Dotació econòmica

Dotació Econòmica Erasmus Doctorat 2019/20

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els doctorands participants en el programa Erasmus+. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Es podrà finançar fins a un màxim de 5 mesos per estada. En cas de disponibilitat de fons, s’avaluarà la possibilitat de finançar la totalitat o part de l’estada que excedeix dels 5 mesos.

Els doctorands beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat: el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries al SIGMA, haver realitzat la prova de nivell d’idioma (veure apartat OLS) i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat tornat i hagi realitzat els següents tràmits: realitzar la segona prova d’idioma (veure apartat OLS), aportar el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada a través de la Mobility Tool (veure informació detallada al dossier de l’estudiant Erasmus+ disponible al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi). Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els doctorands, es podrà fer l’estada de mobilitat amb el programa Erasmus+ en la modalitat “beca zero”.

Dotació de l'ajut 
    
Quadre dels imports dels ajuts segons els països de destinació:
 

PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS 2019/20
BECA SEPIE (FONS UE)
 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit*, Suècia 
 
 300€/mes
 
Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre
  250€/mes
Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Serbia, Turquia  200€/mes


*Condicionat a que Regne Unit segueixi formant part del programa Erasmus+ o d'un altre marc legal que s'estableixi per donar cobertura a les mobilitats a Regne Unit.

Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Podran rebre un ajut addicional de 200€ els doctorands que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) Ser doctorands de primer any que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2019/20 i que durant el curs 2018/19 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministerio de Educación y Formación Profesional, tindran dret a un ajut addicional de 200€/mes, que s’atorgaran als doctorands un cop la UAB rebi els fons corresponents per part del SEPIE.

b) Doctorands que tinguin la condició de refugiats o amb dret a protecció subsidiària o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a Espanya.

Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

Les beques Erasmus+ doctorat són incompatibles amb aquells contractes susceptibles de ser finançats amb fons europeus (per exemple FPU,FPI,FI), així com amb qualsevol altre ajut per fer estades a l’estranger en les bases de les quals s’especifiqui aquesta incompatibilitat.