A A A  
PLA D'ACCIÓ PER A  LA SOSTENIBILITAT DE LA UAB
Pla d'acció per a la sostenibilitat  Metodologia  

L'Agenda 21 a la UAB


L’Agenda Local 21 emana del capítol 28 de l’Agenda 21 aprovada per la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament (CNUMAD), que va tenir lloc a Rio de Janeiro (Brasil) l’any 1992 i en la qual es va instar tots els municipis i totes les autoritats locals d’arreu del món a redactar i executar plans d’acció per al desenvolupament sostenible.


La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va iniciar, l’any 1999, el procés d’elaboració de l’Agenda Local 21 de la UAB, seguint la metodologia aplicada en l’àmbit municipal i tenint en compte les particularitats de la vida universitària. L’objectiu de l’Agenda 21 era fer una anàlisi integral de la problemàtica ambiental del campus i elaborar, amb la participació de la comunitat universitària, un pla d’acció per a la sostenibilitat.

Com a resultat d’aquest procés, l’any 2002 es va aprovar el primer Pla d’acció per a la sostenibilitat, que marcava les directrius de la gestió ambiental de la UAB per al període 2002-2010. L’any 2006 es va fer una revisió del Pla d’acció per a la sostenibilitat, per tal de definir els programes i les accions per al tercer període d’implantació, 2007-2010.
 
L’any 2010 es va redactar el nou Pla d’acció per a 2011-2015, pla que no va arribar a ser sotmès a l’aprovació del Consell de Govern. El Pla de 2011-2015 ha servit de base per a redactar el nou Pla de sostenibilitat de la UAB de 2013-2017, que és el Pla actualment vigent (acord 23/2013, de 14 de març, del Consell de Govern).

Des de l’inici del procés fins a l’actualitat, la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21, és qui ha fet el seguiment de la implantació del Pla. Durant aquests anys s’ha redactat l’informe anual de sostenibilitat, que conté el càlcul dels indicadors de seguiment.


Documents i publicacions

Enllaços d'interès