PBeques.Popup.Loading

Propi Estudi - Convocatòria 2016-17

Entitat convocant

UAB

Programa

Propi

Descripció

El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis del programa es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + i el programa Propi entre els estudiants de la UAB.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

Per a qualsevol dels dos programes, l'alumne abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Els estudiants de grau podran participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

Tipus d'ajut

Mobilitat

Import

En funció del pressupost, pel curs 2016/17 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del Programa Propi.
El criteri que s’utilitzarà per atorgar aquests ajuts serà la nota resultant utilitzada per a la selecció (nota de participació). Es tindrà també en consideració la importància estratègica per a la UAB de l’acord amb la universitat de destí.
Els fons econòmics poden provenir de:

UAB:
Obra Social "La Caixa"
Beques Santander
Beques Mobint-AGAUR


Consulteu la informació al web de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau

Requeriments


Requisits generals de la convocatòria única

.Estar matriculat d’un grau, llicenciatura o enginyeria a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs 2015/16 i matricular-se durant el curs 2016/2017.

O bé

.Estar matriculat d’un màster universitari de 90 o més crèdits a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs 2015/16 i matricular-se durant el curs 2016/2017. Caldrà que el programa de màster universitari en el qual estigui matriculat l’estudiant disposi d’acords d’intercanvi amb el programa d' intercanvi corresponent i es compti amb el vistiplau del/de la coordinador/a del màster.
Els estudiants matriculats a màsters universitaris de 60 crèdits s’hauran de presentar a la convocatòria exclusiva per a màsters del mes d’octubre.

O bé

.Estar matriculat en un programa de doctorat durant el curs 2015/16 i matricular-se durant el curs 2016/2017. Caldrà que el programa de doctorat en el qual estigui matriculat l’estudiant disposi d’acords d’intercanvi amb el programa d’intercanvi corresponent i es compti amb el vistiplau del coordinador/a del programa de doctorat.

 .Cal tenir en compte que si un estudiant és seleccionat per marxar d’intercanvi durant el curs 2016/17 i al llarg del curs 2015/16 obté tots els crèdits del pla que són necessaris per a l’obtenció del títol, se li tancarà automàticament l’expedient. Un cop l’expedient estigui tancat no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova matrícula ni reconeixement, per la qual cosa no podrà  gaudir de la plaça d'intercanvi durant el curs 2016/17, perquè ja no estaria en disposició de matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi.

. Per a les estades d’intercanvi durant el grau és necessari haver superat, en el moment de la sortida, el nombre de crèdits equivalents al primer curs.

.Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.

.Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

.Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.

.Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació a la pàgina web).


Requisits específics per al Programa Propi:

. Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil amb cobertura fora del territori europeu. Si l’estudiant disposa d’una assegurança diferent de la que es contracta a través de la UAB, l’alumne/a haurà d’acreditar que les cobertures són iguals o superiors que les de la pòlissa de la UAB.

Criteris de selecció


A l’hora de fer la selecció, es tindran en compte els criteris següents:

. Es partirà de la nota mitja de l’expedient acadèmic de l’estudiant tenint en compte el barem 27. Aquest s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació  i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria excepte el NO PRESENTAT/NO AVALUABLE, que no computarà.

.L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant estigui matriculat/da mentre estigui obert el període de sol·licitud. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada Erasmus estudis i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi. Les proves tindran un cost de 71,25€ que anirà a càrrec de l’estudiant. Els estudiants de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (veure llistat aprovat per la CAA), i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

.Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

.En el cas del programa Erasmus+ i segons directrius de la Comissió Europea, a partir del curs 2015/16 es donarà prioritat a qui no hagi fet abans una estada d’intercanvi del programa Erasmus.

.En cas que ho considerin necessari, els centres podran afegir altres criteris de selecció per als seus alumnes.

Durada

De 3 a 12 mesos

Data d'inici de sol·licituds

02/11/2015

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

20/11/2015

Data de resolució

03/02/2016

Documentació

Per sol·licitar un ajut del programa Erasmus+, cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a: http://sia.uab.cat/*.

La sol·licitud electrònica només estarà disponible durant el període en què aquesta convocatòria estigui oberta: del 2 fins al 20 de novembre de 2015.

La documentació requerida sobre cursos d'idiomes s'haurà de lliurar sempre a la Gestió Acadèmica, abans que finalitzi el termini.

Cada alumne només podrà presentar una única sol·licitud per a aquesta convocatòria. Dins la sol·licitud podrà sol·licitar places de tots dos programes indistintament. 

Web de sol·licitud

SIA - Serveis d'Intranet

Correu electrònic

internacional.propi@uab.cat

Telèfon

935868499

Resolució

Podreu consultar la resolució de la convocatòria al web de la UAB, enllaç "Mobilitat i Intercanvi".

Primera resolució i publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi: 17 de desembre de 2015.

Segona i definitiva resolució i publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi: 3 de febrer de 2016.