PBeques.Popup.Loading

Convocatòria d'ajuts per a estades i treballs de camp. Curs 2019-2020

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a compensar aquelles situacions que, per motius econòmics, impedeixin l’assistència a activitats formatives obligatòries fora del campus, programades en els estudis universitaris oficials de grau de la UAB, i que comportin la no superació d’una assignatura obligatòria de la titulació.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Import

Màxim de 150€

Destinataris

Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de grau

Requeriments

1. Estar matriculat el curs 2019-2020 en un estudi oficial de grau en un centre propi de la UAB.

2. Estar matriculat de l’assignatura obligatòria que inclogui la sortida o treball de camp.

3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s’haurà d'acreditar la condició de residència.

4. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol oficial del nivell acadèmic de grau o superior.

5. Justificar que es disposa de l’acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2019-2020.

6. Les persones sol·licitants hauran d’adjuntar a la seva sol·licitud un pressupost de les despeses a realitzar.

Condicions

1. La realització de l’estada o treball de camp ha de ser imprescindible per aprovar una assignatura obligatòria de l’estudi oficial de grau en que estigui matriculada la persona sol·licitant.

2. L’obligatorietat de l’estada o treball ha d’estar inclosa a la guia docent de l’assignatura.

3. L’estada o treball s’ha de realitzar fora del campus on es realitza l’activitat acadèmica principal dels estudis.

4. L’estada o treball ha d’implicar necessàriament com a mínim una pernoctació fora de la localitat de residència.

5. El centre docent farà arribar a la presidència de la comissió de selecció la llista d’assignatures que compleixin els requisits establerts en aquesta base abans de l’inici del termini de sol·licituds.

6. La presentació de la sol·licitud implica autoritzar la UAB a verificar amb d’altres institucions les dades necessàries per a resoldre la convocatòria.

Durada

Consulteu l'annex II de la convocatòria

Destinació

Estudiants matriculats a ensenyaments oficials de  grau a centres propis de la UAB

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat.

Bases

Bases de la convocatòria

Data de publicació

18/06/2019

Data d'inici de sol·licituds

09/09/2019

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica de la facultat/ escola, Punt d'Informació i Registre General

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/09/2019

Data de resolució

31/10/2019

Documentació

Caldrà presentar el full de sol·licitud que trobareu a l’apartat de formularis, degudament emplenat i juntament amb la documentació següent:

  • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant, segons escaigui.
  • Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en el qual vol que s’ingressi l’import de l’ajut on consti complet el número IBAN. El sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.
En el cas que manqui alguna documentació, la persona interessada haurà de fer-la arribar en el termini de 10 dies des de la data de registre de la sol·licitud.
La documentació s’haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre del / de la sol·licitant, al Registre General de la UAB o per correu certificat a:


Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d’Afers Acadèmics
Edifici del Rectorat
Campus Universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Formularis

Sol·licitud beca estades i treballs de camp. Curs 2019-2020

Observacions

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat