Presentació de sol·licituds

Per participar en el UAB Exchange Programme, cal emplenar la sol·licitud electrònica que es troba a http://sia.uab.cat/
del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2018 (ambdós inclosos).

Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu. En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer una prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat. Aquesta documentació s’haurà de presentar a l’oficina d’intercanvis del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria.

En el cas que la universitat ho requereixi, tal com passa a Estats Units o Austràlia, l'estudiant haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà d'entregar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquest programa.

* Les dades personals de l’estudiant formaran part d’un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos d’adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’estudiant té el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les seves dades.
 

Presentació de sol·licituds: del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2018 (ambdós inclosos).

Resolució i publicació al web de la UAB, enllaç "Mobilitat i intercanvi": 12 de desembre de 2018

Acceptació o renúncia de la plaça assignada: Del 13 al 19 de desembre de 2018 (ambdós inclosos)
El Vicerectorat de Relacions Internacionals farà pública la resolució d'adjudicació de les places i de la llista d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de l'acceptació per part de la universitat de destinació.
Els estudiants als quals se’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una acceptació o renuncia formal, en els terminis i forma requerida en cada convocatòria. Si l’estudiant no accepta o renuncia de forma expressa,  s’entendrà automàticament com una renúncia.

Aquells estudiants que renunciïn a la plaça posteriorment a la data establerta, hauran d’exposar per escrit els motius de la renúncia a l’oficina d’intercanvis del seu centre. El coordinador del centre valorarà si la renúncia es considera justificada o no. Les renúncies no justificades, així com l’incompliment dels requeriments exigits per part de l’estudiant en qualsevol moment del procés, seran penalitzats de manera que les sol·licituds d’intercanvi que pugui fer en un futur quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de seleccionats.