Segona Enquesta de Condicions de Treball de Catalunya (II ECTC‐2010)

Descripció de la línia de recerca

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha resolt adjudicar el contracte per l’elaboració l’informe metodològic i estadístic de la Segona Enquesta Catalana de Condicions de Treball (II ECTC‐2010) a l’equip dirigit pel professor Josep Maria Losilla, del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut de la UAB. El Dr. Losilla ja va ser el responsable de l’informe de la I ECTC publicat al 2008.
L’elaboració de la II ECTC s’emmarca dins l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral (ECSSL) 2009‐2012 (II Pla de Govern) de la Generalitat de Catalunya, i està motivada per la necessitat de conèixer les condicions laborals des de la percepció dels treballadors/ores i dels empresaris/àries.
L’evolució de la població activa planteja nous reptes en relació amb la qualitat de les condicions de treball, i de forma rellevant, amb la seguretat i la salut en el treball, atesos els drets fonamentals implicats, com el dret a la vida, la integritat física i el dret a la salut. Paral∙lelament, es produeixen nous fenòmens derivats dels efectes de la globalització econòmica i de les noves formes de gestió empresarial, des de les diferents modalitats d’externalització, fins a l’extensió de formes de flexibilització laboral, amb el consegüent impacte en les condicions laborals.
Tots aquests canvis plantegen nous problemes que fan necessari el disseny de polítiques cada cop més específiques. Sens dubte, el disseny d’aquestes polítiques de prevenció de riscos exigeix la identificació i l’anàlisi d’aquestes condicions de treball i de seguretat i salut, des de la perspectiva de les empreses i de les persones treballadores, objectius aquests que guien el disseny i l’explotació dels resultats de l’ECTC.

Paraules clau: riscos psicosocials, enquestes de condicions de treball, ECTS.
Investigador principal: Josep Maria Losilla Vidal (JosepMaria.Losilla@UAB.cat).
Altres investigadors: Mariona Portell i Jaume Vives (UAB), Tomás Bonavía, Marina Herrera, Gabriel Molina i Maria F. Rodrigo (UV) i Juan A. Marín (UPV).
Referència del projecte: Ministeri de Ciència i Innovació - PSI2010-16270.
Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Màster de Neurociències Màster de Neurociències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Carrer Fortuna
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 28 13

d.psicobiologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona