Tesis per Compendi de Publicacions


Tesis per compendi de publicacions

Procediment:

S'haurà de presentar al Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia (Facultat de Medicina - Campus UAB) la següent documentació original:

- Sol·licitud de Compendi de Publicacions
- Informe dels directors i el tutor de tesi on indiquin la idoneïtat de la presentació de la tesi per compendi de publicacions, les aportacions que fa la tesi, l'obertura de noves vies de treball, la importància i aplicabilitat dels resultats, etc.
- Còpia dels articles, dels capítols de llibre, del llibre o llibres que conformaran la tesi doctoral.
- Acceptació per escrit de tots els coautors doctors dels treballs de que es presentin com a tesi. Signatures originals.
- Renúncia dels coautors no doctors dels treballs a presentar-los com a part d'una altra tesi. Signatures originals.

Presentació

Per a la presentació de la tesi per compendi de publicacions caldrà:

- Un mínim de 2 publicacions amb unitat temàtica. Han de ser articles en revistes indexades i els llibres o capítols de llibre amb ISBN.
- Les publicacions han d'haver estat publicades o acceptades amb posterioritat a la data d'admissió del projecte de tesi.
- Les publicacions no han d'haver estat utilitzades per a tesis anteriors.
- A les publicaciones haurà de constar la Universitat Autònoma de Barcelona a través de la filiació del doctorand o del director o, en els agraïments o nota a peu de pàgina, amb l'expressió "Aquest treball ha estat realitzat en el marc del Programa de Doctorat en Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona" o anotació similar.

Impressos i estructuració de la tesi

Caldrà demanar-ho al Departament (doctorat.farmacologia@uab.cat)


 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Edifici M, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
doctorat.farmacologia@uab.cat
master.farmacologia@uab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona