PBeques.Popup.Loading

Ajuts de matrícula per a treballadors i treballadores de la UAB. Curs 2011-2012

Descripció

Aquest document conté les normes d'aplicació general que afecten els treballadors i treballadores de la UAB pel que fa als ajuts a la matrícula. Amb aquestes normes es pretén aportar a la comunitat universitària una eina d'organització, clara, completa, i ajustada a la legislació actual vigent.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Estudi

Import

L'ajut correspondrà a l'import dels preus públics dels crèdits matriculats per primera vegada (cal consultar les bases de la convocatòria)
   8  ,

Destinataris

PAS
PDI

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

1.   Són beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Normativa les persones que, en el moment de presentar la sol·licitud de matrícula pertanyin a algun dels col·lectius següents:
1.1.   El professorat dels cossos docents universitaris, de la UAB o d'altres administracions, que prestin serveis a la UAB.
1.2.   El personal funcionari d'administració i serveis, de la UAB o d'altres administracions, que prestin serveis a la UAB.
1.3.   El personal funcionari, de la UAB o d'altres administracions en serveis especials, encara que no es trobin en servei actiu a la UAB.
1.4.   El personal funcionari jubilat, sempre que en el moment de la jubilació es trobés en situació de servei actiu a la UAB.
1.5.   El personal d'Administració i Serveis laboral, en les condicions que es regulen en el conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes vigent en el període.
1.6.   El professorat interí dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet.
1.7.   El personal d'Administració i Serveis interí amb dedicació a temps complet.
1.8.   El professorat associat permanent estranger.
1.9    El personal Docent i Investigador laboral, en les condicions que es regulen a l'article 47 del I Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes:
Article 47: Ensenyament universitari.
1. El PDI laboral actiu a temps complet, així com els jubilats i els que es trobin en situació d'incapacitat permanent o provisional provinents de la mateixa dedicació, tindran -ells, els fills a càrrec seu i el seu cònjuge o parella de fet- dret a un ajut equivalent a l'import de la primera matrícula d'estudis oficials impartits en les universitats públiques catalanes.
2. El PDI laboral a temps parcial tindrà dret a un ajut equivalent a l'import de la primera matrícula en estudis oficials impartits en les universitats públiques catalanes.

2.   També en són beneficiaris, amb les mateixes condicions que els titulars, els fills, els orfes i el cònjuge o parella de fet de les persones incloses en els apartats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 i 1.8 de l'article 2, i les persones amb dedicació a temps complet incloses a l'apartat 1.9 de l'article 2. 

Criteris de selecció

L'ajut s'atorgarà a tothom que compleixi amb les requisits.

Condicions

1.   Per poder accedir als ajuts, les persones beneficiàries han de complir els requisits establerts en els articles següents, en el moment de la presentació de la sol·licitud de matrícula.

2.   Els ajuts sufragaran el 100% de l'import dels preus públics compresos a l'apartat 5 de l'article 3 en els casos següents:
2.1.   Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 de l'article 2.
2.2.   Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.8 i 1.9 de l'article 2, si té:
a- Contracte indefinit.
b- Contracte de durada igual o superior a un any.
c- Contracte inferior a 1 any, sempre que la persona interessada hagi prestat serveis a la UAB durant un període igual o superior a un any immediatament anterior a la data d'inici del termini de matriculació.2.3.   2.3.Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.6 i 1.7, si té:
 • a- Contracte o nomenament de durada igual o superior a un any.
 • b- Contracte o nomenament entre sis mesos i un any, sempre que la persona interessada hagi prestat els seus serveis a la UAB durant un període igual o superior a un any immediatament anterior a la data d'inici del període de matriculació. Si els períodes de contractació durant el darrer any es veuen interromputs com a màxim un mes no afectarà a la continuïtat de l'antiguitat per a atorgar l'ajuda.
 •  
 • 3.   Els ajuts sufragaran el 75% de l'import dels preus públics compresos a l'apartat 5 de l'article 3, en el cas del personal que pertanyi als col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9, si té:
 • a- Contracte o nomenament de durada superior als sis mesos i inferior a un any.
 • b- Contracte o nomenament igual o inferior a sis mesos, sempre que la persona interessada hagi prestat els seus serveis a la UAB durant un període superior als sis mesos immediatament anteriors a la data d'inici del termini de matriculació.
 •  
 • 4.   Els ajuts sufragaran el 50% de l'import dels preus públics compresos a l'apartat 5 de l'article 3, en el cas del personal que pertanyi als col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9, si té:
 • a- Contracte o nomenament de sis mesos de durada.
 • b- Contracte o nomenament inferior als sis mesos, sempre que la persona interessada hagi prestat els seus serveis a la UAB en un període igual als sis mesos immediatament anteriors a la data d'inici del termini de matriculació. 
 • Incompatibilitats

  L'obtenció de l'ajut a la matrícula previst en aquest document és incompatible amb qualsevol altre tipus d'exempció total o parcial de matrícula. S'entendrà que les persones adjudicatàries de l'ajut renuncien a qualsevol altre tipus d'exempció.  

  Bases de la convocatòria

  Data de publicació

  30/06/2011

  Data d'inici de sol·licituds

  30/06/2011

  Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

  30/03/2012

  Lloc de presentació a l'Organisme convocant

  En qualsevol punt de registre de la UAB

  Data de resolució

  30/03/2012

  Documentació

  • Sol·licitud d'ajut de matrícula per a treballadors de la UAB
  • Certificació acreditativa de les circumstàncies necessàries per a ser beneficiari d'un ajut a l'estudi (emès per l'Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans i específic per l'ajut a la matrícula).
  • Resguard acreditatiu d'haver abonat l'import de la matrícula.
  • Fotocòpia del llibre de família (si és el cas d'haver de justificar la condició de parentiu).
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas).
  • Fotocòpia de la matrícula (no necessària per aquells estudiants matriculats en centres propis de la UAB).
  • Full de dades bancàries o fotocòpia del número del compte bancari.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic (no necessari si al full de la matrícula hi consta el nombre de vegades que s'ha matriculat de l'assignatura/crèdits).

  Formularis

  Sol·licitud d'ajuts a la matrícula per a treballadors de la UAB
  Avís important

  Correu electrònic

  consulta.beques@uab.cat