Informació sobre el coronavirus

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre el Pla de Contingència

faqs

 

Recordeu que és una responsabilitat compartida el control i la mitigació de l’actual crisi sanitària causada per la COVID-19.

 1. Quines són les persones exemptes de dur posada la mascareta?
 • Aquelles persones que facin un gran esforç físic continuat.
 • Aquelles persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot agreujar-se per l’ús de la mascareta.
 • Aquelles persones que no són capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.
 • Aquelles persones que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús.

 

 1. Quina és la distància interpersonal a mantenir amb mascareta i sense?

La distància física interpersonal (distància de seguretat) ha de ser mínim d’1,5 metres.

 

 1. On s’ubicaran els punts de provisió d’equipament de protecció necessaris?

Es disposarà de manera àmplia de gels hidroalcohòlics a tots els espais de la UAB. Entrades als edificis, aules, biblioteques, etc.

 

 1. Hi ha fluxos d'entrada i sortida?

No està previst de manera generalitzada. Cal preservar la distància de seguretat d'1,5 m amb especial atenció a les entrades i sortides de l’edifici. 

 

 1. Hi ha retolació indicativa especial?

Hi ha cartells i senyalització diversa en espais comuns i d’atenció al públic.

 

 1. Ens podem desplaçar a altres edificis?

Sí, només els desplaçaments imprescindibles i sempre que s'adoptin les mesures de protecció indicades.

 

 1. Quines mesures de ventilació estan previstes per als edificis intel·ligents que assegurin una bona renovació d'aire?

Es segueix la consigna de disminuir al màxim possible la recirculació d'aire i augmentar el cabal d'aire exterior. Per a més informació consulteu la fitxa operativa 11.

 

 1. Qui es considera col·lectiu vulnerable?

El Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys.

 

 1. Què és el primer que haig de fer quan entro als edificis?

Assegurar-vos que porteu la mascareta ben posada, rentar-vos les mans amb aigua i sabó o bé aplicar-vos gel hidroalcohòlic a les mans.

 

 1. Què és millor, rentar-se les mans o aplicar-se gel hidroalcohòlic?

Sempre que us sigui possible és millor rentar-se les mans amb aigua i sabó.

 

 1. A quina brossa he de llençar la mascareta o el paper de desinfecció de superfícies?

Es disposarà de contenidors específics en els espais comuns dels edificis.

 

 1. Podré fer servir els menjadors o les sales de descans?

Sí, sempre que seguiu les instruccions específiques sobre el seu ús (limitació d’aforaments i normes higièniques) i extremeu les precaucions quan feu servir els elements comuns com nevera o microones.

 

 1. Es poden fer servir les fonts d’aigua?

Sí però no es permet beure directament sinó que s’han de fer servir les ampolles o gots d’ús individual. Prioritzeu el pedal d’accionament sempre que sigui possible.

 

 1. Es poden utilitzar els ascensors?

No, només en cas de necessitat o mobilitat reduïda i sempre s’ha de fer ús de forma individual.

 

 1. Quan es netegen els lavabos?

Els lavabos es netegen i desinfecten un cop al dia. I a més es du a terme una neteja intensiva de com a mínim dos cops al dia per aquells lavabos que estiguin a edificis oberts les 24 hores.

 

 1. Cada quant es netegen els despatxos, espais de treball i sales de reunions?

Es netejaran un cop al dia.

 

 1. Cada quant es netegen les aules?

A les aules es farà neteja i desinfecció un mínim d’un cop al dia.

 

 1. Quines recomanacions de desinfecció he de seguir quan faig servir una aula d’informàtica?

Abans d’entrar us heu de posar gel hidroalcohòlic i abans de fer ús de l’equipament compartit (teclat, ratolí, taula) haureu de desinfectar les superfícies de contacte d’aquest material mitjançant els productes desinfectants i paper del que disposaran les aules.

 

 1. On puc trobar les instruccions i la informació preventiva en relació amb la COVID-19?

Tota la informació que pugueu necessitar la trobareu a la pàgina web de la UAB dedicada al coronavirus SARS-CoV-2 i a les fitxes operatives que hi ha a l’apartat de prevenció de riscos laborals de la intranet. També es faran informacions puntuals a través del correu electrònic, cartells i pantalles informatives DIFON. 

 

 1. Què hem de fer si notem símptomes a la UAB?

En cas de presentar símptomes, cal posar-se una mascareta quirúrgica (demanar a SLiPI del centre), dirigir-se immediatament al domicili propi i aïllar-se, evitant el contacte estret amb ningú i trucar al 061 per informar dels símptomes i seguir les consignes que s’indiquin. Si els serveis sanitaris indiquen aïllament preventiu, cal informar-ne a la UAB. En cas de trobar-se malament i necessitar atenció immediata, cal adreçar-se al Servei Assistencial de Salut i informar de la situació (servei.salut@uab.cat).

 

 1. Què hem de fer si notem símptomes abans d’anar a la UAB?

En cas de notar símptomes abans de sortir de casa, no sortiu i si esteu fora, retorneu al vostre domicili: en cap cas, no vingueu a la Universitat. Cal trucar al 061 per informar dels símptomes i seguir les consignes que indiquin. Seguidament, informareu la UAB si us indiquen aïllament preventiu.

 

 1. Què hem de fer si una persona amb la que convivim te símptomes o està infectada?

Fer aïllament preventiu, trucar al 061 i seguir les consignes que us proporcionin.

 

 1. Quins son els horaris d’obertura de les Facultats i serveis del Campus?

A partir del setembre els serveis restabliran la seva activitat presencial amb el seu horari habitual sempre que la situació sanitària ho permeti. Consulta al web de la UAB,  la informació més detallada per a cada servei.

 

 1. Es poden fer activitats esportives pel campus?

Sí, sempre respectant les mesures de seguretat establertes.

 1. Haig de dur posada sempre la mascareta?

Sí, cal dur posada sempre la mascareta excepte si esteu menjant o bevent o durant la pràctica esportiva o si sou una persona exempta de dur-ne.

 

 1. Hi haurà mascaretes a disposició de l’alumnat?

No, s’ha de dur posada des de casa. Als establiments de la plaça cívica se’n podran adquirir. Excepcionalment, en cas de pèrdua o trencament, se’n podrà sol·licitar una en el punt d’informació del centre.

 

 1. Les persones exemptes de dur la mascareta, podran entrar a classe sense cap mesura addicional?

No, hauran de mantenir de forma estricta una distància física interpersonal (distància de seguretat) de mínim 1,5m.

 

 1. Com es ventilaran les aules? Qui obrirà les finestres?

 S’obriran les finestres en finalitzar les classes. El més fàcil i lògic seria que en acabar la classe, el professorat demanés ajuda a l’alumnat present a l’aula per poder-les obrir.

 

 1. Puc anar a la UAB a fer un tràmit presencialment?

Poseu-vos primer en contacte amb l’ens amb el que hagueu de fer el tràmit, a través del seu web o del correu electrònic, i us informaran de si el tràmit es pot fer online o amb cita prèvia.

 

 1. Es podran fer servir els locals d’estudiants?

Es podran fer servir sempre que es segueixin les mesures d’higiene i de protecció establertes i controlant l’aforament mitjançant un registre d’usuaris. Cada centre habilitarà un mecanisme de reserva per garantir els límits d’aforament i les condicions de neteja i desinfecció dels espais.

 

 1. Es podran fer servir els llocs habilitats per a l’estudi que es reparteixen pels passadissos dels edificis?

Sí, però només s’habilitaran el 50% dels seients per tal de complir amb les distàncies de seguretat mínimes.

 

 1. La docència al setembre serà virtual o presencial?

La UAB ha planificat el curs 2020-2021 desenvolupant un model de docència mixta que combinarà activitats formatives no presencials i presencials. Aquest model de docència pot derivar en un de modalitat 100% presencial o en un de modalitat 100% no presencial en funció de les condicions sanitàries. Caldrà consultar la planificació docent al web de cada centre.

 

 1. Es podran fer les pràctiques acadèmiques?

Per a les pràctiques acadèmiques -curriculars i extracurriculars- s’aplicaran les mateixes mesures organitzatives que al servei o institució on es facin les pràctiques, sempre que es garanteixin les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

 

 1. Com es veu afectat l’alumnat acollit a programes de mobilitat internacional? 

A l’alumnat acollit a programes de mobilitat internacional, se li aplicarà el que dictin en cada moment les autoritats sanitàries d’origen i de destí.

 

 1. A casa no disposo d’equipament informàtic ni de xarxa internet, com puc seguir les classes no presencials?

Per al curs 2020-2021 es farà una nova convocatòria d’ajuts per a la cessió temporal d’equipament informàtic i connectivitat adreçada a l’alumnat.

 

 1. Què haig de fer si formo part del col·lectiu vulnerable?

Heu de visitar el vostre metge i seguir les prescripcions i mesures proposades.

 1. Em donaran mascareta?

La Gerència ha determinat que hi hagi una mascareta quirúrgica de tipus IIR per dia que trobareu a les entrades dels edificis o bé en els vostres àmbits de treball. En cap cas s’admetran mascaretes amb vàlvula.

 

 1. Em faciliten mascaretes addicionals FFP2?

La UAB facilitarà aquest material sols en aquells casos en que la Unitat de Salut Laboral així ho determini

 

 1. Cal dur la mascareta tota la jornada?

L'ús de mascareta és obligatori a qualsevol espai interior i exterior universitari, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que sigui incompatible amb l´ús de la mascareta i ho justifiquin amb un certificat mèdic.

 

 1. Hi haurà gels alcohòlics al lloc de treball?

Els gels per a facilitar la higiene de mans es troben en dispensadors de paret  distribuïts àmpliament per tot els edificis del Campus. Els podeu trobar a les entrades als edificis, als espais d'atenció al públic, a les entrades a les aules, corredors, lavabos, etc. 

 

 1. Com he de fer servir la mascareta?

Podeu trobar tota la informació al document Què cal saber abans de tornar al lloc de treball? I a la instrucció protecció respiratòria.

 

 1. Es poden fer reunions presencials?

Preferiblement han de ser virtuals. En cas de fer-se presencials, s’han de garantir les mesures de distància, seguretat i higiene recollides al pla de contingència.

 

 1. Quines recomanacions de neteja he de seguir quan entro a una sala de reunions o un espai de treball compartit?

Haureu d’higienitzar la taula i els elements informàtics que hagueu de fer servir, mitjançant el producte desinfectant que hi haurà a la sala de reunions.

 

 1. Es poden fer viatges a l’estranger?

Els viatges a l’estranger es regiran per la normativa vigent i per les directrius de les autoritats sanitàries. Pel que fa a la mobilitat entrant, s’aplicaran els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

 

 1. Per què es recomana que els equips de treball siguin estancs?

Per preservar la prestació del servei en cas de contagi o de quarantena.

 

 1. Què haig de fer si soc personal vulnerable?

Pots tornar a la feina sempre que la vostra condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenir les mesures de protecció de forma rigorosa. S’ha habilitat un formulari de comunicació per tal que, les persones que pertanyin a aquest grup i tinguin dubte del seu estat, contactin amb la Unitat de Salut Laboral que avaluarà la vostra situació des del punt de vista del risc d’infecció per coronavirus i emetrà un informe d’aptitud sobre les mesures de prevenció i protecció i d’adaptació del lloc de treball necessàries.

 

 1. Sóc col·lectiu vulnerable i he sol·licitat l’informe d’aptitud, he d’anar presencialment a treballar mentrestant?

No, fins que no tingueu l’informe d’aptitud no podreu treballar de forma presencial.

 

 1. Com comunico la baixa per COVID-19 o qualsevol altra baixa?

El personal en situació d'incapacitat temporal (IT) ha de fer arribar a la Unitat de Nòmines els corresponents comunicats del Centre d'Atenció Primària, que es poden sol·licitar per telèfon o a través de l'app La Meva Salut. Els documents s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça seguretat.social@uab.cat (document escanejat, fotografia...) i cal garantir la llegibilitat del contingut.

 

 1. El meu espai de treball no disposa de mampares i crec que en necessito, què haig de fer?

Poseu-vos en contacte amb la vostra administració de centre, la persona responsable de l’edifici o la direcció del Servei perquè valori la vostra necessitat i pugui consultar a l’Àrea de Prevenció i Assistència (a.prevencio.assistencia@uab.cat).

 

 1. Com s’ha de ventilar l’espai de treball?

Es recomana obrir les finestres en períodes de 5 minuts a l’inici i durant la jornada i mantenir les portes obertes sempre que sigui possible.

 

 1. Es poden fer servir ventilador d’aspes?

No, el seu ús està prohibit ja que poden ser una font de dispersió de gotes a causa del flux d’aire que generen al seu voltant.

Tot i això es podria fer ús dels ventiladors penjats del sostre prèvia consulta a l’Àrea de Prevenció i Assistència.

 

 1. He d’anar a treballar si la meva zona de residència està confinada?

En cas que hi hagi situacions de confinament a la zona de residència la forma preferent de treball també serà el treball a distància sempre que les tasques no requereixin presencialitat essencial i les autoritats sanitàries no hagin decretat un confinament domiciliari obligatori.

 

 1. Com actuo si he de menester equipament comú com ara fotocopiadores, impressores, telèfons?

Cal prioritzar que només hi hagi una persona que en faci ús. Si no es pot, es pot compartir sempre que es respecti: el rentant de mans, previ a l’ús i després de fer-lo servir.

 

 1. He de deixar la porta de l'espai de treball oberta? I la del laboratori?

Sí, sempre que l’activitat ho permeti i la restricció d’accés a personal no autoritzat estigui garantida.

En el cas dels laboratoris de baix risc (ex. laboratoris de pràctiques docents, laboratoris de nivell de contenció biològica 1 i altres laboratoris similars) que no disposin de sistema de ventilació general mecànica, hauran de mantenir les portes i finestres obertes durant l'activitat per tal d'assolir un bon nivell de renovació de l'aire. Aquesta renovació es pot veure incrementada si es disposa de vitrina d'extracció de gasos (amb connexió externa) i es manté funcionant en continu.

 

 1. Cal tenir alguna precaució addicional en l’ús dels serveis cientificotècnics?

A més de les mesures generals exposades, en especial les normes de bioseguretat, caldrà portar un registre del personal extern al servei per garantir la traçabilitat en cas de contagi.

 

 1. Treballo en recerca i analitzo mostres, he de tenir alguna precaució addicional? 

No, més enllà de les pròpies de Bioseguretat establertes per aquest tipus d’activitat. Podeu consultar a normes de bioseguretat.

 

 1. Si el meu lloc de treball és un laboratori, he de dur mascareta? Quanta gent hi pot accedir? Hi ha retolació d’aforament màxim?

Als laboratoris s’han de fer servir els EPI habituals. Pel tipus d’activitat d’elevat grau de mobilitat i interacció amb altres persones es considera que no és una activitat exempta de l’obligació de dur mascareta. Les persones responsables dels àmbits poden establir limitacions en matèria d’aforament.

 

 1. Com actuo si he de menester equipament comú de laboratori?

A l’entorn de laboratori, on l’existència de material compartit és habitual i continuada (ex. balances, vitrines de gasos, micropipetes, reactius, etc.), l’ús de guants és una mesura de protecció enfront una possible exposició a agents químics o biològics i l’aplicació de les mesures d’higiene laboral habituals, no fan necessària cap acció especial addicional.

 

 1. Cal dur guants al laboratori? I ulleres de seguretat?

Als laboratoris cal fer servir els EPI habituals que aconsella el Servei de Prevenció (les ulleres i els guants de protecció són sempre obligatoris quan hi ha risc d’exposició a agents químics o biològics) a més de les mascaretes en la situació actual d’alerta sanitària.

 

 1. Si una empresa externa ha de fer un servei dins del meu àmbit, quins passos ha de seguir? Quina informació específica ha de conèixer?

Resposta: Han de seguir la normativa del centre de destí i seguir les indicacions de la fitxa operativa 09.

 

 1. Està operatiu el Servei Assistencial de Salut?

Sí.

 

 1. Puc menjar al meu lloc de feina?

Sí, sempre que les condicions del lloc de treball ho permetin.

 1. Haig de dur posada sempre la mascareta?

L'ús de mascareta és obligatori a qualsevol espai interior i exterior universitari, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.


No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que sigui incompatible amb l´ús de la mascareta i ho justifiquin amb un certificat mèdic.

 

 1. Com es ventilaran les aules? Qui obrirà les finestres?

S’obriran les finestres en finalitzar les classes. El més fàcil i lògic seria que en acabar la classe, el professorat demanés ajuda a l’alumnat present a l’aula per poder-les obrir.

 

 1. Quines recomanacions de neteja he de seguir quan entro a una aula a fer docència?

Haureu d’higienitzar la taula i els elements informàtics que hagueu de fer servir, mitjançant el producte desinfectant que hi haurà a l’aula.

 

 1. S'ha de tenir una llista general de l’alumnat del curs o dels que han assistit a cada classe? Com que es preveu que en la majoria de casos els grups de classe estaran dividits, cal saber l’alumnat assistent potencial a cada sessió (és a dir, la llista de persones convocades, no d’assistència real).

L’alumnat haurà d’ocupar el mateix seient des del primer dia, i durant tot el curs, la qual cosa facilitarà la detecció d’absències sense haver de passar llista (control necessari per permetre el rastreig després de la notificació d’un cas).

 

 1. Com ho faig si s’han de fer exercicis en paper?

Recomanem fer aquest tipus d’exercicis “on line” sempre que sigui possible, però si és estrictament necessari es poden seguir les recomanacions que es donen a les biblioteques:

 1. El docent ha de desinfectar-se les mans abans i després de repartir els fulls.
 2. En finalitzar la prova, deixar que els alumnes dipositin el document a una safata o caixa que es pugui tancar o tapar.
 3. Deixar en quarantena el paper 48h abans de tornar a manipular-lo. 

Òbviament, sempre amb la mascareta posada.

 1. Haig de dur posada sempre la mascareta?

L'ús de mascareta és obligatori a qualsevol espai interior i exterior universitari, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que sigui incompatible amb l´ús de la mascareta i ho justifiquin amb un certificat mèdic.

 

 1. Com es faran els torns de treball del personal?

La persona responsable de cada àmbit elaborarà una proposta de torns del personal.

 

 1. Tindré el mateix horari?

Es mantindrà l’horari de treball que té assignat cada persona i s’incrementarà en una hora (mitja hora d’entrada i mitja hora de sortida) la flexibilitat horària.

 

 1. Com he de fitxar?

Cal fer servir la targeta i s’ha d’evitar el marcatge digital.

 

 1. Com fitxo si ho feia amb l'empremta i no trobo la targeta?

Mentre no tingueu la targeta podeu fer-ho mitjançant el programa de gestió d’horaris MyWebTime.

 

 1. Per què es recomana que els equips de treball siguin estancs?

Per preservar la prestació del servei en cas de contagi o de quarantena.

 

 1. Les meves tasques requereixen de presencialitat, he de venir cada dia al meu lloc de treball?

Depèn dels torns que s’hagin estipulat per donar cobertura al Servei en el que treballeu. Aquesta consulta s’hauria de tractar de forma individual.

 

 1. Puc treballar a distància si tinc menors de 14 anys o persones dependents a càrrec?

Fins el 14 de setembre podràs fer de forma preferent el treball a distància; en cas que hagin de fer activitats presencials, s’aplicaran fórmules de flexibilitat horària i horaris especials que facilitin la presencialitat. L’Àrea de Gestió de Persones valorarà cada cas personal en situacions especials.

 

 1. He de venir a treballar presencialment si per motius de la COVID-19 tanquen el centre escolar del meu fill o filla?

No, la forma preferent de treball serà el treball a distància sempre que les tasques no requereixin presencialitat.

 

 1. He de venir a treballar presencialment si per motius de la COVID-19 tanquen el centre d’atenció a una persona dependent que està al meu càrrec?

No, la forma preferent de treball serà el treball a distància sempre que les tasques no requereixin presencialitat.

 

 1. Com he de ventilar l’espai de treball?

Es recomana obrir les finestres en períodes de 5 minuts a l’inici i durant la jornada i mantenir les portes obertes sempre que sigui possible.

 

 1. Es fa proveïment de material de seguretat de cara a futurs brots o noves epidèmies?

Sí, les compres s'han fet pensant en aquest escenari.