PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Predoctorals > Lectorats MAEC-AECID

Lectorats MAEC-AECID

Entitat convocant

MAEC-AECID

Descripció

1. Promocionar els estudis de llengua i cultura espanyola en els departaments de
les universitats o centres docents d'educació superior relacionats en la present convocatòria.
2. Cooperar en l'enfortiment i desenvolupament acadèmic institucional dels
departaments en els quals s'inclogui l'ensenyament de l'espanyol de les universitats o centres docents d'educació superior dels països receptors d'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) relacionats en la present convocatòria.
3. Contribuir a la formació i adquisició d'experiència docent de futurs
especialistes espanyols en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera i en les diferents llengües estrangeres.
4. Donar suport a les ambaixades d'Espanya i oficines tècniques de cooperació al
desenvolupament de la seva acció cultural i educativa exterior

Tipus d'ajut

Ajuts Internacionals
Beques

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial
Postdoctorals
Predoctorals
Titulats

Requeriments

1. Nacionalitat espanyola.
2. Titulació acadèmica: podran optar els interessats que posseeixin algun dels
títols que es relacionen a continuació i estigui inscrit en el Registre d'Universitats,
Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya.
a. Doctor, Llicenciat, Màster Universitari o Grau en la branca de coneixement de
Arts i Humanitats, corresponent a alguna d'aquestes disciplines: Espanyol, Filologia,
Literatura, Llengües, Humanitats, Traducció, Interpretació o Lingüística.
b. Màster universitari en ensenyament del
espanyol com a llengua estrangera.
c. Únicament per la Universitat de Columbia: títol espanyol de doctor en una
disciplina d'humanitats i formació superior en humanitats digitals. per a aquest
lectorat no són aplicables els requisits 3 i 4 d'aquesta base.
3. Formació específica en la didàctica de l'espanyol.
4. Experiència docent de l'idioma espanyol, i / o de literatura en espanyol.
5. Coneixements de l'idioma oficial del país sol·licitat, o d'un altre habitualment
acceptat en ell com de comunicació universitària.
6. No trobar-se incurs en alguna de les prohibicions assenyalades en el
article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant presentació de declaració responsable segons el model recollit en l'annex III de la present convocatòria. S'exclou, però, la prohibició recollida en l'apartat f) de l'esmentada Llei, tal com s'estableix en la base tercera de l'esmentada Ordre de bases que regula aquesta convocatòria.
7. Trobar-se al corrent, si s'escau, de les obligacions tributàries i de Seguretat
Social espanyoles.
8. Edat, no superior als 37 anys en el primer dia del mes d'inici del lectorat
assenyalat en els annexos I i II de la present convocatòria.
9. No haver estat lector MAEC-AECID a la universitat sol·licitada en els tres cursos
acadèmics immediatament anteriors.
10. No haver estat lector MAEC-AECID en més de dues universitats, llevat que
algun d'aquests dos lectorats hagués estat cancel·lat per l'AECID abans que el lector esgotés els tres cursos acadèmics seguits.

Durada

L'ajuda es concedeix pel temps que duri el curs acadèmic a la universitat corresponent.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

04/02/2015

Data d'inici de sol·licituds

17/02/2015

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

02/03/2015

Web de sol·licitud

Web MAEC_AECID Lectorados