licita una transferència de les pràctiques a l’expedient, sempre abans de sol·licitar el títol. D’aquesta manera, l’estada consta a l’expedient sense necessitat de reconèixer-la com a assignatura del pla d’estudis. Per fer aquesta transferència al suplement europeu al títol (SET), l’estudiant ha de demanar expressament al Servei d’Ocupabilitat l’emissió d’un certificat que acrediti la realització de l’estada de pràctiques extracurriculars dins el programa, un cop lliurada tota la documentació requerida. Els estudiants de doctorat han d’introduir a Sigma la seva mobilitat per tal que la validi el coordinador del programa de doctorat i quedi recollida a l’expedient.

Les persones que fan l’estada en la modalitat «acabats de titular», la poden fer constar en el seu expedient acadèmic a través del SET, sempre que no hagin sol·licitat el títol. Han de tramitar obligatòriament l’Europass Mobility, document oficial de la Unió Europea que registra i certifica els coneixements i les capacitats adquirides durant la mobilitat.

Tornar a dalt


 9. Assegurança

L’assegurança ha d’incloure les cobertures següents: mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil. Tots els participants han de contractar obligatòriament l’assegurança complementària de mobilitat que ofereix Ómnibus a través de la UAB, que té un preu de 9,72 € (curs 2017-2018). Per contractar-la cal fer una modificació de la matrícula a la gestió acadèmica de la facultat. Posteriorment cal acreditar que s’ha contractat fent arribar al Servei d’Ocupabilitat una còpia de la matrícula en què consta el pagament. Tota la informació relativa a l’assegurança es troba en aquest enllaç. En el cas dels centres adscrits, cal posar-se en contacte amb l’oficina responsable dels intercanvis al centre per consultar el procediment de contractació de l’assegurança.

Els estudiants que facin l’estada com a «acabats de titular» també han de contractar l’assegurança complementària de mobilitat per a Espanya i l’estranger directament a través d’Ómnibus (9,81 € per al curs 2017-2018). Per acreditar que s’ha contractat l’assegurança, cal fer arribar al Servei d’Ocupabilitat una còpia del document que facilita l’asseguradora.

Si l’estada es duu a terme entre dos cursos acadèmics (per exemple, estades de l’1 de juliol al 30 de setembre) és necessària l’assegurança complementària de mobilitat per als dos cursos acadèmics per tal d’estar assegurat durant tot el període de pràctiques. Cada assegurança cobreix un curs acadèmic, és a dir, de setembre a setembre de l’any següent, en funció de les dates oficials d’inici de cada curs. En cas que l’estudiant no es matriculi el curs següent, ha de contractar l’extensió de l’assegurança complementària de mobilitat (9,72 €, preu per al curs 2017-2018). Aquesta extensió serà vàlida fins el 31 de desembre

En cas d’estades de pràctiques fora de la UE, també s’ha d’acreditar la cobertura d’una assegurança addicional, per tal d’incrementar el capital necessari assegurat. Aquesta contractació pot fer-se a través d’Ómnibus o bé es pot contractar una assegurança diferent de la que ofereix la UAB, sempre que s’acrediti que aquesta ofereix, com a mínim, les mateixes cobertures. S’ha de lliurar al Servei d’Ocupabilitat el document Certificat d’existència de la cobertura de l’assegurança i la còpia de la pòlissa.

L’empresa Ómnibus és l’empresa adjudicatària del concurs públic d’assegurances que la UAB va fer seguint la Llei de contractes de l’Administració pública.

Tornar a dalt


 10. Renúncies

En cas que es produeixi una renúncia després de l’acceptació de la plaça de mobilitat, aquesta s’ha de comunicar al Servei d’Ocupabilitat, explicant-ne les causes. En cas que l’estada ja s’hagi iniciat, hi ha dos tipus de renúncies:
a) Les renúncies per causes de força major, en casos de malaltia greu de la persona beneficiària o d’algun familiar de primer grau. Cal justificar-ho amb algun document mèdic i es manté el dret a percebre el finançament de l’estada fins a la data de la interrupció.
b) En el cas de finalitzar de manera anticipada el període de pràctiques, ometre la comunicació d’aquesta interrupció al Servei d’Ocupabilitat o que la renúncia no sigui per una causa de força major o no tingui una justificació clara i raonada de la persona beneficiària (el Servei d’Ocupabilitat ho analitzarà de manera conjunta amb la facultat o centre adscrit, si s’escau). La persona beneficiària està obligada a retornar les quantitats ingressades i queda exclosa de futurs processos de selecció en qualsevol convocatòria del programa Erasmus+ Pràctiques i del programa UAB Exchange Programme Traineeships.

Tornar a dalt


11. Drets i deures de les persones beneficiàries

L’acceptació de la beca implica l’acceptació de les normes establertes en la convocatòria.
Drets de les persones beneficiàries:

 • Rebre la formació adient per fer les tasques d’aprenentatge que els siguin encomanades.
 • Ampliar els seus coneixements i concretar els seus interessos per als estudis de grau, màster i doctorat.
 • Rebre les dotacions econòmiques corresponents que es fixin a la convocatòria de la beca.
 • Disposar d’un document que acrediti la seva condició de becaris en el programa.
 • Rebre atenció abans, durant i després de l’estada per qüestions de gestió de la beca.
 • Altres que puguin fixar les normatives de rang superior.

Deures de les persones beneficiàries:

 • Completar la documentació requerida en el programa en temps i forma.
 • Fer les tasques que els siguin assignades, d’acord amb el Learning Agreement, secció Before the Mobility, o el contracte de pràctiques, segons les indicacions que els faciliti el seu responsable a la institució d’acollida.
 • Assistir a les sessions formatives i aplicar els coneixements adquirits en els estudis en el desenvolupament de les seves tasques.
 • Atendre aquelles comunicacions del Servei d'Ocupabilitat o de la seva facultat o centre adscrit, respecte a la gestió de la beca i el reconeixement acadèmic posterior.
 • Llegir amb atenció el dossier informatiu del programa corresponent, en el qual es concreta i recull la documentació requerida del programa.
 • Els que es fixen al reglament de l’Erasmus+ Pràctiques (més informació en aquest enllaç).
 • Els que es fixen a les normatives de rang superior.

L’incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors pot comportar la rescissió de la beca (excepte per causes de força major). En el cas de rescissió de la beca, la persona beneficiària ha de reemborsar els fons que hagi rebut en concepte d’ajuts.

Tornar a dalt


12. Persones beneficiàries amb necessitats especials

El programa Erasmus+ té uns ajuts econòmics addicionals establerts per a les persones amb necessitats especials en l’àmbit de l’educació superior que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Si la persona beneficiària amb necessitats especials ha estat seleccionada en la convocatòria de beques, pot rebre del SEPIE un finançament addicional per cobrir les despeses extraordinàries derivades de la seva participació en la mobilitat. No ha de sol·licitar aquest ajut al SEPIE, sinó que ho fa directament la institució d’educació superior, és a dir, la UAB.

En aquest enllaç trobareu la informació per al curs 2017-2018 i a final de juliol s’espera que el SEPIE publiqui els criteris d’adjudicació per al curs 2018-2019.

Els participants amb necessitats especials han de marcar en el formulari de sol·licitud la casella corresponent, sempre que disposin del certificat oficial. El Servei d’Ocupabilitat aleshores demana la informació i la documentació corresponent per poder sol·licitar el finançament addicional al SEPIE.

El pagament a la persona beneficiària d’aquest ajut complementari no es pot fer fins que la UAB no disposi de la resolució oficial del SEPIE.
En el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships, l’estudiant que acrediti i tingui reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33 % pot obtenir addicional el doble de l’import corresponent al destí i la durada de l’estada.

Tornar a dalt


13. Ajuts complementaris per a tots dos programes

Beques MOBINT:
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2017-2018- MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200 € mensuals, per un màxim de 6 mesos. Més informació en aquest enllaç.
Les persones beneficiàries han de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dins dels terminis establerts per aquesta agència.


Ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes per a estudiants que fan pràctiques curriculars a l’estranger
La UAB obre la convocatòria d’ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes per a estudiants que fan les pràctiques a l’estranger. Els estudiants de grau, màster i doctorat que estiguin matriculats a qualsevol centre propi de la UAB, que acreditin que fan unes pràctiques curriculars a l’estranger i que poden certificar que han fet un curs de llengua, poden optar a un ajut econòmic pels seus estudis de llengües. Més informació al web del Servei de Llengües.

Tornar a dalt14. Dossier informatiu i checklist

Dossier informatiu de la Convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships (2018-2019)

Checklist Erasmus+ Pràctiques

Checklist UAB Exchange Programme Traineeships

Tornar a dalt15. Preguntes freqüents


Preguntes freqüents de la Convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships (2018-2019)

Tornar a daltMés informació:

Bases de la Convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships (2018-2019)

Call for applications for traineeship mobility grants Erasmus+ Traineeships programme and UAB Exchange Programme Traineeships, 2018-2019

SEPIE: Erasmus +

Comissió Europea:  Erasmus +. Programa de educación, formación, juventud y deporte


Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran al fitxer de gestió d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Servei d'Ocupabilitat. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir contactant amb el Servei d'Ocupabilitat, de conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.