Línies de recerca del Departament d'Antropologia Social i Cultural


Adopcions, famílies, infàncies

AFIN és una línia i grup d'investigació que contribueix al coneixement de nens, nenes i joves en qualsevol àmbit que visquin o participin -familiar, institucional, de risc, en crisi, sense dificultats o amb problemes- i dels seus drets. Per a això procura ampliar i aprofundir la investigació interdisciplinar, les lleres de disseminació, discussió i participació i la realització d'activitats que, a través de la informació, el coneixement i la formació, contribueixin al benestar de nens, nenes i joves així com de les seves famílies i/o les institucions on viuen i participen.

Vincle investigador/a: Diana Marre
Vincle Grup de Recerca: AFIN

 

Anàlisis antropològiques dels espais urbans i de la vivenda

Anàlisis de l'entorn urbà i l'espai construït projectat a diferents escales: des de la ciutat o municipi, a nivell de barri, districte, bloc o interior d'una vivenda. Té com a origen els treballs clàssics de l'antropologia urbana en els que la mirada antropològica aporta un enfocament comprensiu i aplicat que permet aprofundir en les relacions entre les comunitats i els seus entorn físics més immediats.

Vincle investigador/a: Teresa Tapada

 

Antropologia Audiovisual

Es planteja la investigació amb mitjans i productes audiovisuals en antropologia i ciències socials des d'una perspectiva metodològica. Es reflexiona sobre la centralitat de l'anàlisi cultural de la producció material que tota societat genera sobre la percepció que té de sí mateixa, de determinats sectors del seu interior o de grups externs, sigui quina sigui la seva forma.

Es plantegen les aportacions substantives que aquest tipus d'anàlisis, realitzades des d'una disciplina com l'antropologia visual, pot aportar als estudis socioculturals, i molt especialment en l'antropologia.

Vincle investigador/a: Jordi Grau
Vincle Grup de Recerca: GRAFO

 

Antropologia de l'Europa del Sud-est

Vincle investigador/a: José Luís Molina
Vincle Grup de Recerca: Egolab · GRAFO

 

Antropologia de la Infància

Què significa ser un nen o nena o un(a) adolescent? La forma, funció, construcció, trajectòria i experiències de la infància i l'adolescència varien àmpliament a través del temps i l'espai. L'antropologia de la infància proposa que el que comunament entenem per infància i adolescència és culturalment construït, al mateix temps que proporciona perspectives des de les quals entendre com els processos físics, psicològics i socioculturals pels quals travessa un ésser humà des d'un naixement relativament no desenvolupat que el fa depenent durant un llarg període de temps donen lloc a diferents patrons d'infància i adolescència que incideixen i són incidits per les diferents trajectòries vitals de la infància i l'adolescència. Així com la infància -i la vida- no comença en el mateix moment en totes les cultures, el desenvolupament infantil no és universal perquè no totes les societats i cultures interpreten i assignen a aquest desenvolupament les mateixes característiques i valors. Com incideixen en això les tecnologies reproductives, les noves formes de família o l'adopció, els canvis socials, la pobresa, la guerra i el colonialisme, la violència o l'abús? Què fa dels nadons, nens i nenes i adolescents actors socials? Aprendre, estudiar, jugar, treballar, ser productius o consumidors? Es tracta dels nous desafiaments als quals s'enfronta aquest camp de l'antropologia que al costat del seu homòleg en sociologia i en psicologia han constituït el Children and Childhood Research Group del que participem i que va realitzar recentment el seu primer congrés anual en conjunt amb la Society for Cross-Cultural Research als Estats Units. Tenint en compte que l'experiència d'arribar a l'adultesa és culturalment diversa, és possible l'existència dacords i convencions internacionals sobre la infància i la joventut i els seus drets?

Vincle investigador/a: Diana Marre
Vincle grup de recerca: AFIN

 

Antropologia de l'educació

Es pretén investigar les relacions interculturals, la convivència i la transformació dels models de relació socioeducativa. També s'analitzen la immigració a l'escola i als mitjans de comunicació. L'escola, els mitjans de comunicació i l'educació en valors. La comunicació intercultural i l'educació. Les realitats socioculturals i les representacions col·lectives en educació. La immigració i l'educació en contextos urbans. Els docents en contextos multiculturals, necessitats de formació del professorat i conceptualitzacions de la distància cultural. La formació del professorat i dels professionals vinculats a la diversitat cultural i a la immigració. Els recursos educatius. Darrerament s'ha treballat en temes d'educació per al desenvolupament en projectes de cooperació internacional en àmbits escolars i associatius; i en la vinculació entre interculturalitat, desigualtat social i econòmica i codesenvolupament.

Vincle investigador/a: Pepi Soto
Vincles grups de recerca: MOSSA · GRAFO

 

Antropologia de l'educació

L'Antropologia de l'Educació és l'estudi teòric, etnogràfic i comparatiu de l'organització de la transmissió i l'adquisició culturals, i en concret, dels processos d'enculturació i d'escolarització, des de les perspectives de la diversitat i la desigualtat. Aquesta especialització de l'Antropologia parteix d'un abordatge crític dels fenòmens relatius a la producció de nous subjectes culturals a cada generació. Investiga, per tant, les experiències i entorns d'aprenentatge dels humans, des de les pràctiques de criança als sistemes educatius en el context de les seves estructures i institucions, i les seves dinàmiques i objectius socials, culturals i polítics. A nivell institucional, el seu referent és el Council on Anthropology and Education (CAE), fundat el 1954 al sí de l'American Anthropological Association (AAA) http://www.aaanet.org/sections/cae/cae-home.html . Moltes de les recerques que es desenvolupen en línies més específiques (Migracions i Infància, Migracions i Educació) també s'emmarquen en l'Antropologia de l'Educació, així com en d'altres àmbits d'especialització desenvolupats al Departament. Vegeu els projectes i publicacions de la línia de recerca a:

Vincle investigador/a: Sílvia Carrasco
Vincle grup de recerca: http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/ · http://pagines.uab.cat/silvia_carrasco/

 

Antropologia de sistemes de sexe/gènere, sexualitats, cosos sexuats?en la història i les societats

Els estudis feministes s'interroguen sobre les diverses maneres com els sistemes de sexe/gènere s'estructuren, plasmen i transformen en la vida en societat en cultures i moments de la història, distints. Les teories feministes són excepcionals en dos sentits. D'una banda, són l'assoliment d'un diàleg històric entre el moviment feminista en tant que moviment social mes continu des del segle XIX, i les formulacions teòriques necessàries per a fonamentar les denúncies i demandes que el moviment planteja . I, per una altra banda, es tracta d'un camp d'investigació transversal que implica a tots els camps del coneixement. Doncs cap exploració científica pot deixar d'interrogar-se sobre les grans conseqüències que tenen les petites diferències entre els sexes i les seves implicacions i representacions polític-simbòliques, sota risc de parcialitat sinó incorrecció. A causa de aquesta estreta relació amb la política, els estudis feministes s'interroguen amb especial afany sobre les seves pròpies eines conceptuals com ho és el concepte de gènere que tampoc està exempt de dificultats epistemològiques. En efecte, la polèmica sobre vincle polític-simbòlic entre sexe, sexualitat, gènere, cos, etc. ha acompanyat el desenvolupament de la teoria feminista en les seves diferents fases i escoles. El concepte de gènere va ser adoptat a inicis dels anys setanta per a posar l'accent que les dones no neixen sinó que es fan (?Simone de ?Beauvoir), és a dir, que idees sobre la feminitat, la masculinitat, etc., lluny d'estar arrelades en fets biològics immutables, sempre són construccions polític-culturals. Tant mateix, les propostes teòriques de sexe/gènere no han resolt el dilema de què té a veure la materialitat del sexe i el cos sexuat amb la sexualitat i amb les relacions de gènere ni han superat els dualismes entre cultura i naturalesa, entre gènere i sexe, entre hetersexualitat i homosexualitat. Com és ben sabut, Judith Butler va invertir el problema del gènere amb el seu provocador suggeriment que és el gènere el que fa al sexe . Aquesta proposta performativa manca, no obstant això, de context sociopolític. Per tant, els estudis feministes requereixen un enfocament antropològic-històric.

Vincle investigador/a: Verena Stolcke
Vincle grup de recerca: AHCISP · AFIN

 

Antropologia del desenvolupament

Vincle grup de recerca: AHCISP

 

Antropología del Gènere

Vincle investigador/a: Diana Marre
Vincle Grup de Recerca: AFIN

 

Antropologia del Parentiu

L'Antropologia del Parentiu s'ha interessat per diferents temes al llarg de les seves diferents etapes. Encara que els membres del Grup d'Estudi Transcultural del Parentiu (GETP) treballen des d'una perspectiva teòrica determinada (veure infra, Teoria transcultural de la reproducció dels grups humans: models socioculturals de procreació, adscripció i criança dels nens i nenes), estan interessats també en els temes clàssics: família, matrimoni, descendència, grups de filiació, sistemes d'aliança matrimonial i en les anomenades ?terminologies de parentiu?. Particular interès tenen les noves formes de reproducció, que dones i homes aborden sols o en diferents grups de suport, les noves formes d'unions conjugals amb reconeixement legal o consuetudinari, les noves constel·lacions familiars, corresidents o no, i les formes domèstiques emergents i l'estudi, sota el concepte de ? relatedness ?, de relacions socials bàsiques vinculades o no al parentiu.

Vincle Grups de Rrecerca: GETP · GRAFO

 

Antropologia del turisme

Vincle grup de recerca: AHCISP

 

Antropologia, cooperació internacional i educació

Vincle investigador/a: Pepi Soto
Vincle Grups de Rrecerca: MOSSA · GRAFO

 

Antropologia econòmica: empresariat ètnic

Aquesta línea se centra en el procés d'establiment i expansió d'iniciatives econòmiques per part dels col.lectius inmigrants. Alguns dels temes de recerca són: xarxes socials, treball, capital social, remeses, etc.

Vincle investigador/a: Hugo Valenzuela
Vincle grup de recerca: GRAFO

 

Camperols i desenvolupament

Aquesta línea s'interessa pels processos de canvi que es produeixen en petites societats que presenten economies camperoles, ja sigui mitjançant la influència del desenvolupament o dels processos que acompanyen l'expansió del capitalisme. Accès a recursos i distribució de bens productius, sostenibilitat ecològica, impacte de l'economia de mercat, canvis tecnològics, processos de desenvolupament i empoderament, inequitat econòmica, economies morals?, són alguns dels temes plantejats.

Vincle investigador/a: Hugo Valenzuela
Vincle grup de recerca: GRAFO

 

Circulació d'infants i adopció internacional

S'analitza l'adopció internacional dins el marc més general de la circulació de nens i nenes, des d'una perspectiva transcultural, tot considerant aquesta circulació com un fenomen sociocultural fonamental per al domini de l'Antropologia del Parentiu. Es fa èmfasi en l'etnografia i la construcció de models teòrics parcials transculturals respecte a la mobilitat i emplaçament de menors.

Vincle investigador/a: Jordi Grau
Vincle grups de recerca: GETP · GRAFO

 

Drets indígenes

Vincle grup de recerca: AHCISP

 

Drogues i els seus móns (socioculturals)

S'interessa per l'anàlisi de l'eix context ? subjecte - substància des de una perspectiva sociocultural en societats com la nostra. Les drogues i els consums com a fenomen complex, l'anàlisi del qual cal integrar sempre en contexts macro i micro i des de una perspectiva de procés (històrica). S'interessa per l'estudi de les cultures de les drogues i els estils de vida associats, les imatges culturals associades, els diferents patrons de consum i de consumidors de les diverses substàncies i les conseqüències, socials i de salut pública sobre tot, dels consums. Tant dels consums integrats socialment de les anomenades drogues de festa, fonamentalment entre els joves, com el d'altres substancies sotmeses a fiscalització i patrons de consum intensius (centrals en la construcció d'estils de via) que són estigmatitzants i que comporten exclusió i també els associats a les drogues anomenades legals. S'interessa també per l'anàlisi de les polítiques d'intervenció, primàries i secundàries, macro i micro, des de les que es basen en models purament repressius fins a d'altres que fan èmfasi en la reducció de danys. Aquí, al igual que en altres línees dins el GRIM - GRAFO, hi ha una defensa explícita del valor social del coneixement i la seva importància per millorar la intervenció en aquest camp, orientant així la recerca.

Vincle investigador/a: Aurelio Díaz
Vincle grup de recerca: GRAFO · GRIM

 

Epistemologia crítica i mètodes d'investigació en ciències socials

Aquesta línia sosté i desenvolupa l'aplicació de mètodes científics en Antropologia basant-se en la crítica a la doble dicotomia ?enfocament èmic? versus ?enfocament ètic? i ?metodologies científiques? versus ?metodologies hermenèutiques?. No es defensa un monisme metodològic, sinó que es buscan les formes d'integració d'aquestes metodologies clàssiques en l'àmbit de l'Antropologia però des de la perspectiva d'una unificació de les ciències socials. Es tracta d'analitzar el paper que tenen en Antropologia les descripcions, els procediments interpretatius i les explicacions que adonen de relacions diverses entre fenòmens socioculturals. Des del punt de vista epistemològic s'atén a la crítica no empírica de supòsits ontològics, teories i conceptes.

Vincle investigador/a: Aurora González
Vincle grup de recerca: GRAFO

 

Estudi transcultural de les xarxes socials

Mitjançant l'estudi de les xarxes socials de persones i comunitats en procés de canvi es pretén conèixer millor les dinàmiques socials micro, meso i macro i els mecanismes d'integració dels diferents nivells d'anàlisi que estan darrera del canvi cultural. L'àrea geogràfica d'interès és el sud-est d'Europa.

Vincle investigador/a: José Luís Molina
Vincle grup de recerca: Egolab · GRAFO

 

Línies de recerca - continuació

 

Preguntes Freqüents Preguntes Més Freqüents sobre els estudis d'Antropologia

 

Borsa de Treball Accedeix a la Borsa de Treball de la UAB

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de la UAB

 

Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques

 

Biblioteques de la UAB Accés al catàleg de les biblioteques de la UAB

 

Bones pràctiques Accés al Codi de Bones Pràctiques Científiques

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona