PBeques.Popup.Loading

Convocatòria Programa Propi Curs 2012-13

Entitat convocant

UAB

Programa

Programa Propi

Descripció

El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa LLP Erasmus, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà d'acord amb la taula d'equiparacions que l'alumne pactarà amb el coordinador responsable d'intercanvis del centre, abans d'anar a la universitat de destí.

L'alumne abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s'especifiqui el contrari. En cap cas la realització de l'intercanvi a la universitat de destinació suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució. Un cop obtinguda l'acceptació, la universitat d'acollida haurà de facilitar directament a l'estudiant la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció. Podeu consultar la informació necessària a la seva web (indicada a la llista de destinacions).

 

Tipus d'ajut

Mobilitat

Import

En funció del pressupost, pel curs 2012-13 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del Programa Propi.
Els criteris que s'utilitzaran per atorgar aquests ajuts, a més de la nota resultant utilitzada per a la selecció serà la importància estratègica per a la universitat.

Els fons econòmics poden provenir de: UAB, Mobint-AGAUR, Santander.

La UAB disposa d'una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de les quals dependran del període que l'estudiant estigui a la universitat de destinació:
· un curs acadèmic: 1,200 ¤
· un semestre: 750 ¤
· estades inferiors a 3 mesos:  100 ¤

Per a més informació sobre ajuts econòmics consulteu el següent enllaç:

http://uab.es/servlet/Satellite/programes-de-mobilitat-i-intercanvi/programa-propi-uab/ajuts-economics-1254724087024.html

 

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

· Estar matriculat a la UAB o a algun dels seus centres adscrits o vinculats tant durant el curs 2011-12 i matricular-s'hi al curs 2012-13.

· Els estudiants de grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura hauran d'haver superat el nombre de crèdits equivalents al primer curs.

· Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.

· Acreditar la cobertura d'una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

Criteris de selecció

A l'hora de fer la selecció, es tindran en compte els criteris següents:

* L'expedient acadèmic de l'estudiant. Per als estudiants de grau, es farà una nota mitjana de les qualificacions de totes les convocatòries, amb una nota numèrica que anirà del 0 al 10.
* L'acreditació de nivell d'idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l'hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del Programa Propi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d'idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixements lingüístics. Les proves es duran a terme al mes d'octubre i tindran un cost aproximat de 65¿ que anirà a càrrec de l'estudiant.

* Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent participat en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l'últim lloc de la llista de sol·licituds.

* Les sol·licituds d'estudiants que hagin fet anteriorment una estada d'intercanvi en el mateix programa, seran només considerades en cas que les places sol·licitades quedin vacants. En cap cas, l'estudiant podrà tornar a gaudir d'un ajut.  Es podrà participar en un programa d'intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

* Els centres podran afegir altres criteris de selecció, en cas que ho considerin necessari.

Condicions

Durada

Un curs acadèmic, un semestre o un trimestre (segons la destinació)

Destinació

Podeu veure el llistat de destinacions del Programa Propi per al curs 2012/13 al següent enllaç:

http://uab.es/servlet/Satellite/programes-de-mobilitat-i-intercanvi/programa-propi-uab/destinacions-2012/13-1096480370917.html

És possible que s'afegeixin noves destinacions. El llistat del dia 17 d'octubre es podrà considerar definitiu.

Comproveu que les universitats que ofereixen plaça a tots els centres de la UAB imparteixin els estudis del vostre interès i acceptin alumnes d'intercanvi.

Incompatibilitats

Els ajuts que es puguin percebre com a motiu de la mobilitat (AGAUR, Santander, o qualsevol altre que l'estudiant pugui percebre) són incompatibles entre ells, amb l'ajut de la UAB per al Programa Propi, amb els ajuts econòmics de col·laboració i amb altres ajuts de mobilitat, de manera que només se'n podrà percebre un.

Un cop aprovats els pressupostos del 2012 i l'import disponible pels ajuts, es farà pública la relació d'estudiants que obtindran ajut.  Si, posteriorment, a un estudiant que ja tingui un ajut, se li atorgués un altre, de manera automàtica se li adjudicaria el d'import més alt, tot assignant l'altre ajut a un altre estudiant que hagués quedat en llista d'espera.

L'atorgament dels ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de l'estudiant.

Data de publicació

10/10/2011

Data d'inici de sol·licituds

10/10/2011

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

28/10/2011

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

http://sia.uab.es

Data de resolució

30/11/2011

Documentació

Per participar en el Programa Propi de la UAB, cal emplenar la sol·licitud electrònica que es troba a http://sia.uab.es/

Els estudiants dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió Acadèmica del seu centre.

Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d'idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d'acord amb el marc comú de referència europeu. En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer una prova de nivell  al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat. Aquesta documentació s'haurà de presentar a l'oficina d'intercanvis del seu centre dins del termini.

En el cas que la universitat ho requereixi, tal com passa a Estats Units o Austràlia, l'estudiant haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà d'entregar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquest programa.

Correu electrònic

internacional.propi@uab.cat

Telèfon

935818499

Web amb més informació

Programa Propi