PBeques.Popup.Loading

Ampliació de la convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Destinacions a Activitats Promocionals. Jornada de Portes Obertes i Saló d'Ensenyament. Curs 2011-2012

Descripció

D’acord amb el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona (Text refós aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011), es convoquen 18 ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2011-2012, corresponents a les destinacions dels ajuts d'Activitats Promocionals, Jornades de Portes Obertes (JPO) i Saló de l'Ensenyament.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Places

18

Import

Codi 1: Suport a activitats de comunicació i promoció, Activitats promocionals 2.311,58¤.
Codi 2: Jornades de Portes Obertes i Saló Ensenyament 999,60¤ 

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Consulteu les Bases reguladores, el text refós i l'annex I de la convocatòria.

Durada

La que s'especifica a la convocatòria

Destinació

Les Jornades de portes obertes i el Saló d'Ensenyament

Incompatibilitats

Les que consten a la convocatòria.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

21/11/2011

Data d'inici de sol·licituds

22/11/2011

Lloc de presentació a la UAB

A la Gestió Acadèmica de la teva facultat o escola

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

01/12/2011

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

A la Gestió Acadèmica de la teva facultat o escola

Data de resolució

21/12/2011

Documentació

a) El full de sol·licitud, que trobaran al web degudament emplenat, on hi faran constar per ordre de prelació un màxim de 2 destinacions ofertes en la convocatòria.
b) Una fotocòpia del DNI o NIEdel sol·licitant, segons s'escaigui.
c) Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client en el qual vol que s'ingressi l'import de l'ajut, on el sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.
d) El currículum que demostri la seva adequació als requisits de l'ajut que sol·licita.
e) Els alumnes de màster universitari (oficial) que no tinguin expedient obert a la UAB, hauran d'aportar el seu expedient acadèmic de la universitat d'origen. En el cas dels alumnes que hagin cursat estudis en universitats estrangeres, caldrà que aportin la taula d'equivalències de qualificació. Si no fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts. 

Formularis

Enllaç de la sol·licitud de l'ampliació de la Convocatòria general d'ajuts de col•laboració amb la UAB. Curs 2011-2012. Corresponent a les destinacions dels ajuts d'Activitats Promocionals, Jornada de Portes Obertes i Saló de l'Ensenyament

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució