Convocatòria

Convocatòria Erasmus Doctorat 2020/21

Requisits

Per poder fer una estada Erasmus+ cal tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (veure llistat a l’apartat d’Informació general).

Estar matriculat a la UAB en un programa de doctorat durant el curs 2020/21.

No haver realitzat amb anterioritat estades de les modalitats Erasmus+ estudi o pràctiques a nivell de doctorat que superin els 9 mesos, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+. No es tindran en compte les estades a Suïssa.

L’estada s’ha de realitzar en el marc d’un acord interinstitucional Erasmus+ entre ambdues institucions. En cas de no existir un acord vigent amb la institució on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord estigui signat abans de realitzar l’estada.

Amb anterioritat a la realització de l’estada, el doctorand, el coordinador del programa de doctorat a la UAB i el tutor a la institució de destinació hauran de signar l’Acord d’Estudis (Learning Agreement for Studies).

Tenir la conformitat del director/a, així com la conformitat del coordinador/a del programa de doctorat pel que fa al pla de treball, que ha d’estar perfectament recollit en les línies de recerca del programa de doctorat.

Adquirir el compromís de sol·licitar la Menció de Doctor Internacional.

Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

 

Criteris de selecció

Criteris de priorització per a doctorands, ordenats de major a menor ponderació:

 • No haver fet altres estades superiors a 3 mesos en centres internacionals durant el període de doctorat.
  • No ha fet estades superiors a 3 mesos: 8 punts.
  • Ha fet estades superiors a 3 mesos: 0 punts.
 • Any acadèmic dels doctorands (aquest criteri té 3 puntuacions possibles):
  • Doctorands de segon i tercer any durant el curs acadèmic: 5 punts.
  • Doctorands de primer any: 2,5 punts.
  • Doctorands en any de primera pròrroga : 1 punt.
 •  En cas d’empat es tindrà en compte la trajectòria del doctorand (participació en congressos, articles, etc.... ).

Per a la valoració de les sol·licituds i l'adjudicació de les mobilitats es constituirà una comissió formada pel Vicerector de Relacions Internacionals, el Vicerector de Recerca i de Transferència i la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat, o les persones en qui deleguin.

 

Períodes d'estada

L’estada mínima serà de 3 mesos i es poden fer fins a un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis.

Les estades s'han de dur a terme durant el curs 2020/21.

 

IMPORTANT

Les beques Erasmus+ doctorat són incompatibles amb aquells contractes susceptibles de ser finançats amb fons europeus (per exemple FPU,FPI,FI), així com amb qualsevol altre ajut per fer estades a l’estranger en les bases de les quals s’especifiqui aquesta incompatibilitat.

 

Convocatòria Erasmus Doctorat 2020/21

Convocatòria Erasmus Doctorat 2019/20