PBeques.Popup.Loading

Convocatòria d'ajuts econòmics per a col·laborar en les enquestes per a l'avaluació de l'actuació docent del professorat de la UAB. Curs 2011-2012

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Col·laboració

Places

Fins a un màxim de 125 ajuts

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Consulteu la base IV de la convocatòria.

 

Podran obtenir els ajuts els / les estudiants de titulacions oficials de grau (diplomatura, enginyeria tècnica, llicenciatura o enginyeria superior)i de màster universitari impartides a qualsevol centre propi de la UAB, sempre que compleixin els requisits següents, que seran comprovats el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds:

A) Acadèmics
Estudiants de grau:
1. Acreditar haver superat com a mínim 60 crèdits de la titulació quan es tanquin les actes corresponents a la convocatòria de setembre del curs 2010-2011. En cas que, de manera excepcional i en aplicació de la Base I, es convoqui una ampliació posterior es tindrà sempre en compte l'expedient actualitzat de l'estudiant.

2. Matricular-se d'un mínim de 42 crèdits en el curs 2011-2012, excepte si el /la sol·licitant es troba en situació d'acabar estudis. En aquest cas caldrà que l'estudiant es matriculi de tots els crèdits pendents que li restin per a la finalització dels seus estudis.

Estudiants de màsters oficials: 
1. Matricular-se d'un mínim de 60 crèdits en el curs 2011-2012.

Queden expressament exclosos d'aquests ajuts:
1. Els estudiants de centres adscrits o vinculats a la UAB
2. Els estudiants d'estudis no oficials
3. Els estudiants de doctorat

B) Específics. Aquests requisits dels ajuts estan definits a l'Annex III d'aquesta convocatòria.

C) Coneixement del català i/o castellà. Els/les estudiants que optin a un ajut de col·laboració hauran de demostrar coneixement de la llengua catalana i/o castellana, o bé durant l'entrevista prèvia, si n'hi ha, o bé amb una declaració per escrit. Aquest requisit es tindrà en compte especialment en les destinacions en què s'hagi d'atendre el públic. Si la pràctica diària posterior a la concessió de l'ajut demostrés que la declaració prèvia de l'estudiant no es correspon amb la realitat, el/la responsable del servei podrà canviar-li les funcions de col·laboració i, fins i tot, demanar-ne el trasllat a un altre servei on hagin quedat vacants. En aquest cas, fins que no sigui traslladat al nou destí, prestarà la col·laboració en el servei assignat prèviament. 

Incompatibilitats

El règim d'incompatibilitat dels ajuts de la present convocatòria està establert a l'article 24 del

Reglament d'ajuts de col·laboració per a estudiants de la UAB. 

Bases de la convocatòria

Data de publicació

09/09/2011

Data d'inici de sol·licituds

19/09/2011

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica del centre del / de la sol·licitant o correu certificat a Universitat Autònoma de Barcelona, Àrea Afers Acadèmics, Edifici del Rectorat, Campus universitari, 08193 Bellaterra (cerdanyola del Vallès)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

05/10/2011

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Gestió Acadèmica del centre del / de la sol·licitant o correu certificat a Universitat Autònoma de Barcelona, Àrea Afers Acadèmics, Edifici del Rectorat, Campus universitari, 08193 Bellaterra (cerdanyola del Vallès)

Data de resolució

21/10/2011

Documentació

La documentació que hauran de presentar els/les sol·licitants és la següent:

- El full de sol·licitud i el full de dades per a la Oficina de Programació i de Qualitat, que

trobaran al web http://www.uab.cat -Beques d'estudi, degudament emplenat, on hi faran

constar la seva disponibilitat per a dur a terme la col·laboració d'acord amb les següents

franges horàries.

Franja (matí): de 8.00 a 14.00h
Franja (tarda): de 13.30 a 20.30h 
Franja indistinta: de 8.00 a 20.30h

Els estudiants que tinguin la possibilitat de poder col·laborar en el desenvolupament de

les enquestes que es programin en períodes especials, ho hauran de fer constar en el

document de la sol·licitud.

- Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del/ de la sol·licitant, segons s'escaigui.

- Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte

Client en el qual vol que s'ingressi l'import de l'ajut, on el sol·licitant ha de figurar com a

titular o com a beneficiari.

- Els alumnes de doctorat o de màster oficial que no tinguin expedient obert a la UAB,

hauran d'aportar el seu expedient acadèmic de la universitat d'origen. En el cas dels

alumnes que hagin cursat estudis en universitats estrangeres, caldrà que aportin la taula

d'equivalències de qualificació. Si no fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts.

Formularis

Sol·licitud convocatòria d'ajuts econòmics per a col·laborar en les enquestes per a l'avaluació de l'actuació docent del professorat de la UAB. Curs 2011-2012

Observacions

Resolució ajornada fins el dia 21 d'octubre de 2011

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució

- La resolució de la convocatòria es farà pública el 18 d'octubre de 2011 al Web de la UAB. S'hi faran constar les condicions que hauran de complir els adjudicataris per tal de gaudir de l'ajut.

- El programa de formació dels beneficiaris de l'ajut que es fa constar a l'Annex II d'aquesta convocatòria es preveu organitzar-lo en el decurs del mes de novembre per a la Fase 1 i en el decurs del d'abril per a la Fase 2, no obstant això, tant els estudiants beneficiaris de l'ajut com aquells que figurin a la llista d'espera rebran aquest calendari a l'adreça electrònica institucional.

- Les comunicacions amb els adjudicataris dels ajuts es farà a l'adreça de correu electrònic institucional i per part de la OPQ també a les que l'alumne hagi fet constar al full de dades complementàries.

- La Comissió d'Afers d'Estudiants delega la seva potestat de resolució en la cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics. 

Resolució