PBeques.Popup.Loading

Convocatòria de beques "Pere Menal" per a estudiants de grau/llicenciatura de Matemàtiques. Curs 2011-2012

Àrea temàtica

Ciències

Descripció

La Comissió d'Afers d'Estudiants de la UAB convoca per al curs 2011-2012, a instància del Departament de Matemàtiques,  les beques Pere Menal per a tots aquells estudiants que:

- Es matriculin al primer curs del grau de Matemàtiques.

- Havent obtingut la beca en períodes anteriors, demostrin que compleixen els requisits per a renovar-la.

Per al curs 2011-2012 s'atorgaran 5 beques als col·lectius següents:

  1. Una beca per a un/a estudiant que es matriculi de primer curs del grau de Matemàtiques en el curs 2011-2012.
  2. Una beca de renovació per a aquell estudiant que va gaudir de beca el curs 2010-2011 i es va matricular de primer curs de la llicenciatura de Matemàtiques en el curs 2007-2008
  3. Tres beques de renovació per a aquells estudiants que van gaudir de beca el curs 2010-2011 i es van matricular de primer curs del grau de Matemàtiques en el cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011. 

Tipus d'ajut

Beques

Places

5

Import

La borsa de la beca inclou el retorn dels preus públics abonats per serveis acadèmics de la titulació de matemàtiques, a més d'una quantitat anual de 300 ¤ en concepte d'adquisició de llibres.

Únicament en el cas dels becaris de primer curs, si l'adjudicatari ha obtingut la qualificació de matrícula d'honor de Batxillerat, se li abonarà l'import que hauria d'haver abonat en concepte de preus públics de matrícula. 

Destinataris

Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de grau

Requeriments

- Els sol·licitants de primer curs hauran de complir els requisits següents:

  1. Haver-se examinat de les PAU, havent obtingut una nota igual o superior a 8,5 a l'examen de matemàtiques.
  2. Haver-se matriculat de primer curs al grau de Matemàtiques de la UAB en el curs 2011-2012 i haver fet efectiu l'import del preu públic de la matrícula.

- Els sol·licitants de renovació de la beca hauran de complir els requisits següents:

- Haver-se matriculat a la llicenciatura/grau de Matemàtiques de la UAB en el curs 2011-2012 d'almenys 60 crèdits matriculats per primera vegada, a més dels possibles crèdits pendents del curs acadèmic anterior, i haver fet efectiu l'import de la matrícula.

En el cas que l'estudiant es matriculi de l'últim curs de la llicenciatura o grau, el nombre de crèdits dels que haurà d'estar matriculat s'establirà en funció de l'aprofitament acadèmic respecte del nombre de crèdits matriculats i superats dels cursos anteriors.

- L'estudiant no podrà tenir més d'un 20% de crèdits pendents del total de crèdits dels quals s'havia matriculat el curs acadèmic anterior. 

Destinació

Estudiants de grau/llicenciatura de Matemàtiques

Bases de la convocatòria

Data de publicació

20/10/2011

Data d'inici de sol·licituds

20/10/2011

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

27/10/2011

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

S'haurà de recollir la sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències o bé editar-la des d'aquesta mateixa web

Data de resolució

15/11/2011

Documentació

- Els sol·licitants hauran d'acompanyar la sol·licitud de la beca d'una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l'entitat, l'oficina, el dígit de control i el número on el sol·licitant vol que li ingressin l'import de l'ajut. En el compte o llibreta hi ha de figurar el sol·licitant com a titular o beneficiari.

- Els sol·licitants de primer curs també hauran d'acompanyar la sol·licitud de la beca d'una fotocòpia de les qualificacions obtingudes a les PAU en què figuri expressament la nota de Matemàtiques i la mitjana de l'expedient de batxillerat.

Formularis

Enllaç Sol·licitud Convocatòria de beques Pere Menal per a estudiants de grau/llicenciatura de Matemàtiques. Curs 2011-2012

Resolució