PBeques.Popup.Loading

Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès 2016

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

Pla de llengües (2016-2020)

Descripció

Facilitar la correcció de materials docents en anglès del personal acadèmic que imparteix docència en aquesta llengua en els estudis de grau i de màster.

Tipus d'ajut

Idiomes

Import

L’import de l’ajut és, com a màxim, de 600 € per persona i assignatura.

La dotació total per a aquesta convocatòria és de 6.000 €. En el cas que durant l’any 2016 s’obtingui finançament addicional es podrà incrementar l’import destinat a la convocatòria.

Es pot fer una reserva de la dotació en el primer termini de la convocatòria per tal d’assegurar la disponibilitat econòmica necessària del segon termini de presentació de sol•licituds.

Després de cadascun dels terminis, els imports concedits que no s’han gastat totalment en la correcció de material docent es retornen a la convocatòria.

Destinataris

PDI

Requeriments


Pot gaudir d’un ajut el personal acadèmic de la UAB que imparteix docència en anglès en algun dels graus o dels màsters oficials de la UAB, avalat pel deganat, la direcció de centre o la direcció del departament en el qual s’imparteix la docència.

Per poder-ne gaudir, els materials docents per corregir han de tenir uns mínims de qualitat lingüística, que determina el Servei de Llengües. En cas contrari, l’ajut pot ser revocat.
 

Criteris de selecció

En el cas que la disponibilitat pressupostària no permeti atendre totes les sol·licituds, com a criteri per a la resolució es prioritzen les sol·licituds per a la correcció de materials docents dels quals es pugui beneficiar un nombre més gran d’alumnes.

Condicions

Els ajuts es destinen a subvencionar les despeses derivades de la correcció dels materials. El Servei de Llengües gestiona la correcció dels materials (tarifes, correctors, etc.) i estableix els terminis mínims necessaris per a dur-la a terme.

En el cas que no s’hagi assignat professor o professora a una assignatura durant el període de presentació de sol•licituds d’aquesta convocatòria, pot presentar la sol·licitud la persona responsable de l’assignatura. Posteriorment, i en el cas que s’atorgui l’ajut, cal comunicar al Servei de Llengües el nom de la persona que imparteix l’assignatura.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

02/06/2016

Data d'inici de sol·licituds

03/11/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

14/12/2016

Data de resolució

22/12/2016

Documentació

Les persones interessades a sol·licitar un ajut han d’emplenar l’imprès de sol·licitud annex a aquesta convocatòria i presentar-lo al Registre General de la UAB.

Hi ha dos terminis de presentació de sol·licituds:
  • Del 2 de juny al 15 de juliol.
  • De 3 de novembre al 14 de desembre.

Formularis

Formulari de sol·licitud

Resolució

El Servei de Llengües resol la convocatòria per delegació de la Comissió de Política Lingüística, que n'és informada amb caràcter anual.
 
La resolució es fa pública al portal UAB cercador http://www.uab.cat/beques-ajuts/.

Resolució