Destinacions i sol·licituds


Trobareu la informació de les universitats que organitzen activitats específiques per a les estades de mobilitat del PAS (Erasmus Staff Week) al mapa dels programes d'Intercanvis de la UAB i en aquest enllaç.
 
També és possible fer estades en altres universitats encara que no organitzin específicament setmanes Erasmus per al PAS, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Training Mobility Agreement degudament signat i segellat al sol·licitant. 

Així mateix, hi ha la possibilitat de fer aquestes estades en altres tipus d’institucions que no siguin d’ensenyament superior o en empreses, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Pla de treball degudament signat i segellat al sol·licitant. Podeu consultar les institucions que participen en el programa Erasmus a l'enllaç: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en

En qualsevol cas, els interessats han de contactar directament amb les universitats de destinació per a saber si els accepten abans de fer cap altre tràmit amb l'ARI.


Procediment que cal seguir per a sol·licitar aquest ajut

Per sol·licitar un ajut de mobilitat de formació Erasmus+ cal :
En cas de canvi de dates i/o destinació, s’haurà presentar el document de modificació de sol·licitud (Annex 4) degudament omplert i signat i la carta d’invitació corresponent. Aquests documents també s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé al punt de registre del punt d’informació.

Si un mateix sol·licitant presenta més d’una sol·licitud, les haurà de prioritzar i només es tindrà en compte la prioritzada en primer lloc. L’altra o les altres sol·licituds es resoldran a la cinquena resolució en cas que hi hagi fons disponibles.

Períodes de sol·licitud

La convocatòria per al curs 2019/20 restarà oberta des del 3 de juny de 2019 fins al 30 d’abril de 2020.

 


 

Full de sol·licitud Training Mobility 2019-2020
Modificació d'estada Training Mobility 2019-2020