Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus KA107/171 PAS OUT a Third Countries

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària.

L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries).

Amb els fons que li han estat adjudicats en el marc del programa Erasmus + Partner countries- Ka107, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca una sèrie d’ajuts a la Mobilitat del personal de la UAB.

Tipus d’estades:

Els ajuts disponibles són per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge per a:

 • Estades de Training (STT): El personal docent (PDI) o el personal d'administració i serveis (PAS) hi participa amb l'objectiu de millorar les seves capacitats educatives i formatives.
 • Estades de Teaching (STA): El personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 8h d'activitats docents.
 • Estades de Teaching and Tranninig Combined: El personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 4 h d'activitats docents i realitzant 4 hores de formació.

 

PERSONAL

Davant la pandèmia del Covid-19, requerim a tot el personal que faci una estada dins del programa KA107 2020, a acreditar la cobertura d'una assegurança d'assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgics i de responsabilitat civil al país de destinació.

ERASMUS+ KA107 Ajuts per a mobilitat per a personal a Països Tercers

Convocatòria Erasmus+ KA107 -2020; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2023

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Els ajuts disponibles per realitzar estades de durada de 5 dies, més 1 o 2 de viatge, són els següents (en algunes destinacions l'ajut concedit cobreix menys dies):

País

Número de beques

Albània  2 (training)
Canadà  1 (training)
Costa Rica  1 (teaching) 
Ghana  2 (teaching) + 1 (training)
Israel  1 (teaching)
Liban  2 (teaching)
Tunísia  1 (teaching) 
Uganda  2 (teaching)
Xina  1 (training)

UNIVERSITATS PARTNER

Podeu consultar la llista d'universitats partners en la Convocatòria publicada al peu d'aquesta pàgina. 

 

ALTES:

 • Argentina: Universidad de Buenos Aires
 • Tunisia:
 1. Institut Supérieur des SciencesAppliquées et de Technologie deSousse
 2. University of Monastir
 • Bhutan: Sherubtse College
 • Israel:
 1. Tel Aviv University
 2. Sapir Academic College

BAIXES:

Les següents universitats no participen en el programa Erasmus+ KA107:

 • Austràlia: Monash University
 • Canadà: University of Ottawa

IMPORT DELS AJUTS

D' acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus +, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l' import que el beneficiari rebrà finalment dependrà dels gestos realitzats i degudament justificats. En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.

PROCÉS DE SOL·LICITUD

El personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat a sol·licitar un ajut Erasmus+ KA07 en aquesta convocatòria, ha de completar EL FORMULARI DE SOL·LICITUD ONLINE on haurà d'adjuntar una còpia del DNI /Passaport, de l'acord de Mobilitat signat i de la carta/correu d'invitació.

Les categories de PDI que poden optar a la mobilitat Erasmus són les indicades a Annex I, que es troba també publicat al final de la pàgina, a l'apartat "Altra documentació".

 

 
Formulari de sol·licitud online
DNI/NIE

Docència / Formació

Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i destí:

 • Per a docènciaa (Mobility Agreement for Teaching)
 • Per a formació (Mobility Agreement for Training)
 • Per a combinada docència i formació (Mobility Agreement for Teaching / Training Combined)
   Carta / correu electrònic d'invitació

 

 CALENDARI DE RESOLUCIONS

 
  Període de sol·licitud Data de resolució
8a resolució Del 16 de novembre al 31 de gener de 2023 15 de febrer de 2023
9a resolució Del 1 de febrer al 31 de març de 2023 21 d'abril de 2023
10a resolució Del 1 d'abril al 31 de maig 2023 9 de juny 2023

 

Resolucions i Convocatòries:

7a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

6a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

5a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

4a Resolució Erasmus+ Ka107 Staff OUT 2020

3a Resolució Erasmus+ Ka107 Staff OUT 2020

2a Resolució Erasmus+ Ka107 Staff OUT 2020

1a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

Convocatòria KA107 projecte 2020 Personal (PDI i PAS) OUT

Modificació de Calendari Convocatòries 2019 i 2020

Modificació de la convocatòria de Mobilitat de Personal per a Docència 

Modificació Calendari convocatòria de Mobilitat projecte 2020 - NEW

Documents a aportar:

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TRAINING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHINIG and TRAINING COMBINED

Autorització d'estada PAS

Certificat d'existència cobertura assegurança

Consentiment informat de viatge

 

Altra documentació:

Categories de professorat que poden obtar a ajuts Erasmus+Ka107


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

PROJECTE TANCAT

Davant la pandèmia de la Covid-19, requerim a tots el personal que facin una estada dintre del programa Erasmus+ KA107, a acreditar la cobertura d’una assegurança d’assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil en el país de destinació

ERASMUS+ KA107 Ajuts per Mobilitat d'Staff a Païssos Tercers

Convocatòria Erasmus+ KA107-2019; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2022

Podeu consultar més informació en la Convocatòria publicada al peu d'aquesta pàgina.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Els ajuts disponibles per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge, són les següents:

 • Costa Rica: 1 (teaching)
 • Israel: 2 (teaching)
 • Líban: 2 (teaching)
 • Palestina: 2 (teaching)
 • Tailàndia: 1 (teaching) + 1 (training)

 

IMPORT DELS AJUTS

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l’import que el beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i degudament justificades. En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.


PROCÉS DE SOL·LICITUD

El personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 en aquesta convocatòria, ha de completar un formulari i on caldrà adjuntar una còpia del DNI/passaport, de l'Acord de Mobilitat signat i de la carta/correu d'invitació.

Les categories de PDI que poden optar a la mobilitat són les indicades al Annex I , que es troba també publicat al final de la pàgina a Altra documentació.

 

Docència / Fromació
   Formulari de sol·licitud online
 

   DNI / NIE
 

   Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i la de
   destinació:
 • Per docència (Mobility Agreement for Teaching)
 • Per formació (Mobility Agreement for Training)
 • Per combinada de docència i formació (Mobility Agreement for Teaching / Training Combined)
   
   Carta / correu electrònic d'invitació
 

 

CALENDARI
  Període de sol·licitud Data de resolució
8a resolució Del 16 de novembre de 2021 al 15 de febrer de 2022 15 de març de 2022
9a resolució Del 16 de febrer al 15 de març de 2022 20 d'abril de 2022
10a resolució Del 16 de març al 15 de maig de 2022 15 de juny de 2022


Resolucions i convocatòria:

10a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

9a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

8a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

7a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

6a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

5a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2019

4a Resolució Erasmus+ KA197 STAFF OUT 2019

3a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

2a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

1a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

CONVOCATÒRIA Erasmus+ KA107-2019 d'ajuts per Mobilitat Staff a Països Associats

 

Documentació a aportar:

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TRAINING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHINIG and TRAINING COMBINED

Certificat Existència Cobertura Assegurança

Consentiment Informat del viatge

 

Altra documentació:

Annex I PDI des de curs 2020-21

Annex I PDI fins curs 2019-20

 

Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

Dilluns - Divendres de 9:30h a 13:30h
Dijous de 9:30h a 12:00h i de 15:30h-16:30h