PBeques.Popup.Loading

Convocatòria Erasmus+ Estudis 2020-2021

Entitat convocant

UAB

Programa

Erasmus+

Descripció

El Programa Erasmus+ s'emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d'estudiants de les Institucions d’Educació Superior en els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.
 
Suïssa ha quedat fora del programa Erasmus+, però les places acordades amb institucions d’ensenyament superior d’aquell país s’ofertaran durant aquesta convocatòria. Els estudiants que obtinguin plaça a una destinació de Suïssa no podran rebre ajuts econòmics procedents de la Unió Europea  i rebran el finançament directament del govern suís (Swiss-European Mobility Programme).

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus+ entre els estudiants de la UAB. El programa Erasmus+ possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l’estudiant haurà acordat amb el seu coordinador d'intercanvis abans de marxar.

la resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per les diferents institucions implicades.

L'alumne abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Els estudiants de grau podran participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.
 

 
 

Tipus d'ajut

Mobilitat

Import

L’import de l’ajut Erasmus varia enfunció del país de destinació. Vegeu informació més detallada a la pàgina web de la UAB, a l'enllaç: Programes de Mobilitat i Intercanvi - Erasmus Estudi - Ajuts econòmics.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments


Requisits generals de la convocatòria única

Estar matriculat d’estudis de grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs 2019/2020 i matricular-se durant el curs 2020/2021.

O bé

Estar matriculat d’un màster universitari de 90 o més crèdits a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs 2019/2020 i matricular-se durant el curs 2020/2021. Caldrà que el programa de màster universitari en el qual estigui matriculat l’estudiant disposi d’acords d’intercanvi amb el programa d’intercanvi corresponent i es compti amb el vistiplau del coordinador/a del màster.

Cal tenir en compte que si un estudiant és seleccionat per marxar d’intercanvi durant el curs 2020/2021 i al llarg del curs 2019/2020 obté tots els crèdits del pla que són necessaris per a l’obtenció del títol, se li tancarà automàticament l’expedient. Un cop l’expedient estigui tancat no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova matrícula ni reconeixement, per la qual cosa no podrà gaudir de la plaça d'intercanvi durant el curs 2020/2021, perquè ja no estaria en disposició de matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi.

Per a les estades d’intercanvi durant el grau és necessari haver superat 60 crèdits en el moment de la sol·licitud, amb l’excepció dels estudiants la Facultat de Traducció i Interpretació per a estades en el marc del programa Erasmus+, que hauran d’haver superat els 60 crèdits en el moment de l’inici de la mobilitat .

Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.

Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus estudiants. Consulteu el web de la vostra facultat.

Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació als llistats de destinacions de cada programa que es publicaran a la pàgina web “Mobilitat i intercanvi”). Per confirmar possibles canvis que poden donar-se es recomana, a més a més, consultar els requisits d’admissió directament a la pàgina web de la universitat de destinació.


Requisits específics per a Erasmus+

Tenir la nacionalitat, residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+: els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), la República de Macedònia del Nord, Sèrbia (novetat d'aquest any) i Turquia.

No haver realitzat amb anterioritat estades de les modalitats Erasmus+ estudi o pràctiques i que superin els 9 mesos al mateix cicle d’estudis, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+. No es tindran en compte les estades a Suïssa.


Pla de contingència a causa del Brèxit

Com a conseqüència de la situació generada pel Brèxit i com a mesura excepcional, d’acord amb les mesures de contingència adoptades per la UAB l’abril de 2019, aquells estudiants de la UAB que van renunciar a la plaça que se’ls va atorgar per anar al Regne Unit el curs acadèmic 2019-2020, seran seleccionats directament per anar a la mateixa destinació atorgada amb anterioritat, o a d’altres de la seva preferència de l'oferta del curs 2020-2021, si així ho sol·liciten a la present convocatòria. Aquesta mesura tornarà a estar condicionada a la situació d’elegibilitat del Regne Unit, ja sigui com a país membre, associat o la fórmula que la negociació estableixi com a vàlida per a participar en el programa Erasmus+.

Criteris de selecció


Nota de participació

La nota de participació serà la suma de la puntuació de l’expedient acadèmic de l’estudiant i de la puntuació de l’acreditació del nivell d’idioma.


L’expedient acadèmic de l’estudiant

El barem que s’aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació en escala de 0 a 10 i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria, inclòs el No Presentat i el No Avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.

Per als estudiants de màster s’utilitzarà la qualificació dels estudis previs. Aquells estudiants que no hagin cursat els seus estudis previs a la UAB, hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem.

S’aplicarà un coeficient corrector d’1,15 al barem dels estudiants d’enginyeries, seguint el criteri del MECD per a la concessió de beques de règim general (Resolución de 16 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades).


Acreditació de nivell d’idioma

El nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu.

En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer una prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi.

Aquesta documentació s’haurà de presentar a la gestió acadèmica del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria i fins al 12 de novembre. Els estudiants de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (veure llistat aprovat per la CAA del 26/11/2015), i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.


Empats i altres consideracions

En cas d’empat en la nota de participació (suma de la puntuació de l’expedient acadèmic i la valoració de nivell d’idioma), tindrà prioritat l’estudiant amb major nombre de crèdits superats. En cas que l’empat persisteixi, tindrà prioritat l’estudiant amb major nombre de crèdits superats en primera convocatòria.

Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

En el cas del programa Erasmus+ i segons directrius de la Comissió Europea, a partir del curs 2015/16 es dona prioritat a qui no hagi fet abans una estada d’intercanvi del programa Erasmus+. Les sol·licituds d’estudiants que hagin fet anteriorment una estada d’intercanvi en el mateix programa, seran només considerades en cas que les places sol·licitades quedin vacants.

Els centres podran afegir altres criteris de selecció específics per als seus estudiants. Consulteu el web del vostre centre.

Durada

De 3 a 12 mesos

Data d'inici de sol·licituds

28/10/2019

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

11/11/2019

Data de resolució

27/01/2020

Documentació

Per sol·licitar una plaça de la convocatòria única del programa Erasmus+ i del UAB Exchange Programme (Programa Propi), cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a: http://sia.uab.cat/ , apartat Alumnes, Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT (Estudiants Sortints).

Els estudiants podran triar entre 8 destinacions possibles com a màxim i 1 com a mínim d’entre els dos programes. Les opcions de durada seran: anual, semestral o semestral si s’han exhaurit les estades anuals.

La sol·licitud electrònica estarà disponible durant el període en què aquesta convocatòria estigui oberta: del 28 d’octubre a l'11 de novembre.

La documentació justificativa de l’acreditació del nivell d’idioma s’haurà de presentar a la gestió acadèmica del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria i fins a l'11 de novembre.

Cada alumne només podrà presentar una sol·licitud electrònica per a aquesta convocatòria. Dins la sol·licitud podrà sol·licitar places de tots dos programes indistintament.

Només en el cas que un estudiant vulgui realitzar dues estades, una estada semestral Erasmus+ i una estada semestral del UAB Exchange Programme durant el curs 2020/21, caldrà que faci dues sol·licituds: una sol·licitud corresponent a la mobilitat del primer semestre en la que només podrà triar destinacions d’un sol programa (Erasmus+ o UAB Exchange Programme) i una segona sol·licitud corresponent al segon semestre en la que només es podrà triar destinacions de l’altre programa. Només serà possible obtenir dues places de dos programes diferents si les estades són semestrals i es duen a terme consecutivament durant el curs 2020/21, és a dir, si no hi ha solapaments en els períodes d’estada.

Pels estudiants que hagin presentat una sol·licitud i no hagin obtingut plaça en la primera resolució, o bé els estudiants que hagin obtingut plaça i hagin renunciat a la mateixa, es preveu un segon període de sol·licitud del 7 al 12 de gener de 2020 (ambdós inclosos), en que es podrà optar a les places que hagin quedat vacants.

Web de sol·licitud

SIA - Serveis d'Intranet

Correu electrònic

erasmus@uab.cat

Telèfon

935868499

Resolució

Podreu consultar la resolució de la convocatòria al web de la UAB, enllaç "Mobilitat i Intercanvi".

Primera resolució i publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi: 12 de desembre de 2019.

Acceptació o renúncia de la plaça assignada: del 12 al 18 de desembre de 2019 (ambdós inclosos).

Període de sol·licitud de places vacants (només per als estudiants que han fet la sol·licitud en el primer període i que no han obtingut plaça en la primera resolució, o bé els estudiants que han obtingut plaça i han renunciat): del 7 al 13 de gener de 2020 (ambdós inclosos).

Resolució definitiva i publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi: 27 de gener de 2020.