PBeques.Popup.Loading

5a convocatòria UAB d'estades de recerca postdoctorals

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Descripció

La UAB posa en marxa la cinquena convocatòria de 9 estades postdoctorals per a la incorporació temporal de personal investigador doctor a departaments i instituts propis de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tipus d'ajut

Incorporació de personal

Places

9

Import

L'import íntegre anual és de 26.719 ¤ bruts anuals. Aquest import es liquidarà en 14 mensualitats.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Investigadors
PDI
Postdoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Podran ser beneficiàries de les estades que són objecte d'aquesta convocatòria les persones sol·licitants que compleixin els requisits següents:
a) Estar en possessió d'un títol de doctorat obtingut després de l'1 de juliol de 2000 en una universitat diferent de la Universitat Autònoma de Barcelona (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi), o bé després de l'1 de juliol de 1999 si, abans del termini d'acceptació de l'ajut, es justifica que, després d'aquesta data, s'ha estat de baixa maternal, s'ha tingut a càrrec infants menors de sis anys, o s'ha tingut cura de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o de persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguessin de la persona beneficiària i que requerissin una dedicació especial.
b) Les persones doctorades per la UAB també en podran ser beneficiàries, en els períodes indicats anteriorment, si acrediten que han fet una estada postdoctoral en altres universitats o centres de recerca per un període mínim de dos anys.
c) En cap cas les persones beneficiàries no poden haver estat contractades o becades per la UAB en els dos anys immediatament anteriors a la data d'aquesta convocatòria.

Durada

La durada del contracte serà d'un any prorrogable per un sol any més, sense perjudici dels supòsits d'interrupcions previstos a l'apartat 17 d'aquesta convocatòria.

Destinació

La incorporació s'efectuarà durant el primer trimestre de 2012, amb la formalització del contracte laboral corresponent.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

08/07/2011

Data d'inici de sol·licituds

25/07/2011

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/09/2011

Documentació

Cal emplenar completament els camps obligatoris de l'imprès de sol∙licitud, i trametre'l en format electrònic juntament amb els documents següents:
1) DNI o passaport.
2) Currículum.
3) Còpia del títol oficial de doctor o doctora. En cas que no es disposi del títol en el moment de presentar la sol∙licitud, s'haurà d'adjuntar un arxiu amb nota explicativa indicant la data prevista d'obtenció.
4) Una memòria breu del projecte a desenvolupar.
5) Formulari d'autoavaluació adjunt (annex III).
6) Les persones sol∙licitants adjuntaran, una carta d'acceptació d'un grup de recerca de la UAB, identificant l'investigador responsable de l'estada entre el PDI dels departaments amb plaça assignada segons l'Annex 1.
7) Serà requisit indispensable que es rebin dues cartes de referència abans de la finalització del termini de presentació de sol∙licituds des d'una adreça de correu institucional i en la qual figuri a l'assumpte "Beques UAB: Nom del sol∙licitant" a l'adreça de correu electrònic incorporacio.mobilitat.agr@uab.cat .
8) La sol∙licitud es considerarà completada quan a la pantalla vegeu el número de referència de la sol∙licitud assignat. Així mateix, aquest número de referència el rebreu per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça electrònica que hagueu facilitat

Web de sol·licitud

www.uab.cat/estades-postdoctorals

Resolució

La data prevista de resolució d'aquesta convocatòria serà durant el darrer trimestre de 2011. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l'endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà, per silenci administratiu, que l'ajut sol·licitat ha estat desestimat.