CENTRE D'ESTUDIS SOCIOLÒGICS SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA I EL TREBALL (QUIT)

Quit

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Edifici B. Campus UAB (Despatx B3-057)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona
Telèfon / fax: 93 581 24 05 / 93 581 24 05
Correu electrònic de contacte: quit@uab.cat
Adreça web pròpia: http://quit.uab.cat
Director: Joan Miquel Verd
Descripció del grup:

Com a centre de recerca el nostre objectiu fonamental es centra en el desenvolupament i la consolidació d'una línia de recerca que relacioni els àmbits de treball i la vida quotidiana. Així, doncs, apostem per un tipus d'investigació que tendeix la interrelació d'àmbits i àrees més que no pas a la seva segmentació. Es tracta d'un tipus de recerca al mateix temps teòrica i aplicada, convençuts que és també el nostre deure donar resposta als problemes reals de la societat.

Línies de recerca:

Temps, treball i vida quotidiana

Dins d'aquesta línia de recerca s’inclouen els treballs que fan referència al’estudi dels temps de vida: l’anàlisi de les relacions que s’estableixen, principalment, entre temps de treball productiu i temps de treball no productiu, generalment de treball domèstic i familiar. Les recerques giren al voltant de les estratègies de temps (tant des del món de les empreses i institucions com des de les persones) i la negociació dels temps en la vida quotidiana (relació entre els temps laborals, domèstics, de la ciutat, etc.).

Ocupació i  transformacions en el mercat de treball

Estudi del mercat de treball, és a dir, de l'ocupació i de les condicions de treball, tenint en compte factors com ara la divisió interna del treball, les migracions, i les desigualtats de gènere. Factors que també influeixen en les absències i presències en el mercat de treball. També, s’analitzen les transformacions de l'ocupació posant l'èmfasi en les semblances i diferències amb la Unió Europea.

Gènere i treball:

Estudi de les desigualtats en el mercat de treball i l'esfera domèsticofamiliar des d'una perspectiva de gènere. L'anàlisi de la interrelació del treball i la vida quotidiana, les polítiques d'igualtat i la provisió de serveis públics d'atenció a la cura i el seu impacte en la posició de les dones al mercat de treball.

Desenvolupament i polítiques locals:

La crisi del model de producció tradicional, juntament amb la crisi mediambiental i l'aparició de noves necessitats per part de la població provoquen l’emergència del desenvolupament local com a fenomen significatiu dins les dinàmiques de la globalització, els canvis en l’organització del treball i l’estat del benestar. Dins d'aquesta línia resulta clau l’estudi de les transformacions del treball, el disseny i aplicació de polítiques sostenibles i serveis per a la població, tot des d’una perspectiva que emfatitza la dimensió territorial.

Relacions laborals i organització del treball:

Dins les transformacions del treball, aquesta línia focalitza l'atenció en els canvis sobre les relacions laborals i l’organització del treball, posant l’èmfasi en qüestions com ara els processos de negociació col·lectiva, canvis en el comportament dels agents socials, atenent el nou escenari comunitari i les transformacions que aquest pot provocar en el diàleg social.
BIBLIOTEQUES Servei de Biblioteques de la UAB

 

CERCADOR D'AJUTS Beques i Ajuts

 

SUMMA Accés a SUMMA per al PDI

 

OBSERVATORI IGUALTAT Observatori per la Igualtat de la UAB

 

EGRETA Entorn per a la Gestió de la Recerca i la Transferència

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sociologia

Edifici B, Carrer de la Fortuna
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

T + 34 93 581 11 52
d.sociologia@uab.cat


 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona