Des-Subjectant: Grup d’Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una perspectiva interseccional de gènere (GESPG)

Relacions de Poder i construcció psicosocial de la tensió Subjecció-Agència en la Subjectivitat

Tensió Subjecció-agència i estudi del sistema Sexe-Gènere des d'una perspectiva interseccional en la societat globalitzada: violències de gènere, qualitat de vida i relacions de gènere, precarització de la existencia i crisi de “cuidados”, empoderament i agència en les dones, deconstrucció de la masculinitat, relacions de poder, cos i desig, feminització del treball, etc… Aquesta línia articula l’analítica del poder de Michel Foucault, l’anàlisi de la subjecció de Judith Butler, i els estudis de la semiosi de Teresa de lauretis amb l’objectiu de treballar l’empoderament en les dones i la transformació de les subjectivitats normatives i les relacions de desigualtat entre els gèneres a través de diferents problemàtiques i contextos socials específics.

Estudis socials de la Ciencia i la seva relació amb els Moviments Socials Contemporanis: epistemología feminista, etc.

Aquesta línia (Harding, Fox Keller, Code, Haraway, articula la reconceptualització contemporània de la Ciencia, des de les teories de la complexitat, del Construccionisme Social (Ibáñez, Gergen, etc.) i les teories de la ètica (Benhabid, etc) amb les veus i teories que sorgeixen en el si de moviments socials contemporanis, com per exemple, els feminismes contemporanis (McNay, Braidoti, etc).

Estudis de les dones, estudis de gènere i psicoanàlisi: cinema, literatura.

Aquesta línia utilitza els espais d’expressió subjectiva, com el cinema i la literatura, com a dades per a aplicar les línies teòriques anteriors i donar compte de la constitució, deconstrucció i transformació de les identitats de gènere en contextos socials específics.

Metodologies qualitatives: Anàlisi del Discurs. Análisi Interpretatiu, Investigació Participativa.

Aquesta línia dona compte de la metodología emprada en les anteriors línies d’investigació, d’una banda. De l’altra, és en si mateixa una línia d’investigació que pretén aprofundir, potenciar i ampliar les possibilitats d’aquesta metodologia poc utilitzada i coneguda.
Investigadora principal

Margot Pujal Llombart

Membres del Departament
Joan Pujol Tarrés
Luz Mª Martínez Martínez
Jenny Cubells Serra
Marisela Montenegro Martínez
Membres externs al Departament
Enrico Mora
Brigida Maestres
Jessica Alfaro Álvarez
Patricia Amigot Leache
Juliana Flórez
Eva Patricia Gil Rodríguez
Álvaro Ponce Antezana
Macarena Martínez-Conde
Alejandra Araiza
Dayana Luna
Helga Flamtermsky
Javier Romano
Liliana Vargas
Lilan Vega Ansio

http://psicologiasocial.uab.es/des-subjectant/ca


Grup de recerca en Metodologies Qualitatives (GIMC)

La utilització de metodologies qualitatives es una de les característiques definitòries de la recerca del Departament de Psicologia Social, que des de fa anys l'aplica a les seves investigacions, tant finançades a convocatòries públiques competitives, com realitzades en el context de convenis amb institucions públiques, com per exemple el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya o el CIEMAT. Igualment, l'interès per aquest tipus de metodologia queda palès amb la programació de diverses assignatures relacionades amb la recerca qualitativa dins del Programa de Doctorat de Psicologia Social, i la realització d'un nombre important de tesis doctorals que utilitzen aquesta metodologia. Per altre part, part dels membres del grup de recerca han participat com docents, en diferents cursos, seminaris i postgraus relacionats amb la recerca qualitativa i properament el Departament participarà com a co-organitzadors al Master en investigación y evaluación cualitativa y participativa

Objectius de recerca

 • Investigació i desenvolupament de procediments i tècniques per la generació i anàlisis d'informació.
 • Desenvolupar els recursos teòrics, metodològics i epistemològics necessaris per tal d'afavorir el disseny i l'execució de recerca psicosocial avançada amb metodologies qualitatives.
 • Crear instruments qualitatius per a l'anàlisi de les relacions socials, emfasitzant els aspectes pràctics i utilitaris de cada tècnica.
 • Promoure l'ús de metodologies qualitatives en la recerca psicosocial.
 • Promoure la publicació de la recerca produïda pel grup en revistes especialitzades en metodologia de la recerca, especialment en aquelles que gaudeixin d'índex d'impacte més elevats.
 • Fomentar la firma de convenis amb institucions públiques i privades per tal de dur a terme recerca que utilitzi metodologies qualitatives.
Investigador principal

Juan Muñoz Justicia

Membres del Departament
Jenny Cubells Serra
Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
Joel Feliu Samuel-Lajeunesse
Lupicinio Íñiguez Rueda
Félix Vázquez-Sixto
Membres externs al Departament

Mª Carmen Peñaranda Colera

http://psicologiasocial.uab.es/gimc/es


Grup de Recerca sobre memòria social, història i imaginaris

Memòria Social, Construcció, Història, Historicitat, Genealogia, Discurs, Conversació, Versions múltiples, pràctiques socials, intersubjectivitat, reflexivitat, dialogia, significat, relacions de poder, agència, imaginari social, temporalitat, política, acció social, autonomia.
Investigador principal

Félix Vázquez Sixto

Membres del Departament
Leonor Mª Cantera Espinosa
Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
Membres externs al Departament
Joan Baltà Pelegrí 


Barcelona Science and Technology Studies Group (STS-b)

És un grup de recerca que compta amb un sòlid bagatge teòric i metodològic en el camp de la psicologia social de la ciència i del coneixement científic, i, més concretament, en l’estudi de les innovacions tecnocientífiques. De la seva experiència en aquest camp, per una banda, destaquem dos projectes finançats centrats en l’anàlisi dels factors psicosocials que incideixen en la difusió, projecció i impacte social de la activitat científica espanyola; i per una altra banda, dos projectes sobre l’impacte social de les innovacions tecnològiques en els usuaris de les organitzacions i la seva incidència en la virtualització de les institucions. En aquest sentit, una de les preocupacions del grup de recerca és justament l'estudi del paper que té la tecnociència en les dinàmiques de transformació i control social

Objectius generals

 • Analitzar el paper de la tecnociència en la transformació i desenvolupament de les formacions socials contemporànies
 • Conèixer la percepció social de la ciència i la tecnologia.
 • Identificar els processos psicosocials implicats en la comprensió i implementació de les innovaciones tecnocientífiques

Línies d'interés

 • Relacions de poder i pràctiques de llibertar en els entramats socio-tècnics de les societats contemporànies.
 • Virtualització de les institucions i noves formacions socials
 • Transformació de les tecnologies assistencials i noves formes de cuidar
 • Tecnologies de control i noves modalitats penals
 • Virtualització de l'acció colectiva
 • Desenvolupament tecnocientífic i noves configuracions espacials i temporals
 • Controvèrsies públiques i participació ciutadana en la societat del coneixement
 • Anàlisi de xarxes científiques
 • Percepció social de la ciència
Investigador principal

Miquel Domènech Argemí

Membres del Departament
Íñiguez Rueda, Lupicinio
Martínez Martínez, Luz María
Muñoz Justicia, Juan Manuel
Tirado Serrano, Francisco Javier
Membres externs al Departament
Aceros Gualdrón, Juan Carlos
Callen Moreu, Blanca
Georgieva Ninova, Maya
Peñaranda Colera, María Carmen
Vitores González, Ana

http://psicologiasocial.uab.es/gescit


Violència i Relacions Afectives en la Família i Violència en el Treball - VIPAT

La constatación cotidiana, reforzada por la observación empírica documentada en la más diversa literatura científica sobre las temáticas: género, violencia y trabajo nos plantean preguntas aún sin responder como por ejemplo: ¿Tiene algo que ver el discurso sobre la violencia en relaciones afectivas con la manera como es vivida y afrontada esta violencia? ¿Cómo las violencias vividas afectan el quehacer laboral? ¿Cómo el mundo del trabajo oculta las violencias que se dan en su estructura? En el compromiso con el entendimiento y acciones posteriores para la contribución con la erradicación del problema violencia en mayúscula, nuestro grupo tiene como objetivo principal del trabajo empírico producir información sobre el grado de anclaje social de los temas que nos ocupan (a) violencia, (b) género, (c) relaciones afectivas y (d) trabajo.
Investigadora principal

Leonor Cantera Espinosa

Membres externs al Departament
Benavides Andrades, Maria Angélica 
Leal García, Aurora 
Alvarado Sánchez, Patricia
Beiras , Adriano
de Alencar , Roberta
Jiménez , Diana
Oceransky , Nasnia
Ojeda Ocampo Morao, Carmen Leontina
Roca Cortés, Neus


Processos de governabilitat en les actuals societats post-fordistes. Fractalitats en investigació.

Les ciències socials participen de les tecnologies, coneixements i discursos que serveixen per a gestionar i regular a persones i poblacions. En resposta a la proliferació de mecanismes de bio-poder, estan emergint conceptes i pràctiques de recerca que, mes que un camp de coneixement unificat, ofereixen perspectives teòriques i metodològiques per a generar, des dels marges, fixacions temporals des de les que afrontar i re significar les noves formes de governabilitat. En un paral·lelisme amb els fractals, els conceptes en investigació crítica es caracteritzen per, entre altres: acceptar la complexitat d'allò social; enfrontar-se a allò irregular i als fenòmens no uniformes; trobar paral·lelismes entre allò local i allò global; sentir-se còmodes amb la indeterminació i els espais borrosos; no ser idèntics al fer-se servir en diferents ocasions; situar-se en una dimensió fraccionaria entre allò real i allò relatiu. Aquest grup de recerca treballa amb els conceptes que s'han desenvolupat al camp de la Investigació Crítica, amb especial atenció a les implicacions de poder/saber del coneixement disciplinar, i desenvolupa mètodes i tècniques de recerca que permetin el desenvolupament de fixacions que comprenguin la realitat social respectant el seu caràcter fractal.

Funcionament

El grup és un espai de discussió i producció de coneixement al voltant de l'estudi crític dels fenòmens psicocials de les societats contemporànies a partir de diversos tipus de relacions: Sessions presencials setmanals a la Universitat Autònoma de Barcelona (on es discuteixen i porten a terme recerques individuals i col·lectives), espai de construcció conjunta de idees, projectes i textos mitjançant l'ús de les noves tecnologies de la comunicació (en concret l'eina Tiki-wiki a la pàgina de riereta.net), l'ús de diferents llistes de distribució via Internet on contactem, discutim i generem propostes amb persones afins a diferents indrets del mon.
Investigadora principal

Marisela Montenegro Martínez

Membres del Departament
Joan Pujol Tarrés
Albert Farré Cobos
Membres externs al Departament
Rose Capdevila Sola
José Enrique Ema López
Mª de la Paz Guarderas Albuja
Pamela Gutiérrez Monclús
Francisco Antar Martínez Guzmán
Fernando Zarco Hernández
Ana Cristina Aguirre Calleja
Jimena Carrasco Madariaga
Maristela de Melo Moraes
Mª Teresa Ramírez Corvera
Mª Laura Silvestri Lombardo
Karla Montenegro Quintana
Rubén Ávila Rodríguez
Caterine Galaz Valderrama
Claudia Ossandon Jamet
Blanca Callén Moreu
Laura Yufra
Marc Bria Ramírez

http://psicologiasocial.uab.es/fic 


Persones que treballen en Organitzacions

Aquest grup es dedica a estudiar les implicacions psicosocials, polítiques, organitzacionals i de gènere de les noves condicions de vida i de treball en el marc del capitalisme flexible sobre la qualitat de l'experiència laboral.

Objectius generals

 • Analitzar empíricament la mesura en que el canvi en les estructures, processos, regulació, relacions i organització del treball, que està donant lloc a un món poskeynesià i posfordista, es tradueix en canvis en experiència, significat, valors i actituds, aspiracions i expectatives, identidad, plans i afrontament laborals (i personals), valorar el seu abast teòric i extreure'n les corresponents implicacions pràctiques en àmbits com els de les polítiques de formació, orientació i inserció laborals.
 • Explorar els canvis en l'experiència del treball en el món iberoamericà, en el marc de les condicions laborals del nou entorn capitalista informacional, flexible i global, considerant trets comuns i diferencials del mode "llatí" (en la seva unitat i diversitat internes) de veure, viure i afrontar l'experiència laboral.

Objectius específics

 1. TEÓRICS:
  1. Analitzar en quin sentit la profunda metamorfosi sociolaboral objectiva contemporània, influeix en la subjetivació del treball entesa com a mode de construcció reflexiva i narrativa de l'autoprojecte personal i professional i de la pròpia identitat psicosocial i laboral.
  2. Analitzar fins quin punt i de quina manera el canvi en estructures, processos, relacions i organització del treball es tradueix en canvis en experiència, significat, valors, previsions, expectatives, plans i afrontament laborals (i personals).
 2.     EMPÍRICS:
  1. Avaluar la direcció, el sentit, la intensitat i l' abast dels canvis observables en significat, visualització i afrontament del treball.
  2. Analitzar canvis en l'experiència del treball en el marc de les condicions laborals del nou entorn capitalista informacional, flexible i global, prenent com a objecte d' estudi el món espanyol i iberoamericà.
  3. Identificar tendències de canvi en l'experiència actual del treball, comparant-la amb patrons generals de significat, visualització i afrontament del treball característics dels anys 80. 
 3.     PRÀCTICS:
  1. Aportar elements per a reflexionar, repensar i redissenyar programes (de formació, orientació i inserció laborals) culturalment adequats a l'experiència de la nova realitat sociolaboral.
  2. Realitzar un inventari d'elements bàsics per a la construcció d'un sistema d'indicadors de precarietat sociolaboral.
Investigador principal

Josep Mª Blanch Ribas

Membres del Departament
Leonor Mª Cantera Espinosa
Susana Pallarés Parejo

http://grupsderecerca.uab.cat/petro/


Unitat d´Investigació del Management (UIM)

Conèixer i analitzar les estratègies de la direcció en les organitzacions en relació amb el seu impacte en la totalitat d'agents implicats, des d'una perspectiva crítica, a partir d'una metodologia qualitativa, que posa de relleu el paper del discurs en la configuració de les pràctiques quotidianes.

Aquest objectiu ens permet focalitzar la nostra atenció tant en el management, com en la direcció de recursos humans, la gestió de la diversitat i l'avaluació de competències, que són acualment les línies que configuren el grup d'investigació UIM
Investigadora principal

Maite Martínez González

Membres del Departament
Susana Pallarés Parejo
Irene Carracedo Gil
Clara Selva Olid
Oscar Tresserra Tuesta
Sergi Serrano González
Membres externs al Departament
Miriam Díez Piñol
Miguel Ángel Sahagún Padilla

http://psicologiasocial.uab.es/uim/ca


Grup de Recerca Estudis Socials i de Gènere de Poder i la Subjectivitat

Investigadora principal

Jenny Cubells Serra

Membres del Departament
Calsamiglia Madurga, Andrea
Montenegro Martínez, Marisela
Pujal Llombart, Margot
Membres externs al Departament
Mora Malo, Enrico
 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona