Dotació econòmica

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els doctorands participants en el programa Erasmus+. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Es podrà finançar fins a un màxim de 5 mesos per estada. En cas de disponibilitat de fons, s’avaluarà la possibilitat de finançar la totalitat o part de l’estada que excedeix dels 5 mesos.

Els doctorands beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat: el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries al SIGMA, haver realitzat la prova de nivell d’idioma (veure apartat OLS) i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat tornat i hagi realitzat els següents tràmits: realitzar la segona prova d’idioma (veure apartat OLS), aportar el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada a través de la Mobility Tool (veure informació detallada al dossier de l’estudiant Erasmus+ disponible al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi). Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els doctorands, es podrà fer l’estada de mobilitat amb el programa Erasmus+ en la modalitat “beca zero”.

Dotació de l'ajut 
    
Quadre dels imports dels ajuts segons els països de destinació:
 

PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS 2019/20
BECA SEPIE (FONS UE)
 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit*, Suècia 
 
 300€/mes
 
Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre
  250€/mes
Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Serbia, Turquia  200€/mes


*Condicionat a que Regne Unit segueixi formant part del programa Erasmus+ o d'un altre marc legal que s'estableixi per donar cobertura a les mobilitats a Regne Unit.

Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Podran rebre un ajut addicional de 200€ els doctorands que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) Ser doctorands de primer any que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2019/20 i que durant el curs 2018/19 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministerio de Educación y Formación Profesional, tindran dret a un ajut addicional de 200€/mes, que s’atorgaran als doctorands un cop la UAB rebi els fons corresponents per part del SEPIE.

b) Doctorands que tinguin la condició de refugiats o amb dret a protecció subsidiària o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a Espanya.

Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

Les beques Erasmus+ doctorat són incompatibles amb aquells contractes susceptibles de ser finançats amb fons europeus (per exemple FPU,FPI,FI), així com amb qualsevol altre ajut per fer estades a l’estranger en les bases de les quals s’especifiqui aquesta incompatibilitat.