Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes pràctics: Marc legislatiu

Marc legislatiu

La Universitat
La Universitat

Pel que fa al marc legislatiu aplicable al personal d'administració i serveis de la UAB:

1. Personal funcionari:

  • Estatuts UAB (aprovats el 2003) i normes de desenvolupament
  • Normes dictades per la Generalitat: Reglament 123/1997, Decret 243/1995, etc.
  • Normes dictades per l'Estat: EBEP (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público), que deroga parcialment normatives anteriors.
2. Personal laboral: