PBeques.Popup.Loading

Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes: Programa Finestreta. Curs 2012-2013

Descripció

Aquests ajuts a l?estudi estan destinats a compensar aquelles situacions sobrevingudes que dificulten el desenvolupament d?estudis universitaris i tenen com a finalitat possibilitar, dins dels límits pressupostaris existents, que els estudiants amb rendes més baixes que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar que pugui afectar l?evolució acadèmica dels seus estudis, puguin iniciar o continuar els seus estudis universitaris.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Import

La partida pressupostària  té una dotació global màxima de 300.000 euros per al curs acadèmic 2012-2013.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

1-    Ser estudiant de la UAB d’ensenyaments oficials de Grau o de Màster universitari.
2-    Haver matriculat el curs acadèmic 2012-2013, o estar en disposició de matricular, com a mínim, els crèdits exigits en la convocatòria de Beques de caràcter general i de mobilitat per a l'alumnat universitari i d'altres estudis superiors (curs 2012-2013) per obtenir beca a temps parcial.
3-    Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència.
4-    No estar en possessió, o no reunir els requisits legals per a l’obtenció, d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic per al qual es sol•licita l’ajut a l’estudi.
5-    Acreditar un rendiment acadèmic mínim en els anys precedents, equivalent a una mitjana de 5 en el seu expedient acadèmic.
6-    Acreditar una situació sobrevinguda durant l’any 2012 que no hagi estat causada per la persona sol•licitant i que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar.

Durada

Curs acadèmic 2012-2013

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat, concepte i curs acadèmic.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

27/09/2012

Data d'inici de sol·licituds

01/03/2013

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica del centre del/de la sol·licitant, al registre del Punt d'informació de la UAB, al Registre General de la UAB o per correu certificat a Universitat Autònoma de Barcelona - Àrea d'Afers Acadèmics Edifici del Rectorat 08193 Bellaterra

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

22/03/2013

Data de resolució

28/06/2013

Documentació

2. La documentació que hauran de presentar els / les sol·licitants és la següent:

a) El full de sol·licitud, que trobaran al web http://www.uab.cat -Beques d’estudi, degudament emplenat.

b) Una fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del sol·licitant, segons escaigui.

c) Documentació acreditativa suficient de la situació sobrevinguda

Formularis

Enllaç de la sol·licitud d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes: Programa Finestreta. Curs 2012-2013

Web de sol·licitud

Enllaç de la sol·licitud d'ajuts a l'estudi per a situacions sobrevingudes: Programa Finestreta. Curs 2012-2013

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució